Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Ostatnie obrady Rady Gminy w 2021 roku – przyjęty budżet na 2022 rok oraz stawki za śmieci

Ostatnie obrady Rady Gminy w 2021 roku – przyjęty budżet na 2022 rok oraz stawki za śmieci

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

W czwartek (30.12) odbyła się XXXIX sesja Rady Gminy Tomice. Zgodnie z porządkiem obrad radni wysłuchali informacji Wójta Gminy Tomice Witolda Grabowskiego o funkcjonowaniu gminy w okresie międzysesyjnym oraz rozpatrzyli dziesięć projektów uchwał, które były również przedmiotem obrad poszczególnych komisji.

Rada Gminy Tomice podczas swojego posiedzenia:

– dokonała zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok oraz w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2027;

ustaliła wykaz wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021;

– ustaliła wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Tomicach – ustalono miesięczną opłatę za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w Tomicach w wymiarze do 10 godzin dziennie w wysokości 600 zł, za każdą dodatkową godzinę opieki wykraczającą poza wymiar dziennego pobytu dziecka w żłobku ustalono opłatę w wysokości 30,00 zł oraz ustalono maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku w wysokości 8 zł;

– dokonała wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty – miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zabudowie jednorodzinnej została ustalona w wysokości 35,00 zł od mieszkańca (w przypadku nie wypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny – w wysokości 140,00 zł od mieszkańca); miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zabudowie wielorodzinnej została ustalona w wysokości 29,00 zł od mieszkańca (w przypadku nie wypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 116,0 zł od mieszkańca); wprowadzono zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości: nieruchomość zamieszkana przez 1 mieszkańca – 12,00 zł; nieruchomość zamieszkana przez 2 mieszkańców – 24,00 zł; nieruchomość zamieszkana przez 3 mieszkańców – 36,00 zł; nieruchomość zamieszkana przez 4 mieszkańców – 48,00 zł; nieruchomość zamieszkana przez 5 mieszkańców – 60,00 zł; nieruchomość zamieszkana przez 6 mieszkańców – 72,00 zł; nieruchomość zamieszkana przez 7 mieszkańców – 84,00 zł; nieruchomość zamieszkana przez 8 i więcej mieszkańców – 96,00 zł.;

– określiła stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – ustalono ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w wysokości 191,00 zł ( w przypadku nie wypełnienia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, w wysokości 764,00 zł);

– przyjęła wieloletnią prognozę finansową na lata 2022-2029 oraz uchwałę budżetową Gminy Tomice na 2022 rok;

Uchwałą Budżetową na rok 2022 ustalono wysokość dochodów na kwotę 38.587.021,72 zł, a wydatków na kwotę 43.796.455,10 zł. Do najważniejszych wydatków majątkowych na rok 2022 należeć będą:
– budowa zbiorników wody pitnej w Witanowicach – 1.951.794,00 zł,
– dotacja dla UM Wadowice na wykonanie projektu przebudowy ul. Rzyczki w Tomicach – 197.215,00 zł,
– inwestycje kanalizacyjne na terenie gminy – 2.811.482,00 zł,
– budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 370.474,00 zł,
– wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy oczyszczalni ścieków w Radoczy – 300.000,00 zł.
Łącznie na inwestycje zaplanowano blisko 5.996.347,00.
Na realizację zadań zgłoszonych w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach zarezerwowano kwotę 262.146,11 zł.

–  zatwierdziła plany pracy komisji Rady Gminy Tomice na 2022 rok;

– przekazała do podmiotu właściwego petycję dotyczącą uruchomienia przewozów w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Wadowice – Lgota przez Tomice i Witanowice.