logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
poniedziałek, 17 czerwca 2024
A+ A-
bip epuap facebook youtube
Tomice / Dla mieszkańców / Rewitalizacja

Rewitalizacja

Rewitalizacja

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY TOMICE NA LATA 2017 – 2023

Termin realizacji GPR dla Gminy Tomce: 09.2016 – 10.2017 r.

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Tomice zostało sfinansowane w części ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

Wartość całkowita projektu: 114.000,00 zł
Środki UE: 102.600,00 zł (90% wartości projektu)
Środki własne Gminy Tomice: 11.400,00 zł (10% wartości projektu)

Podstawę do opracowania dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Tomice na lata 2017 – 2023 stanowiła diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Tomice. Zawiera ona szczegółową analizę danych statystycznych, wyniki ankiet oraz wnioski z konsultacji jakie w tym zakresie zostały przeprowadzone z mieszkańcami Gminy.

Finalny dokument obrazuje wizję dla zidentyfikowanego obszaru rewitalizacji:

WIZJA:
Rewitalizacja

W celu jej osiągnięcia sprecyzowano cel główny oraz cele szczegółowe wraz z kierunkami działań:

CEL GŁÓWNY:
Rewitalizacja

CELE SZCZEGÓŁOWE I KIERUNKI DZIAŁAŃ:
Rewitalizacja

Opracowany dokument został wpisany do wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego uchwałą nr 217/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 lutego 2018 r.
w sprawie wpisania do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tomice na lata 2017-2023.


PRZEBIEG PRAC NAD GMINNYM PROGRAMEM REWITALIZACJI GMINY TOMICE NA LATA 2017 – 2023

Zarządzenie Nr 53/2020 Wójta Gminy Tomice z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia powołującego Komitet Rewitalizacji w Gminie Tomice

Uchwała Nr IV/40/2019 Rady Gminy Tomice z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Gminy Tomice do składu Komitetu Rewitalizacji

Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Tomice z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Tomice

Ogłoszenie o dodatkowym naborze kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji w Gminie Tomice z dnia 29 stycznia 2018 r.

Na podstawie § 3 ust. 7 Regulaminu Komitetu Rewitalizacji, stanowiącego załącznik do uchwały
Nr  XXXIII/256/ 2017 Rady Gminy Tomice z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Wójt Gminy Tomice
ogłasza dodatkowy nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o rewitalizacji”, z organami Gminy Tomice w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tomice na lata 2017-2023. Komitet pełni również funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta Gminy Tomice w zakresie rewitalizacji. Komitet uczestniczy w sporządzaniu i opiniowaniu projektów uchwał Rady Gminy Tomice oraz zarządzeń Wójta Gminy Tomice związanych z rewitalizacją.

Komitet Rewitalizacji zostanie powołany w składzie nie większym niż 16 osób, spośród przedstawicieli:
– co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców obszaru rewitalizacji Tomice Wschód, wyznaczonego uchwałą Nr XXVI/190/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r. poz. 3660), zwanego dalej „obszarem rewitalizacji” – w liczbie 2 ,
– co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców zamieszkałych na obszarze Gminy Tomice – w liczbie 1,
– co najmniej 10 właścicieli i/lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji oraz podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji – w liczbie 1,
– co najmniej 5 przedsiębiorców prowadzących na obszarze Gminy Tomice działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – w liczbie 1,
– podmiotów prowadzących na obszarze Gminy Tomice działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych – w liczbie 2,
– Rady Gminy Tomice wskazanych przez Radę Gminy Tomice – w liczbie 3,
– Wójta Gminy Tomice wskazanych przez Wójta spośród pracowników Urzędu Gminy Tomice i jednostek organizacyjnych Gminy Tomice – w liczbie 5,
– podmiotów wskazanych w art. 2 ust. 2 pkt 7 ustawy o rewitalizacji – w liczbie 1.

Uczestnictwo w Komitecie Rewitalizacji ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie ani dieta.

