Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Pierwsze tegoroczne obrady Rady Gminy Tomice

Pierwsze tegoroczne obrady Rady Gminy Tomice

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

W piątek (25.01) w Ośrodku Kultury Gminy Tomice, po raz czwarty w tej kadencji, odbyła się sesja Rady Gminy Tomice. Zgodnie z przepisami mieszkańcy mogli na żywo oglądnąć transmisję z jej obrad. Po wysłuchaniu informacji Wójta Gminy Tomice Witolda Grabowskiego z funkcjonowania Gminy w okresie międzysesyjnym, radni rozpatrzyli piętnaście projektów uchwał.

Rada Gminy Tomice:

– stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Rady Gminy Tomice Mirosława Tłomaka z powodu niezłożenia w ustawowym terminie oświadczenia majątkowego o swoim stanie majątkowym – zgodnie z art. 383 wygaśnięcie mandatu z powodu niezłożenia w terminach określonych w odrębnych przepisach oświadczenia o swoim stanie majątkowym (tj. w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania i dodatkowym 14-dniowym terminie do złożenia oświadczenia) stwierdza Rada Gminy w drodze uchwały; uchwała ta ma charakter deklaratoryjny tj. potwierdza nastąpienie określonego zdarzenia, w tym przypadku wygaśnięcia mandatu;
– ustaliła wysokość opłat za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi oraz osady z przydomowych oczyszczalni zrzucane do stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Radoczy – wysokość została uzależniona od poziomu wskaźnika ChZT;
– wprowadziła zmiany w stawkach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, a których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
– sprostowała oczywistą omyłkę pisarską w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Tomice na lata 2017-2023;
– wyznaczyła radnego Pawła Adamika jako przedstawiciela Rady Gminy Tomice do składu Komitetu Rewitalizacji w miejsce Zygmunta Szymczaka:
– wyraziła zgodę Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Tomicach na oddanie w użyczenie Ośrodkowi Kultury Gminy Tomice w Tomicach części nieruchomości w Tomicach (działka nr. 278/6) stanowiącej własność Gminy Tomice, z przeznaczeniem pod działalność statutową;
– określiła szczegółowe wymogi raportu o stanie Gminy Tomice, który Radzie Gminy przedstawia w terminie do 31 maja każdego roku wójt – raport jest podsumowaniem działalności wójta w roku poprzednim;
– wprowadziła zmiany w statutach sołectw Gminy Tomice określając kadencję Sołtysa i Radzie Sołeckiej na okres 5 lat;
– dokonała zmian w procedurze wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez grupę mieszkańców Gminy Tomice;
– rozpatrzyła 1 wniosek i 2 petycje złożone przez mieszkańca gminy (1 petycja została skierowana ponownie na posiedzenie Komisji);
– dokonała zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 oraz w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2024.