Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / O bezpieczeństwie na XIII sesji rady gminy Tomice

O bezpieczeństwie na XIII sesji rady gminy Tomice

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Wyjątkowo o godz. 15.00 w piątek (26.02) w Ośrodku Kultury Gminy Tomice rozpoczęła się XIII sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji. Podczas pięciogodzinego posiedzenia radni zapoznali się z informacją Wójta o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansach zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Tomice oraz z informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Tomice w 2015 roku.

Jak poinformował nadkom. Marcin Wiśniowski z Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach w 2015 roku na terenie gminy Tomice stwierdzono 85 przestępstw, których wykrywalność osiągnęła bardzo wysoki poziom 81,18%. W podziale na poszczególne rodzaje wyglądało to następująco: przestępstw o charakterze kryminalnym było 45, gospodarczych – 12, narkotykowych – 4, a przeciwko mieniu z tzw. 7 kategorii przestępstw – 19, w tym: kradzieże – 8, włamania – 8, przestępstwa rozbójnicze – 2, pozostałe – 1. Odnosząc się do porządku w miejscach publicznych na terenie gminy Tomice policjanci podjęli 287 interwencji, w tym 80 interwencji domowych. W ich trakcie sporządzono 18 Niebieskich Kart. Policjanci KPP Wadowice w 2015 roku z terenu gminy Tomice do OPPA w Bielsku-Białej zatrzymali i doprowadzili do wytrzeźwienia 24 osoby. Oceniając stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym poinformował, że nastąpił niewielki wzrost zdarzeń. Odnotowano 56 kolizji drogowych i 14 wypadków drogowych. Ich następstwem było 15 rannych oraz aż 3 zabitych, co stanowi aż 30% ogółu zabitych w wypadkach na terenie powiatu wadowickiego w 2015 r. Jako bardzo dobrą ocenił współpracę KPP Wadowice z Urzędem Gminy Tomice, w budynku którego dzielnicowi rewiru dzielnicowych w dalszym ciągu mogą korzystać z pomieszczenia, w którym znajduje się Punkt Przyjęć Obywateli. Ponadto podziękował za partycypację Gminy Tomice w roku ubiegłym w zakupie radiowozu oznakowanego OPEL CORSA.

Radni rozpatrzyli i podjęli 12 uchwał. Zmienili uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Tomice w w części dotyczącej sołectwa Witanowice oraz wyrazili zgody na zamiany nieruchomości w miejscowości Lgota i w miejscowości Witanowice. Radni przyjęli ponadto:
– Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Tomice na lata 2016-2021 – dokument, który wyznacza długofalowe kierunki i cele rozwoju samorządu terytorialnego oraz wskazuj narzędzi realizacji polityki społecznej, a także zawiera przybliżony opis, obraz, kształt i rozmiar zjawisk i problemów społecznych;
– Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Tomice na lata 2016-2021 – dokument zakłada podejmowanie kompleksowych działań ukierunkowanych zarówno przeciwdziałaniu przemocy rodzinie, jak również ochronę ofiar przemocy w rodzinie w oparciu o diagnozę problemu i jego lokalnych uwarunkowań w drodze budowania i udoskonalania współpracy pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;
– Program Wspierania Rodziny dla Gminy Tomice na lata 2016-2018 – dokument, dzięki któremu gmina ma zapewnić rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych wsparcie poprzez organizację systemu i wyposażenie go w odpowiednie narzędzia;
– Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tomice w 2016 rok – dokument realizujący zadanie własne gminy w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania.
Radni przyjęli również sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy Tomice za rok 2015, wyrazili zgodę na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Tomicach od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie, dokonali zmiany uchwały określającej kryteria dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Tomice oraz uchwały wprowadzającej zwolnienia w podatku od nieruchomości, a także wyrazili wolę przystąpienia Gminy Tomice do Stowarzyszenia „region Beskidy”, co da możliwość pozyskiwania funduszy unijnych na rozwój lokalny i nawiązywanie współpracy transgranicznej.

O bezpieczeństwie na XIII sesji rady gminy TomiceO bezpieczeństwie na XIII sesji rady gminy TomiceO bezpieczeństwie na XIII sesji rady gminy Tomice