Nabór dodatkowy kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji prowadzony będzie w dniach od 29 stycznia do 9 lutego 2018 r. Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu dostępny jest na stronie internetowej www.tomice.pl w zakładce „Rewitalizacja”, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Tomice, oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Tomicach.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Tomicach
w godzinach pracy Urzędu lub przesłać w/w formularz w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gmina@tomice.pl

Kandydaci na członków Komitetu Rewitalizacji, o których mowa w pkt 1-4 ogłoszenia, winni przedłożyć wraz z formularzem zgłoszeniowym listę poparcia podpisaną przez wymaganą liczbę osób. W przypadku kandydatów na członków Komitetu, o których mowa w pkt 5 i 8, wymagane jest przedłożenie dokumentu potwierdzającego zgodę na reprezentację danego podmiotu/organu.

Formularz zgłoszeniowy kandydata (dodatkowy nabór)

Wójt Gminy Tomice
(-) Witold Grabowski

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji w Gminie Tomice z dnia 5 stycznia 2017 r.

Na podstawie § 3 ust. 2 Regulaminu Komitetu Rewitalizacji, stanowiącego załącznik do uchwały
Nr  XXXIII/256/ 2017 Rady Gminy Tomice z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Wójt Gminy Tomice
ogłasza nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o rewitalizacji”, z organami Gminy Tomice w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tomice na lata 2017-2023. Komitet pełni również funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta Gminy Tomice w zakresie rewitalizacji. Komitet uczestniczy w sporządzaniu i opiniowaniu projektów uchwał Rady Gminy Tomice oraz zarządzeń Wójta Gminy Tomice związanych z rewitalizacją.

Komitet Rewitalizacji zostanie powołany w składzie nie większym niż 16 osób, spośród przedstawicieli:
– co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców obszaru rewitalizacji Tomice Wschód, wyznaczonego uchwałą Nr XXVI/190/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r. poz. 3660), zwanego dalej „obszarem rewitalizacji” – w liczbie 2 ,
– co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców zamieszkałych na obszarze Gminy Tomice – w liczbie 1,
– co najmniej 10 właścicieli i/lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji oraz podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji – w liczbie 1,
– co najmniej 5 przedsiębiorców prowadzących na obszarze Gminy Tomice działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – w liczbie 1,
– podmiotów prowadzących na obszarze Gminy Tomice działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych – w liczbie 2,
– Rady Gminy Tomice wskazanych przez Radę Gminy Tomice – w liczbie 3,
– Wójta Gminy Tomice wskazanych przez Wójta spośród pracowników Urzędu Gminy Tomice
i jednostek organizacyjnych Gminy Tomice – w liczbie 5,
– podmiotów wskazanych w art. 2 ust. 2 pkt 7 ustawy o rewitalizacji – w liczbie 1.

Uczestnictwo w Komitecie Rewitalizacji ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie ani dieta.

Nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji prowadzony będzie w dniach od 8 do 26 stycznia 2018 r. Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu dostępny jest na stronie internetowej www.tomice.pl w zakładce „Rewitalizacja”, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Tomice, oraz
w siedzibie Urzędu Gminy w Tomicach.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Tomicach
w godzinach pracy Urzędu lub przesłać w/w formularz w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gmina@tomice.pl

Kandydaci na członków Komitetu Rewitalizacji, o których mowa w pkt 1-4 ogłoszenia, winni przedłożyć wraz z formularzem zgłoszeniowym listę poparcia podpisaną przez wymaganą liczbę osób. W przypadku kandydatów na członków Komitetu, o których mowa w pkt 5 i 8, wymagane jest przedłożenie dokumentu potwierdzającego zgodę na reprezentację danego podmiotu/organu.

Formularz zgłoszeniowy (do pobrania)

Wójt Gminy Tomice
(-) Witold Grabowski

 

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji z dnia 29.11.2017 r.

Raport z konsultacji

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji – DOKUMENTACJA z dnia 06.11.2017 r.

