Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Zawiadomienie – XIII sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji

Zawiadomienie – XIII sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Paweł Adamik zwołuje na dzień 29 listopada 2019 r. (piątek) o godz. 14.15 XIII sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2018-2023. Obrady odbędą się w siedzibie Ośrodka Kultury Gminy Tomice przy ul. Dworskiej 9 w Tomicach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Wójta o funkcjonowaniu Gminy Tomice w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Tomice w roku szkolnym 2018/2019.
5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
1) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tomice,
2) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
3) określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego,
4) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
5) ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Tomice,
6) przyjęcia „Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów w Gminie Tomice”,
7) określenia szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, form i zakresu tego wsparcia oraz trybu postępowania w tych sprawach,
8) przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”,
9) nieodpłatnego nabycia przez Gminę Tomice prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Tomice, z przeznaczeniem pod drogę gminną – ul. Sadowa,
10) nieodpłatnego nabycia przez Gminę Tomice prawa własności części działki nr 652/9 położonej w miejscowości Radocza, z przeznaczeniem pod drogę gminną – ul. Kościelna,
11) zmian uchwały budżetowej na 2019 rok,
12) zmiany uchwały Nr III/32/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2024.
6. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Gminy Tomice, Wójtowi Gminy Tomice i Wojewodzie Małopolskiemu.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wnioski radnych i sołtysów.
9. Odpowiedzi na wnioski radnych i sołtysów.
10. Przyjęcie protokołu XII sesji Rady Gminy Tomice.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie obrad.