Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Zawiadomienie – VII sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji

Zawiadomienie – VII sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Paweł Adamik zwołuje na dzień 26 kwietnia 2019 r. (piątek) o godz. 14.15 VII sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2018-2023. Obrady odbędą się w siedzibie Ośrodka Kultury Gminy Tomice przy ul. Dworskiej 9 w Tomicach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego Grzegorza Wojnowskiego.
3. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Tomice w 2018 roku.
4. Informacja Wójta o funkcjonowaniu Gminy Tomice w okresie międzysesyjnym.
5. Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Tomice za 2018 rok.
6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach za 2018 rok.
7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury Gminy Tomice w Tomicach za 2018 rok.
8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
1) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Woźniki,
2) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Tomice na lata 2019-2021,
3) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tomice oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku,
4) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze,
5) ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Tomicach,
6) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wadowickiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1766K Tomice – Piekło poprzez budowę chodnika dla pieszych w miejscowości Tomice,
7) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wadowickiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z przebudową dróg powiatowych nr 1767K Wadowice – Wieprz oraz 1764K Tomice – Przybradz polegającą na budowie chodnika dla pieszych wraz z poprawą odwodnienia w miejscowości Tomice,
8) uchylenia uchwały Nr VI/73/2019 Rady Gminy Tomice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego,
9) zmiany uchwały Nr III/32/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2024.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wnioski radnych i sołtysów.
11. Odpowiedzi na wnioski radnych i sołtysów.
12. Przyjęcie protokołu VI sesji Rady Gminy Tomice.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zakończenie obrad.