Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Owocne obrady XXVI sesji Rady Gminy Tomice

Owocne obrady XXVI sesji Rady Gminy Tomice

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

W piątek (28.04) w Ośrodku Kultury Gminy Tomice odbyła się XXVI sesja Rady Gminy Tomice. Obecni na obradach radni wysłuchali informacji Wójta o funkcjonowaniu gminy w okresie międzysesyjnym oraz rozpatrzyli 11 projektów uchwał.

W wyniku rozpatrzenia projektów:

  • po przeprowadzeniu konsultacji i wskazaniu trzech obszarów zdegradowanych radni jako obszar rewitalizacji wskazali podobszar Tomice Wschód,
  • w związku z pozyskaniem dotacji podjęto decyzję o utworzeniu Żłobka Gminnego w Tomicach oraz nadano mu statut, co umożliwi jego uruchomienie od 1 września br,
  • na skutek zmiany ustroju szkolnego od 1  września br. wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowego dokonano zmian w regulaminie udzielania stypendiów za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne – stypendia będą przyznawane na podstawie średniej ocen ze wszystkich przedmiotów znajdujących się w planie nauczania oraz podniesiono wysokość stypendium do wysokości 50 zł,
  • zmieniono zasady udzielania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – obniżono dotację na budowę oczyszczalni w przypadku budynku mieszkalnego wraz z oczyszczalnią do kwoty 2.000 zł,
  • Rada udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Wadowickiemu na utwardzenie budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej w wysokości do 100.000 zł,
  • dokonano nabycia gruntów w Lgocie z przeznaczeniem na ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci oraz na cele publiczne,
  • ustalono zasad przekazywania z budżetu Gminy Tomice środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług do zakładu budżetowego,
  • uznano za BEZZASADNE petycje w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Rady Gminy Tomice oraz dotyczącej poprawy struktury organizacyjnej Rady Gminy Tomice.