Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Zarządzenie wyborów ponownych do Rady Gminy Tomice

Zarządzenie wyborów ponownych do Rady Gminy Tomice

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Zarządzeniem z dnia 27 czerwca 2019 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 28 czerwca 2019 r., poz. 4888) Wojewoda Małopolski zarządził wybory ponowne do Rady Gminy Tomice w okręgu wyborczym nr 14. Data wyborów została wyznaczona na dzień 1 września 2019 r.

ZARZĄDZENIE
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie zarządzenia wyborów ponownych do Rady Gminy Tomice
Na podstawie art. 395 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. –Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684), w związku z prawomocnym postanowieniem Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 5 lutego 2019 roku, sygn. akt INs 64/18, zarządza się, co następuje:
§ 1.
1. Zarządza się wybory ponowne do Rady Gminy Tomice w okręgu wyborczym nr 14.
2.Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 1 września 2019 roku.
§ 2.
W wyborach ponownych będzie wybierany jeden radny.
§ 3.
Z dniem podania do publicznej wiadomości niniejszego zarządzenia wygasa mandat radnej Anny Dębskiej, wybranej do Rady Gminy Tomice z listy nr 10, zgłoszonej przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 roku.
§ 4.
Dni, w których upływają terminy wykonania czynności przewidzianych w Kodeksie wyborczym, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 5.
Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz rozplakatowanie na terenie gminy Tomice i wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Wojewoda Małopolski
Piotr Ćwik
KALENDARZ WYBORCZY

Data wykonania czynności wyborczych

Treść czynności

do 29 czerwca 2019 r.- opublikowanie zarządzenia Wojewody Małopolskiego w sprawie zarządzenia wyborów ponownych do Rady Gminy Tomice w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz podanie go do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na terenie gminy Tomice
do 15 lipca 2019 r.- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji Wójta Gminy Tomice o okręgu wyborczym nr 14, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Tomicach
do 2 sierpnia 2019 r.- podanie do publicznej wiadomości przez Wójta Gminy Tomice, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania nr 4 oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania w Obwodzie nr 4 oraz Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania w Obwodzie nr 4
- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie III kandydatów do składu Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania w Obwodzie nr 4 oraz Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania w Obwodzie nr 4
do 11 sierpnia 2019 r.- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Krakowie III Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania w Obwodzie nr 4 oraz Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania w Obwodzie nr 4 oraz podanie do publicznej wiadomości ich składów osobowych
- aktualizacja spisu wyborców, sporządzonego dla wyborów przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 roku
- przekazanie wyborcom informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania, warunkach ważności głosu oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnika
do 17 sierpnia 2019 r.- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Tomicach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierającego numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list
- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie III przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a
do 23 sierpnia 2019 r.- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
30 sierpnia 2019 r.
godz. 24.00
- zakończenie kampanii wyborczej
31 sierpnia 2019 r.- przekazanie przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania w Obwodzie nr 4 spisu wyborców
1 września 2019 r.
godz. 7.00-21.00
- głosowanie
*Zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w kodeksie przypada na sobotę albo dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu