logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
wtorek, 23 kwietnia 2024
A+ A-
bip epuap facebook youtube
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Zawiadomienie – LXIX sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji

Zawiadomienie – LXIX sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji

Zawiadomienie – LXIX sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Paweł Adamik zwołuje LXIX sesję Rady Gminy Tomice VIII kadencji na dzień 23 lutego 2024 r. (piątek) o godz. 14.15 w budynku Ośrodka Kultury Gminy Tomice przy ul. Dworskiej 9 w Tomicach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta o funkcjonowaniu Gminy Tomice w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego.
 5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku.
 6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.;
  b) zmiany uchwały nr LXVII/499/2023 Rady Gminy Tomice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej;
  c) wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie samochodu pożarniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Radoczy;
  d) przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tomice w 2024 roku”;
  e) przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2028;
  f) szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym wymiar i zakres usług sąsiedzkich, oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za usługi, jak również trybu ich pobierania;
  g) uchwalenia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” w Gminie Tomice na rok 2024;
  h) przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy Tomice za 2023 rok;
  i) przekazania do podmiotu właściwego petycji dotyczącej poprawy wokół informatora samorządowego „Wieści z Gminy Tomice”;
  j) rozpatrzenia wniosku dotyczącego pilnego zwołania nadzwyczajnego posiedzenia organów stanowiących.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Przyjęcie protokołu z LXVIII sesji Rady Gminy Tomice.
 9. Wolne wnioski i informacje.
 10. Zakończenie obrad.