1. Projekt uchwały

2. Projekt Regulaminu Komitetu Rewitalizacji

3. Ankieta konsultacyjna

4. Formularz zgłaszania uwag

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomice z dnia 27 października 2017 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Na podstawie art. 6 i 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023) Wójt Gminy Tomice informuje, że w związku z uchwałą Nr XXX/237/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tomice na lata 2017-2023 rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami Gminy Tomice w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta Gminy Tomice.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 06.11.2017 r. do dnia 27.11.2017 r. na obszarze rewitalizacji (wyznaczonego uchwałą Nr XXVI/190/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Tomice) w formie:

– Debaty publicznej w dniu 06.11.2017 r. o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Tomice, ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice – sala sesyjna, na której omówiony zostanie projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
– Zgłaszania uwag za pomocą formularza zgłaszania uwag;
– Ankiety adresowanej do mieszkańców i interesariuszy Gminy Tomice.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, formularz zgłaszania uwag i ankieta dostępne będą od dnia 06.11.2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.malopolska.pl/ugtomice),  na stronie internetowej Urzędu Gminy Tomice (www.tomice.pl w zakładce „REWITALIZACJA”) oraz w pokoju nr 14 Urzędu Gminy Tomice – w godzinach pracy Urzędu. Uzupełniony formularz zgłaszania uwag oraz ankietę należy dostarczyć w terminie do dnia 27.11.2017 r. do Urzędu Gminy Tomice drogą korespondencyjną (ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice) lub drogą elektroniczną na adres: gmina@tomice.pl albo złożyć bezpośrednio na dziennik podawczy Urzędu Gminy Tomice.

Po zakończeniu konsultacji społecznych zostanie sporządzona informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie przeprowadzenia konsultacji oraz wykaz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Wójt Gminy Tomice
/-/ Witold Grabowski

Uchwała Rady Gminy Tomice – Gminny Program Rewitalizacji z dnia 26 października 2017 r.

Wójt Gminy Tomice informuje, że Uchwałą nr XXX/237/2017 z dnia 26 października 2017 r. Rada Gminy Tomice przyjęła do realizacji Gminny Program Rewitalizacji Gminy Tomice na lata 2017 – 2023”.

Uchwała Nr XXX/237/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 26.10.2017 r.

Gminny Program Rewitalizacja Gminy Tomice – załącznik nr 1 do uchwały XXX/237/2017

Diagnoza – załącznik nr 1 do GPR Gm. Tomice

Mapa nr 1 – załącznik nr 2 do GPR Gm. Tomice

Mapa nr 2 – załącznik nr 3 do GPR Gm. Tomice

 

Raport z konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Tomice na lata 2017 – 2023 – informacja z dnia 13.09.2017 r.

RAPORT z konsultacji społecznych – Gminny Program Rewitalizacji Gminy Tomice na lata 2017-2023

Lista obecności – debata i warsztaty

Formularz zgłoszenia uwag do projektu GPR Gminy Tomice

Ankieta w sprawie GPR Gminy Tomice

 

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tomice na lata 2017-2023 – DOKUMENTACJA z dnia 28.07.2017 r.

Ankieta w sprawie GPR Gminy Tomice

Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Tomice

Mapa zmian funkcjonalno – przestrzennych – Tomice

Mapa zmian funkcjonalno – przestrzennych – gmina Tomice

Projekt uchwały o przyjęciu GPR Tomice v. 24.07.207

Projekt GPR Gminy Tomice

Formularz zgłoszenia uwag do projektu GPR Gminy Tomice

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomice z dnia 21 lipca 2017 roku

Na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023) Wójt Gminy Tomice informuje, iż w związku z uchwałą Nr XXVII/2016/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tomice na lata 2017-2023 rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tomice na lata 2017-2023.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 28.07.2017 r. do dnia 29.08.2017 r. na obszarze rewitalizacji (wyznaczonego uchwałą Nr XXVI/190/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Tomice) w formie:

