Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl

Aktualności

Wójt gminy Witold Grabowski z wotum zaufania i absolutorium

Na piątek (.21.06) zwołana została przez Przewodniczącego Rady Pawła Adamika dziewiąta sesja Rady Gminy Tomice. Jej obrady miały wyjątkowy charakter. Po raz pierwszy, zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, odbyła się debata nad Raportem o stanie Gminy Tomice za rok 2018, przedłożonym przez Wójta Gminy Witolda Grabowskiego.
więcej

Konkurs na realizację zadań publicznych w II półroczu 2019 r.

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz uchwały II/16/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok” Wójt Gminy Tomice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w II półroczu 2018 r. zadań publicznych Gminy Tomice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.
NGO's  
więcej

Zakończenie „roku kulturalnego” w OKGT Tomice

We wtorkowe popołudnie (18.06) dzieci uczestniczące w zajęciach organizowanych przez Ośrodek Kultury Gminy Tomice spotkały się po raz ostatni w roku szkolnym – wyjątkowo, bo wspólnie, nie na cotygodniowym szlifowaniu umiejętności, a aktywnym podsumowaniu działań, które oklaskiwali rodzice, obserwujący przygotowane przez instruktorów występy grup.
więcej

Stypendyści nagrodzieni

W ostatni dzień roku szkolnego (19.06) w czterech placówkach oświatowych odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Wójta Gminy Tomice, przyznawanych wybitnym uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tomice. Po II semestrze roku szkolnego 2018/2019 stypendium otrzymało 94 uczniów. Łączna kwota wypłaconych nagród to 30.250,00 zł. W SP Radocza nagrodzono 12 uczniów, z SP Woźniki – 26, w ZSP Witanowice – 16, a w ZSP Tomice – 40. Najwyższą średnią roczną uzyskał stypendysta w SP Woźniki – 5,92.
więcej

Kolejna promesa dla naszej gminy

We wtorek (18.06) Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski odebrał z rąk Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Tomasza Urynowicza oraz Przewodniczącego Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki SWM Filipa Kaczyńskiego promesę na dofinansowanie kolejnej już inwestycji. Tym razem nasz Gmina otrzymała środki w wysokości 163.000,00 zł na remont boiska sportowego przy ZSP w Tomicach w ramach projektu "Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa - MIRS".
więcej