Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z 29.11.2019 r.

Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z 29.11.2019 r.

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Na posiedzeniu Rady Gminy Tomice w dniu 31 października br. Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski przedstawił radnym informację o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, tj. od 31 października 2019 r. do 29 listopada 2019 r.

1. Ogłoszono przetarg, wyłoniono wykonawcę oraz podpisano umowę na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Radocza (etap 2) z Firmą Produkcyjno-Handlowo-Usługową METALDREW Krzysztof Krzesiński z Kukowa za kwotę 68 999,31 zł brutto.

2. Wyłoniono wykonawcę, tj. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Tylmanowej, na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Tomice w 2020 r., z oferowaną ceną 1 481 579,10 zł.

3. Uzyskano pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wadowicach w sprawie projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tomice oraz projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na Terenie Gminy Tomice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Wykonano:
1) remont poboczy ul. Starowiejska w miejscowości Tomice za kwotę 31 645,00 zł,
2) odwodnienie rowu ul. Jagiellońska w miejscowości Radocza za kwotę 8 247, 15 zł,
3) dwa zjazdy na ul. Jasna i ul. Łagodna w miejscowości Radocza za kwotę 12 001, 11 zł,
4) remont drogi gminnej k/ Myśliwca w miejscowości Woźniki za kwotę 18 000,00 zł,
5) remont kładki na potoku Zygodówka w Woźnikach za kwotę 5 166,00 zł,
6) odwodnienie drogi gminnej ul. Polna w miejscowości Radocza za kwotę 1 820,00 zł.,

5. W ramach funduszu sołeckiego:
1) wykonano klimatyzację w budynku OSP w Lgocie,
2) zakupiono sztućce na wyposażenie kuchni w budynku OSP w Zygodowicach.

6. Zlecono wykonanie remontu przepustu na skrzyżowaniu ul. Radwany z ul. Brzozową w miejscowości Witanowice za kwotę 4 000,00 zł.

7. Ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Witanowice wzdłuż ulic Kościelna i Dębina.

8. Dokonano odbioru strefy rekreacyjnej przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Witanowicach o wartości ogólnej 222 1823,14 zł, w której 110 000,00 zł stanowiło dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020.

9. Gmina otrzymała zwrot 163 000,00 zł z tytułu dofinansowania modernizacji ogólnodostępnego boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach o ogólnej wartości zadania 252 872,97 zł, zrealizowanego w ramach projektu Województwa Małopolskiego pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa MIRS”.

10. Gmina złożyła wniosek:
1) o dofinansowanie projektu „Razem możemy więcej – utworzenie trzech placówek opiekuńczo-specjalistycznych w Gminie Tomice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 w wysokości 2 946 203,14 zł, planowanego do realizacji w latach 2020-2023,
2) o dofinansowanie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w 2020 roku organizacji nauki pływania dla 120 uczniów klas I-III szkół podstawowych w ramach Programu nauki pływania „Umiem pływać”, przy całkowitym planowanym koszcie realizacji zadania w wysokości 54 480 zł i wnioskowanej dotacji w wysokości 21 600, 00 zł.

11. W ramach realizacji przez Gminę Tomice projektu LIFE pn. „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” na terenie gminy przeprowadzone zostały dwie akcje informacyjno-promocyjne: ogólnopolska akcja „Dzień Czystego Powietrza”, oraz akcja „Oszczędzamy energię”.

12. W ramach naboru wniosków o przyznanie dotacji ze środków budżetu gminy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę zostało zawartych 8 umów z mieszkańcami na całkowitą kwotę 40 000,00 zł.

13. Podpisano umowę z Beskidzkim Bankiem Spółdzielczym Oddział w Wadowicach na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 756 517,47 zł, z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach.

14. Zakończyła się kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Tomice przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie, której wyniki zostaną podane do końca bieżącego roku.

15. Zakończyły się konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.

16. Delegacja z Gminy Tomice wzięła udział w międzynarodowym spotkaniu gmin partnerskich w Trstenej na Słowacji zorganizowanym w ramach programu „Europa dla obywateli”, 7-9 listopada.

17. Odbyły się z udziałem wójta lub pracowników Urzędu Gminy:
1) zebranie wiejskie w Radoczy – 6 listopada,
2) walne zebranie członków Stowarzyszenia Dolina Karpia w Zatorze – 6 listopada,
3) spotkanie w Stowarzyszeniu Dolina Karpia w Zatorze ws. szlaku rowerowego VeloSkawa – 7 listopada,
4) spotkanie ze starostą wadowickim i dyrektorem Zespołu Szkół CKiU w Radoczy ws. kanalizacji na terenie Zespołu – 12 listopada,
5) konferencja samorządowa „Edu Horyzonty” w Zakopanem nt. zarządzania oświatą, 13-14 listopada,
6) Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski w Solcu-Zdroju, 20-22 listopada,
7) posiedzenie Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia w Zatorze – 29 listopada,
8) posiedzenia komisji Rady Gminy: 13, 15, 27 listopada.