1. Spotkania warsztatowego organizowanego dla mieszkańców obszaru rewitalizacji obejmującego tereny jednostki Tomice Wschódoraz wszystkich interesariuszy rewitalizacji, na których omówione zostaną założenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tomice na lata 2017-2023 oraz zapisanych w nim przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Warsztaty mają na celu zwiększenie udziału interesariuszy w przygotowaniu i realizacji gminnego programu rewitalizacji. Spotkanie warsztatowe odbędzie się w dniu 03.08.2017 o godzinie 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Tomice, ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice – sala sesyjna – pok. nr 3.
2. Zbierania uwag za pomocą formularza zgłoszeniowego propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tomice na lata 2017-2023 i ankiety, zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Tomice – www.tomice.pl (zakładka „REWITALIZACJA”). Wypełnione (opatrzone czytelnym podpisem) formularze i ankiety można dostarczyć od dnia 28.07.2017 r. do dnia 29.08.2017 r. do Urzędu Gminy Tomice drogą korespondencyjną (ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice) oraz elektroniczną na adres: gmina@tomice.pl, a także złożyć bezpośrednio na dziennik podawczy Urzędu.
3. Debaty publicznej dla obszaru rewitalizacji oraz wszystkich interesariuszy rewitalizacji Gminy Tomice. Debata odbędzie się w dniu 28.08.2017 r. godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy Tomice, ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice – sala sesyjna – pok. nr 3.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji, projekt uchwały wraz z załącznikami, formularz zgłoszeniowy propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych (uwag oraz propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych) do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tomice na lata 2017-2023 oraz ankieta będą dostępne od dnia 28.07.2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej i stronie internetowej Urzędu Gminy Tomice – wwww.tomice.pl (zakładka „REWITALIZACJA”) oraz w pokoju nr 14 Urzędu Gminy Tomice – w godzinach pracy Urzędu. Formularz zgłoszeniowy oraz ankietę będzie można również pobrać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Tomice w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Tomice
/-/ Witold Grabowski

 

Uchwała Nr XXVII/206/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tomice na lata 2017-2023

Uchwała Nr XXVI/190/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Tomice

RAPORT z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Tomice z dnia 13 kwietnia 2017 r.

Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Tomice_13.04

Raport z konsultacji_Gmina Tomice_13.04

Lista obecności na debacie w publicznej – 28.03

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Tomice

INFORMACJA WÓJTA GMINY TOMICE Z DNIA 13 MARCA 2017 R.

Ankieta w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Tomice

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Tomice

Formularz zgłaszania uwag do projektu uchwały Rady Gminy Tomice w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Tomice

Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Tomice

Załącznik graficzny do uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Tomice – mapa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji – pobierz (w formacie .zip)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TOMICE Z DNIA 6 MARCA 2017 R.

Rozpoczęcie konsultacji
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
na terenie Gminy Tomice

Wójt Gminy Tomice informuje, że zgodnie z art. 11 ust. 3, w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.), w dniu 13.03.2017 r. rozpoczyna konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Tomice w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Tomice.

Konsultacje mają na celu zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na podstawie analizy koncentracji negatywnych zjawisk ze sfery społecznej oraz uzupełniająco ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej, a także technicznej.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 13.03.2017 r. do dnia 13.04.2017 r. w formie:

  1. debaty publicznej dla mieszkańców i interesariuszy Gminy Tomice
    Debata odbędzie się w dniu 28.03.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Tomice, ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice (sala sesyjna – pok. nr 3) o godzinie 15:00. Przedmiotem debaty będzie projekt uchwały Rady Gminy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Tomice.
  2. przedstawienia uwag za pomocą formularza zgłaszania uwag;
  3. ankiety adresowanej do mieszkańców i interesariuszy Gminy Tomice.

Projekt uchwały wraz z załącznikami będą dostępne od dnia 13.03.2017 r. na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Tomice www.tomice.pl oraz w pokoju nr 14 Urzędu Gminy Tomice.

Formularz zgłaszania uwag oraz ankieta dostępne będą na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.malopolska.pl/ugtomice,m,297107,2017.html w zakładce Zamówienia publiczne i ogłoszenia/Ogłoszenia różne) oraz na stronie internetowej Gminy Tomice www.tomice.pl (w zakładce Rewitalizacja). Formularz zgłaszania uwag oraz ankietę będzie można również pobrać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Tomice w godzinach pracy Urzędu.

Uzupełniony Formularz zgłaszania uwag oraz ankietę należy dostarczyć w terminie do dnia 13.04.2017 r. do Urzędu Gminy Tomice drogą korespondencyjną (ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice) lub drogą elektroniczną na adres: gmina@tomice.pl, lub złożyć bezpośrednio na dziennik podawczy Urzędu Gminy Tomice.

Wójt Gminy Tomice
(-) Witold Grabowski

Tomice, 06.03.2017 r.

Rewitalizacja