logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
środa, 22 maja 2024
A+ A-
bip epuap facebook youtube
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z 28.04.2023 r.

Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z 28.04.2023 r.

Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z 28.04.2023 r.

Na posiedzeniu Rady Gminy Tomice w dniu 28 kwietnia br. Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski przedstawił radnym informację o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, tj. od 31 marca 2023 r. do 28 kwietnia 2023 r.

1. Uchwałą Nr LXVI/983/23 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego w ramach działania pn. „Małopolskie OSP 2023” przyznana została dla Gminy Tomice kwota dofinansowania w wysokości 14 000,00 zł (gmina wnioskowała o dofinansowanie w wysokości 29 750,00 zł.) Środki przeznaczone zostaną na wykonanie prac budowlano-remontowych w remizie OSP Lgota. Szacowny całkowity koszt zadania wynosi: 59 500,00 zł.

2. Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeprowadził kontrolę dwóch postępowań o udzielenie zamówień publicznych realizowanych w ramach projektu „e-Urząd w Gminie Tomice”. W obu przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości skutkującej pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych. W kontrolowanych postępowaniach podpisano umowy na łączną kwotę 984 861,00 zł.

3. W dniu 27 kwietnia rozstrzygnięty został nabór wniosków do Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch 2022-2029”. Wniosek złożony przez Gminę Tomice został rozpatrzony pozytywnie. Najważniejsze założenia wniosku:
– planowana liczba miejsc do utworzenia – 33,
– planowana liczba miejsc z dofinansowaniem do funkcjonowania – 33,
– wnioskowane wydatki na utworzenie miejsc opieki – 1 455 639,00 zł,
– łączna kwota dofinansowania (z VAT) na utworzenie miejsc opieki – 1 343 117,00 zł,
– przyznana kwota dofinansowania z FERS na funkcjonowanie miejsc opieki – 933 168,00 zł.

4. Gmina Tomice złożyła do Komisarza Wyborczego projekt podziału gminy na 6 obwodów głosowania w związku z propozycją utworzenia dwóch nowych siedzib obwodowych komisji wyborczych w miejscowościach: Lgota i Zygodowice.

5. W dniu 28 kwietnia Gmina Tomice złożyła wniosek do Wojewody Małopolskiego o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Wniosek odejmuje doposażenie i poprawę standardu funkcjonowania stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach. Wnioskowana kwota dofinansowania: 80.000,00 zł. Koszt realizacji zadania: 100.000,00 zł.

6. Inwestycje i zamówienia publiczne w okresie międzysesyjnym:

a) W dniu 11 kwietnia:
– opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 Pzp, pn. „Remont drogi gminnej ul. Radwany nr 470421K w km od 1 + 678 do 2 + 668 w miejscowości Witanowice”. Termin składania ofert upływa w dniu 4 maja 2023 r. o godz. 11:00.
Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Małopolskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość zadania, zgodnie ze złożonym wnioskiem aplikacyjnym: 935 238,42 zł brutto z czego:
— wysokość środków kwalifikowalnych: 895 916,48 zł brutto;
— wysokość środków niekwalifikowalnych: 39 321,94 zł brutto.
Wysokość otrzymanego dofinansowania: 537 549,00 zł – równowartość 60% wysokości środków kwalifikowalnych. Pozostała wartość zadania stanowi wkład własny Gminy Tomice. Termin realizacji zadania zgodnie z umową dofinansowania: od 01.06.2023 r. do 31.10.2023 r.
– podpisana została umowa z Wykonawcą: INTERMANIA Janusz Pudełko z Wadowic na wykonanie zadania pn. „Modernizacja strony internetowej Gminy Tomice w ramach projektu „e-Urząd w Gminie Tomice”. Wartość umowna zadania: 29 999,00 zł brutto. Termin realizacji: do 45 dni od daty zawarcia umowy.
Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA, Działania 2.1 E-administracja i otwarte zasoby.

