Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Zawiadomienie – XLI sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji

Zawiadomienie – XLI sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póżn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Zygmunt Szymczak zwołuje na dzień 16 października 2018 r. (wtorek) o godz. 14.15 XLI sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2014-2018. Obrady odbędą się w siedzibie Urzędzie Gminy Tomice przy ul. Wadowickiej 51 w Tomicach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja Wójta o funkcjonowaniu Gminy Tomice w okresie międzysesyjnym.
3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
b) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tomice,
c) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Tomice
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
d) nieodpłatnego nabycia przez gminę Tomice prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Tomice, z przeznaczeniem pod drogę gminną,
e) rozpatrzenia petycji dotyczącej regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
f) rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany uchwały Nr XX/134/2004 Rady Gminy Tomice w sprawie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg obywateli,
g) przyjęcia sprawozdań z działalności komisji Rady Gminy Tomice w 2018 roku,
h) zmiany uchwały Nr XXXIII/267/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2023.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Wnioski sołtysów.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski sołtysów.
7. Przyjęcie protokołu XL sesji Rady Gminy Tomice.
8. Sprawy bieżące.
9. Zakończenie obrad.