Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Zawiadomienie – VI sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji

Zawiadomienie – VI sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póżn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Paweł Adamik zwołuje na dzień 29 marca 2019 r. (piątek) o godz. 14.15 VI sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2018-2023. Obrady odbędą się w siedzibie Ośrodka Kultury Gminy Tomice przy ul. Dworskiej 9 w Tomicach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja o zagrożeniach pożarowych i innych miejscowych zagrożeniach na terenie Gminy Tomice w 2018 roku.
3. Informacja Wójta o funkcjonowaniu Gminy Tomice w okresie międzysesyjnym.
4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
1) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zygodowice,
2) rozpatrzenia wniosku o zmianę ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Witanowice,
3) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Witanowice – obszar 1,
4) przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tomice na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026”,
5) przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tomice w 2019 roku”,
6) zmiany uchwały Nr IX/63/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 2 października 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
7) przekazania dotacji z budżetu Gminy Tomice dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woźnikach na remont i docieplenie budynku OSP,
8) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego,
9) zmian uchwały budżetowej na 2019 rok,
10) zmiany uchwały Nr III/32/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2024.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wnioski radnych i sołtysów.
7. Odpowiedzi na wnioski radnych i sołtysów.
8. Przyjęcie protokołu V sesji Rady Gminy Tomice.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zakończenie obrad.