Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z 21.12.2018 r.

Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z 21.12.2018 r.

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Na posiedzeniu Rady Gminy Tomice w dniu 21 grudnia br. Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski przedstawił radnym informację o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, tj. od 30 listopada 2018 r. do 21 grudnia 2018 r.

1. Zawarto umowy:
– na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tomice w 2019 r. za kwotę 1.048.723,20 zł,
– na wykonanie sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Dworskiej w miejscowości Tomice za kwotę  21.447,02 zł.

2. Wykonano montaż pięciu wiat przystankowych wraz z podbudową z kostki brukowej i obrzeżami za kwotę 9.400,00 zł.

3. Uporządkowano z konarów skrajni drogi gminnej ul. Górna w miejscowości Woźniki za kwotę 4.000,00 zł.

4. Wykonano remont kamieniem łamanym drogi gminnej ul. Długa w miejscowości Tomice za kwotę 1.480,00 zł.

5. W ramach funduszu sołeckiego:
– wykonano remont instalacji c.o. w budynku OSP Zygodowice,
– zakupiono kamery z osprzętem na boisko przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Witanowicach.

6. Rozpisano zapytania ofertowe na:
– pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tomice etap II”,
– świadczenie usługi przewozu osób na linii komunikacyjnej Tomice – Radocza – Tomice w okresie ferii zimowych, tj. od 14.01.2019 r. do 25.01.2019 r.,
– wykonywanie usługi związanej z odbiorem, transportem i utylizacją zwłok padłych zwierząt (dzikich, domowych i gospodarskich) lub ich części, własnym transportem z terenu Gminy Tomice w 2019 r.,
– wykonywanie usługi związanej z wyłapywaniem, transportem do schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz zapewnieniem opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu Gminy Tomice w 2019 r.,
– zapytanie ofertowe na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi oraz uzyskanie pozwolenia na:
— przebudowę istniejącego trzykondygnacyjnego budynku w stanie surowym otwartym zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej Szkoły Podstawowej w Woźnikach wraz z rozbudową o taras, z przeznaczeniem przebudowanego budynku na czterooddziałowe przedszkole,
— przebudowę i rozbudowę budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witanowicach wraz z instalacjami wewnętrznymi, oraz rozbiórkę istniejących wolnostojących budynków gospodarczych.

7. Powtórnie wyłożono do publicznego wglądu projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego sołectwa Witanowice – Obszar 1.

8. Powtórnie wyłożono do publicznego wglądu projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego sołectwa Woźniki.

9. Powtórnie wyłożono do publicznego wglądu projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego sołectwa Zygodowice.

10. Powtórnie wyłożono do publicznego wglądu projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego sołectwa Lgota.

11. Rozpatrzono wnioski złożone w trakcie ponownego wyłożenia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego sołectwa Tomice.

12. Przekazano sprzęt pożarniczy i umundurowanie bojowe dla jednostki OSP Tomice, zakupiony ze środków dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego oraz środków z budżetu Gminy Tomice w ramach programu „Bezpieczna Małopolska 2018”.

13. Przeprowadzono rejestrację osób – kobiet i mężczyzn urodzonych w 2000 roku na potrzeby kwalifikacji wojskowej.

14. Odbyły się:
– III Turniej Mikołajkowy w halowej piłce nożnej dla uczniów szkół podstawowych zorganizowany przez Stowarzyszenie „Blisko Skawy” w hali sportowej w Tomicach, 1 grudnia
– Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Dolina Karpia w Zatorze, 6 grudnia
– Konferencja z okazji 10-lecia Stowarzyszenia Dolina Karpia w Zatorze, 14 grudnia
– wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Edukacji i Kultury, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Finansów i Infrastruktury Rady Gminy Tomice – 15 grudnia, oraz posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – 19 grudnia
– X Gminny Dzień Integracji z Osobami Niepełnosprawnymi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach, 14 grudnia
– IX Gwiazdkowy Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt zorganizowany przez Uczniowski Klub Sportowy CROSS Tomice w hali sportowej w Tomicach, 15 grudnia
– Zebranie sprawozdawcze Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Tomicach za rok 2018 w Radoczy, 15 grudnia
– Gminny Pokaz Potraw Wigilijnych w Tomicach, 16 grudnia
– podsumowanie programu Zarząd Wojewódzki Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Małopolskiego „Jestem mały – wiem więcej”, realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Witanowicach, 18 grudnia.