Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Informacja wójta o funkcjonowaniu gminy z dnia 23.03.2016 r.

Informacja wójta o funkcjonowaniu gminy z dnia 23.03.2016 r.

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Na posiedzeniu Rady Gminy Tomice w dniu 23 marca br. Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski przedstawił radnym informację o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, tj. od 26 lutego 2016 r. do 23 marca 2016 r.

1. W dniu 13 marca odbyły się wybory uzupełniające do Rady Gminy Tomice.
2. Została zawarta umowa ze Starostą Wadowickim o zatrudnienie czterech bezrobotnych w ramach robót publicznych w okresie od 1 kwietna do 31 sierpnia 2016 r.
3. Gmina zawarła umowę ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner z Cieszyna na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Tomice na lata 2016-2025.
4. Stowarzyszenie Delta Partner w ramach sporządzanej Strategii przeprowadziło badania ankietowe, w których wzięło udział ok. 150 respondentów, oraz 2 spotkania warsztatowe: pierwsze z udziałem pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, drugie – z sołtysami, radnymi, przedstawicielami organizacji pozarządowych i przedsiębiorcami.
5. Gmina złożyła deklarację uczestnictwa w projekcie LIFE pn. Małopolska w zdrowej atmosferze, którego celem jest poprawa jakości powietrza w Małopolsce poprzez wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa Małopolskiego, a także efektywne wykorzystanie dostępnych w ramach innych funduszy środków na wymianę kotłów, poprawę efektywności energetycznej oraz transport niskoemisyjny.
6. Został opracowany przez Małopolską Fundację Energii i Środowiska w Krakowie projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tomice na lata 2016-2020, który obecnie podlega opiniowaniu w zakresie konieczności sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
7. W Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie został złożony wniosek o przyznanie środków budżetu Województwa Małopolskiego na modernizację ul. Łęg w Tomicach w ramach środków finansowych pochodzących z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.
8. Uzupełniono masą mineralno-bitumiczną ubytki w nawierzchni dróg gminnych: ul. Podlas i ul. Rzyczki w Tomicach oraz ul. Kaniowskiej w Zygodowicach.
9. Posadowiono lustro drogowe przy ul. Podlas w Tomicach.
10. Podejmowano działania zmierzające do likwidacji dzikich wysypisk nad Skawą.
11. Do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi został przekazany projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Tomice na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej.

12. Wójt uczestniczył w:
1) spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym opracowania Strategii rozwoju gospodarczego obszaru Doliny Karpia ze szczególnym uwzględnieniem turystyki, agroturystyki oraz stref aktywności gospodarczej w Zatorze oraz lokalnych produktów i marek lokalnych,
2) spotkaniu roboczym i warsztatach dotyczących opracowania Strategii Rozwoju Gminy Tomice w latach 2016-2020,
3) spotkaniu w przedstawicielem Stowarzyszenia Region Beskidy w sprawie procedury przyjęcia Gminy Tomice do Stowarzyszenia, realizacji zadań związanych z rozwojem polsko-słowackiego pogranicza oraz współpracy w ramach „Euroregionu Beskidy”,
4) spotkaniu z przedstawicielem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie sporządzenia projektu organizacji ruchu i wykonania bezpiecznego łącznika ul. Dworska/ul. Wadowicka,
5) spotkaniu Wojewody Małopolskiego z burmistrzami i wójtami Powiatu Wadowickiego,
6) Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast,
7) Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn.: „Wczesne wspomaganie – fakty i mity”, zorganizowanej przez Fundację Promyczek i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach,
8) konferencji zorganizowanej w Radoczy przez Fundację Wspomagania Wsi w Warszawie na temat zmian w prawie, w szczególności dotyczących prawa zamówień publicznych, partnerstw publiczno-prywatnych i nowej polityki rodzinnej,
9) Targach Edukacyjno-Wydawniczo-Informacyjnych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia ustawicznego w Radoczy,
10) W VIII Gminnym Pokazie Potraw Wielkanocnych w Radoczy,
11) prezentacjach potraw wielkanocnych w Bachowicach, Brzeźnicy oraz Polance Wielkiej,
12) gminnym finale Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Witanowicach,
13) walnych zebraniach sprawozdawczo-wyborczych:
a) OSP w Radoczy,
b) OSP w Lgocie,
c) Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Lgota,
14) zebraniach Kół Gospodyń Wiejskich w Witanowicach, Radoczy, Tomicach.