logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
czwartek, 22 lutego 2024
A+ A-
bip epuap facebook youtube
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Zawiadomienie – LXVI sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji

Zawiadomienie – LXVI sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji

Zawiadomienie – LXVI sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Paweł Adamik zwołuje LXVI sesję Rady Gminy Tomice VIII kadencji na dzień 8 grudnia 2023 r. (piątek) o godz. 14.15 w budynku Ośrodka Kultury Gminy Tomice przy ul. Dworskiej 9 w Tomicach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Wójta o funkcjonowaniu Gminy Tomice w okresie międzysesyjnym.
4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Radocza – etap I;
b) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Tomice – etap I;
c) zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.;
d) zmiany uchwały nr LIII/416/2022 Rady Gminy Tomice z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej;
e) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2024;
f) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Tomice;
g) uchylenia uchwały Nr XXVII/250/2021 Rady Gminy Tomice w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę 582/13 w miejscowości Tomice;
h) nieodpłatnego nabycia przez Gminę Tomice prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Witanowice, z przeznaczeniem pod drogę gminną;
i) przyjęcia programu osłonowego „Pomoc Gminy Tomice w zakresie dożywiania” dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Tomice pomocy w zakresie dożywiania;
j) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie zasiłku celowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;
k) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Przyjęcie protokołu z LXV sesji Rady Gminy Tomice.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie obrad.