logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
poniedziałek, 17 czerwca 2024
A+ A-
bip epuap facebook youtube
Tomice / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Tomice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  strony internetowej Urzędu Gminy Tomice.

Data publikacji strony internetowej: 2018-01-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

W stosunku do strony http://tomice.pl przeprowadzono samocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Intern Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa http://tomice.pl spełnia wymagania w 99,82 %.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia:

 • filmy i transmisje nie posiadają napisów lub tłumacza języka migowego dla osób niesłyszących
 • część z publikowanych zdjęć zawiera informację słowną nie posiadającą odpowiednika w tekście
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF lub DOC, DOCX nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu Gminy Tomice,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Oświadczenie sporządzono dnia: . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej www.tomice.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Ponadto

 • pojedyncze naciśnięcie klawisza Tab umożliwia przejście do treści artykułu,
 • dwukrotne naciśnięcie klawisza Tab umożliwia przejście do wyszukiwarki
 • trzykrotne naciśnięcie klawisza Tab umożliwia przejście do mapy strony

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i białe litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • mapa strony

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest  Beata Kapela-Warchoł, e-mail: rada.gmina@tomice.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 823 35 98. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Żądanie powinno zostać zrealizować niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Urząd Gminy Tomice niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, możliwe jest zaproponowanie alternatywnego sposobu dostępu do informacji. W przypadku, gdy Urząd Gminy Tomice odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres siedziby:

 • Urząd Gminy w Tomicach
 • ul. Wadowicka 51
 • 34-100 Tomice
 • telefon (centrala): +48 33 823 35 98

Opis dostępności architektonicznej:

 • Urząd Gminy w Tomicach nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Natomiast, w celu poprawy dostępności zakupiony został schodołaz z krzesełkiem, a także wewnętrzne schody zostały oznaczone taśmą kontrastową.
 • Zapewniona została informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny – tablica informacyjna.
 • Zapewniony został wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – instrukcja dla pracowników UG Tomice.
 • Zapewnione zostało miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych – jedno oznakowane i wydzielone miejsce parkingowe.
 • Zapewniona została osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

W zakresie dostępności informacyjno – komunikacyjnej:

Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – Urząd zapewnienia odpowiednią dostępność informacyjno – komunikacyjną. Pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika UG Tomice o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową- możliwość skorzystania z dzwonka zamontowanego przy drzwiach wejściowych oraz z zakupionego schodołazu z krzesełkiem.

W urzędzie:

 • nie ma pętli indukcyjnej
 • nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a
 • nie ma toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami
 • nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.