Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / O budżecie na wyjazdowej sesji Rady Gminy Tomice

O budżecie na wyjazdowej sesji Rady Gminy Tomice

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

W piątek (23.12) po raz drugi w tej kadencji odbyła się wyjazdowa sesja Rady Gminy Tomice. Radni zostali zaproszeni do odnowionej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zygodowicach. Po wysłuchaniu informacji o funkcjonowaniu Gminy Tomice w okresie międzysesyjnym, przystąpili do rozpatrzenia 10 projektów uchwał.

Rada Gminy Tomice, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami oraz przeanalizowaniu zapisów na posiedzeniu Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Edukacji i Kultury, nadała nowe statuty sołectwom Gminy Tomice. Został również przyjęty Gminy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na tok 2017 oraz zatwierdzone zostały taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Tomice dla odbiorców usług świadczonych przez Gminny Zakład Wodociągów w Wieprzu. Rada wprowadziła zmiany do uchwały określającą wysokość stawek podatku od nieruchomości oraz do uchwały budżetowej na rok 2016. Radni przyjęli także plany pracy poszczególnych komisji na rok 2017.

Najwięcej uwagi poświęcono ustaleniu stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie opadami komunalnymi. Po dokładnej analizie przeprowadzonych czterech przetargów oraz przedstawieniu informacji dotyczącej funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w latach poprzednich, Rada Gminy zatwierdziła wzrost stawki o 1 zł i ustaliła miesięczna stawkę opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości:

  • 6,00 zł od mieszkańca, jeżeli odpady są w sposób selektywny zbierane i odbierane,
  • 13,00 zł od mieszkańca, jeżeli odpady nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.

 

Radni jednogłośnie przyjęli także, po zapoznaniu się z opiniami RIO oraz komisji, Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2023 oraz Uchwałę Budżetową Gminy Tomice na 2017 rok.

W 2017 r. zaplanowano dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie 28.408.633,00 zł, a wydatki – w łącznej kwocie 27.640,418,00 zł.

Wydatki w poszczególnych działach wyglądają następująco:
– transport i łączność – 658.570,00 zł
– administracja publiczna – 2.415.926,00 zł
– bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 312.000,00 zł
– oświata i wychowanie – 10.826.800,00 zł
– pomoc społeczna – 941.335,00 zł
– rodzina – 8.762.158,00 zł
– gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.161.298,00 zł
– kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 559.400,00 zł
– kultura fizyczna – 197.800,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano w 2017 roku 1.370.114,00 zł. Wśród najważniejszych wydatków znalazły się m.in.:

  • modernizacja i rozbudowa ujęć wody w Witanowicach i Radoczy – 316.000,00 zł,
  • modernizacja dróg gminnych – 216.000,00 zł,
  • modernizacja budynków OSP oraz doposażenie OSP – 75.000,00 zł,
  • budowa przedszkola w Radoczy – 250.000,00 zł,
  • dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 150.000,00 zł.

Na realizowany po raz drugi w naszej gminie fundusz sołecki zarezerwowano kwotę 141.909,56 zł. Informację o planowanych inwestycjach można znaleźć w zakładce – fundusz sołecki. Zostało także zaplanowane udzielenie dotacji z budżetu gminy Tomice w kwocie 1.137.727,00 zł.