Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek-piątek: 7:00 - 15:00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl

Aktualności

Lipcowe terminy odbioru odpadów komunalnych – popiół i zmieszane (II)

Urząd Gminy Tomice przypomina mieszkańcom, że zgodnie z harmonogramem 10 lipca nastąpi kolejny odbiór POPIOŁU I ODPADÓW ZMIESZANYCH w miejscowości Radocza, 11 lipca - Witanowice i Lgota, a 12 lipca - Woźniki i Zygodowice. Prosimy o oznaczenie worków i pojemników kodami kreskowymi. Jednocześnie informujemy, że trasa odbioru odpadów pokrywa się z istniejącymi w Gminie ulicami.
więcej

Konkurs na realizację zadań publicznych w II półroczu 2017 r.

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz uchwały XXI/156/2016 Rady Gminy Tomice z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok” Wójt Gminy Tomice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w II półroczu 2017 r. zadań publicznych Gminy Tomice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
NGO's  
więcej

Odnawialne źródła energii w twoim domu

W piątek (30.06) w Gminnym Ośrodku Kultury w Tomicach odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące uzyskania wsparcia finansowego na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, Poddziałania 4.1.1 „Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych”, podczas którego przedstawiciel firmy "VOLTAIKA" zaprezentował szczegóły dotyczące udziału w projekcie oraz przedstawił problematykę odnawialnych źródeł energii. W spotkaniu wzięło udział 23 mieszkańców.
więcej

Blisko 2 mln dotacji na kanalizację

We wtorek (04.07) Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys przekazał Wójtowi Gminy Tomice Witoldowi Grabowskiemu umowę na dofinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej w Tomicach. Nasza Gmina otrzymana na ten cel 1.954.927,00 zł. To jedna z największych dotacji otrzymanych przez naszą Gminę.
więcej

Stop smogowi – od 1 lipca nowe przepisy w Małopolsce

Wójt Gminy Tomice informuje, że z dniem 1 lipca 2017 r. wchodzą w życie przepisy uchwały antysmogowej dla Małopolski. Od dnia dzisiejszego zaczyna obowiązywać zakaz spalania mułów i flotów węglowych oraz biomasy o wilgotności powyżej 20%, natomiast wszystkie nowo eksploatowane kotły, piece i kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu w zakresie emisji zanieczyszczeń i efektywności energetycznej.
więcej