Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Nowa sieć szkół przyjęta

Nowa sieć szkół przyjęta

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Blisko 6 godzin trwała XXV sesja Rady Gminy Tomice, która odbyła się w piątek (31.03) w siedzibie Ośrodka Kultury Gminy Tomice w Tomicach. Podczas obrad radni wysłuchali informacji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach o zagrożeniach i działaniach ratowniczych jednostek straży pożarnej na ternie gminy Tomice w 2016 r. oraz oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Tomice w 2016 r. przygotowanej przez Komendę Powiatową Policji w Wadowicach. Radni zapoznali się również ze sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2016 roku oraz przyjęli przez aklamację informację Wójta Gminy Tomice Witolda Grabowskiego o funkcjonowaniu gminy w okresie międzysesyjnym.

Radni rozpatrzyli także 10 projektów uchwał. Uchwalono zmianę nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tomice, określono kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tomice, liczbę punktów za każde kryterium i dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia oraz określono kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tomice, liczbę punktów za każde kryterium i dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia. Rada wyraziła zgodę na przystąpienie Gminy Tomice do realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ponadto radni przyjęli Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tomice w 2017 roku, wyrazili zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Woźnikach, przyjęli sprawozdania z działalności komisji Rady Gminy Tomice w 2016 roku, dokonali zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok oraz wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2023.

Bardzo długa dyskusja towarzyszyła projektowi uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Przyjęty przez Radę Gminy Tomice w lutym br. projekt sieci został przesłany do zaopiniowania przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. W projekcie radni proponowali wygaśniecie tomickiego gimnazjum z dniem 31.08.2019 r. oraz podział szkoły podstawowej w Tomicach na dwie lokalizacje. Opinia Kuratora była pozytywna z zastrzeżeniem włączenia Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Tomicach do Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Tomicach. Oznaczało to więc konieczność zmiany sposobu likwidacji gimnazjum. Wzbudziło to wiele uwag ze strony radnych. Ostatecznie radni większością głosów podjęli uchwałę. Oznacza to, że z dniem 01.09.2017 r. Gimnazjum w Tomicach zostanie włączone do Szkoły Podstawowej w Tomicach i tym samym zakończy swoją działalność.