Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek-piątek: 7:00 - 15:00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Dla mieszkańca / Rewitalizacja

Rewitalizacja

Raport z konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Tomice na lata 2017 – 2023 – informacja z dnia 13.09.2017 r.

RAPORT z konsultacji społecznych – Gminny Program Rewitalizacji Gminy Tomice na lata 2017-2023

Lista obecności – debata i warsztaty

Formularz zgłoszenia uwag do projektu GPR Gminy Tomice

Ankieta w sprawie GPR Gminy Tomice

 

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tomice na lata 2017-2023 – DOKUMENTACJA z dnia 28.07.2017 r.

Ankieta w sprawie GPR Gminy Tomice

Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Tomice

Mapa zmian funkcjonalno – przestrzennych – Tomice

Mapa zmian funkcjonalno – przestrzennych – gmina Tomice

Projekt uchwały o przyjęciu GPR Tomice v. 24.07.207

Projekt GPR Gminy Tomice

Formularz zgłoszenia uwag do projektu GPR Gminy Tomice

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomice z dnia 21 lipca 2017 roku

Na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023) Wójt Gminy Tomice informuje, iż w związku z uchwałą Nr XXVII/2016/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tomice na lata 2017-2023 rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tomice na lata 2017-2023.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 28.07.2017 r. do dnia 29.08.2017 r. na obszarze rewitalizacji (wyznaczonego uchwałą Nr XXVI/190/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Tomice) w formie:

1. Spotkania warsztatowego organizowanego dla mieszkańców obszaru rewitalizacji obejmującego tereny jednostki Tomice Wschódoraz wszystkich interesariuszy rewitalizacji, na których omówione zostaną założenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tomice na lata 2017-2023 oraz zapisanych w nim przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Warsztaty mają na celu zwiększenie udziału interesariuszy w przygotowaniu i realizacji gminnego programu rewitalizacji. Spotkanie warsztatowe odbędzie się w dniu 03.08.2017 o godzinie 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Tomice, ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice – sala sesyjna – pok. nr 3.
2. Zbierania uwag za pomocą formularza zgłoszeniowego propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tomice na lata 2017-2023 i ankiety, zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Tomice – www.tomice.pl (zakładka „REWITALIZACJA”). Wypełnione (opatrzone czytelnym podpisem) formularze i ankiety można dostarczyć od dnia 28.07.2017 r. do dnia 29.08.2017 r. do Urzędu Gminy Tomice drogą korespondencyjną (ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice) oraz elektroniczną na adres: gmina@tomice.pl, a także złożyć bezpośrednio na dziennik podawczy Urzędu.
3. Debaty publicznej dla obszaru rewitalizacji oraz wszystkich interesariuszy rewitalizacji Gminy Tomice. Debata odbędzie się w dniu 28.08.2017 r. godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy Tomice, ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice – sala sesyjna – pok. nr 3.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji, projekt uchwały wraz z załącznikami, formularz zgłoszeniowy propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych (uwag oraz propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych) do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tomice na lata 2017-2023 oraz ankieta będą dostępne od dnia 28.07.2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej i stronie internetowej Urzędu Gminy Tomice – wwww.tomice.pl (zakładka „REWITALIZACJA”) oraz w pokoju nr 14 Urzędu Gminy Tomice – w godzinach pracy Urzędu. Formularz zgłoszeniowy oraz ankietę będzie można również pobrać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Tomice w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Tomice
/-/ Witold Grabowski

 

UCHWAŁA NR XXVII/206/2017 RADY GMINY TOMICE z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tomice na lata 2017-2023

UCHWAŁA NR XXVI/190/2017 RADY GMINY TOMICE z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Tomice

RAPORT z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Tomice z dnia 13 kwietnia 2017 r.

Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Tomice_13.04

Raport z konsultacji_Gmina Tomice_13.04

Lista obecności na debacie w publicznej – 28.03

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Tomice

INFORMACJA WÓJTA GMINY TOMICE Z DNIA 13 MARCA 2017 R.

Ankieta w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Tomice

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Tomice

Formularz zgłaszania uwag do projektu uchwały Rady Gminy Tomice w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Tomice

Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Tomice

Załącznik graficzny do uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Tomice – mapa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji – pobierz

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TOMICE Z DNIA 6 MARCA 2017 R.

Rozpoczęcie konsultacji
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
na terenie Gminy Tomice

Wójt Gminy Tomice informuje, że zgodnie z art. 11 ust. 3, w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.), w dniu 13.03.2017 r. rozpoczyna konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Tomice w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Tomice.

Konsultacje mają na celu zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na podstawie analizy koncentracji negatywnych zjawisk ze sfery społecznej oraz uzupełniająco ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej, a także technicznej.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 13.03.2017 r. do dnia 13.04.2017 r. w formie:

  1. debaty publicznej dla mieszkańców i interesariuszy Gminy Tomice
    Debata odbędzie się w dniu 28.03.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Tomice, ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice (sala sesyjna – pok. nr 3) o godzinie 15:00. Przedmiotem debaty będzie projekt uchwały Rady Gminy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Tomice.
  2. przedstawienia uwag za pomocą formularza zgłaszania uwag;
  3. ankiety adresowanej do mieszkańców i interesariuszy Gminy Tomice.

Projekt uchwały wraz z załącznikami będą dostępne od dnia 13.03.2017 r. na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Tomice www.tomice.pl oraz w pokoju nr 14 Urzędu Gminy Tomice.

Formularz zgłaszania uwag oraz ankieta dostępne będą na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.malopolska.pl/ugtomice,m,297107,2017.html w zakładce Zamówienia publiczne i ogłoszenia/Ogłoszenia różne) oraz na stronie internetowej Gminy Tomice www.tomice.pl (w zakładce Rewitalizacja). Formularz zgłaszania uwag oraz ankietę będzie można również pobrać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Tomice w godzinach pracy Urzędu.

Uzupełniony Formularz zgłaszania uwag oraz ankietę należy dostarczyć w terminie do dnia 13.04.2017 r. do Urzędu Gminy Tomice drogą korespondencyjną (ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice) lub drogą elektroniczną na adres: gmina@tomice.pl, lub złożyć bezpośrednio na dziennik podawczy Urzędu Gminy Tomice.

Wójt Gminy Tomice
(-) Witold Grabowski

Tomice, 06.03.2017 r.