b) W dniu 12 kwietnia podpisana została umowa z Wykonawcą: F.U.H.P TRANSKOP Łukasz Sopicki z Jaroszowic na wykonanie zadania pn. „Koszenie poboczy, skarp i przeciwskarp w ciągach dróg gminnych na terenie gminy Tomice w 2023 roku. Wartość umowna zadania:
– Część 1: Koszenie poboczy, skarp i przeciwskarp rowów przydrożnych w ciągach dróg gminnych na terenie sołectwa Tomice: 12 520,09 zł brutto;
– Część 2: Koszenie poboczy, skarp i przeciwskarp rowów przydrożnych w ciągach dróg gminnych na terenie sołectwa Radocza: 15 540,94 zł brutto;
– Część 3: Koszenie poboczy, skarp i przeciwskarp rowów przydrożnych w ciągach dróg gminnych na terenie sołectwa Woźniki i Zygodowice: 23 004,19 zł brutto;
– Część 4: Koszenie poboczy, skarp i przeciwskarp rowów przydrożnych w ciągach dróg gminnych na terenie sołectwach Witanowice i Lgota: 19 535,95 zł brutto.
Termin realizacji: do dnia 31.10.2023 r.

c) W dniu 19 kwietnia rozstrzygnięte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 Pzp, pn. „Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Tomice w 2023 roku. Wybrano oferty:
– W Części 1: Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie sołectwa Tomice:
Oferta Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych DROTECH Andrzej Domagała z Tomic, z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 49 201,85 zł brutto;
Oferta Wykonawcy była jedyną ofertą złożoną w postępowaniu dla części 1 zamówienia.
– W Części 2: Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie sołectwa Radocza:
Oferta Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych DROTECH Andrzej Domagała z Tomic, z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 86 264,21 zł brutto.
Oferta Wykonawcy była jedyną ofertą złożoną w postępowaniu dla części 2 zamówienia.
– W Części 3: Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie sołectwa Witanowice i Lgota:
Oferta Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych DROTECH Andrzej Domagała z Tomic, z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 82 392,78 zł brutto;
Oferta Wykonawcy była jedyną ofertą złożoną w postępowaniu dla części 3 zamówienia.
– W Części 4: Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie sołectwa Woźniki i Zygodowice.
Oferta Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych DROTECH Andrzej Domagała z Tomic, z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 74 442,68 zł brutto.
Oferta Wykonawcy była jedyną ofertą złożoną w postępowaniu dla części 4 zamówienia.
Umowa na realizację zadania zostanie podpisana po wniesieniu przez Wykonawcę należytego zabezpieczenia umowy oraz po zawarciu przez Gminę umowy z Inspektorem Nadzoru robót drogowych.

d) W dniu 24 kwietnia podpisana została umowa z Wykonawcą: „Bau MIX” Henryk Dębski z Bachowic na wykonanie zadania pn. „Modernizacja pomieszczenia serwerowni w ramach projektu „e-Urząd w Gminie Tomice”. Wartość umowna zadania: 34 439,90 zł brutto. Termin realizacji: do 45 dni od daty zawarcia umowy.
Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA, Działania 2.1 E-administracja i otwarte zasoby.

e) W dniu 26 kwietnia rozstrzygnięte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 Pzp, pn. „Kompleksowa realizacja w formie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn. Budowa zbiornika wody pitnej w Woźnikach”. Wybrano oferty:
– Zakres 1: „Zaprojektowanie i budowa dwóch zbiorników na wodę pitną wraz z hydrofornią w Woźnikach”.
Oferta Wykonawcy: F.I.B. INŻBUD Pieróg Wojciech z Grzechyni z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 1 615 611,89 zł brutto.
Oferta Wykonawcy była jedyną ofertą złożoną w postępowaniu dla Zakresu 1 zamówienia.
– Zakres 2: „Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej przy ul. Górnej w Woźnikach”
Oferta Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych DROTECH Andrzej Domagała z Tomic, z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 275 151,00 zł brutto.
W postępowaniu dla Zakresu 2 zamówienia złożonych zostało 5 ofert. Oferta Wykonawcy jest najkorzystniejszą ofertą spośród złożonych ofert.

f) W dniu 27 kwietnia opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 Pzp, pn. „Dostawa systemów informatycznych w ramach projektu „e-Urząd w Gminie Tomice”. Termin składania ofert upływa w dniu 9 maja 2023 r. o godz. 11:00.
Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA, Działania 2.1 E-administracja i otwarte zasoby.

g) W dniu 28 kwietnia opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 Pzp, pn. „Wykonanie projektu budowlanego wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Tomicach”. Termin składania ofert upływa w dniu 30 maja 2023 r. o godz. 11:00.
Zadanie realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych i uzyskało wstępną promesę z Banku Gospodarstwa Krajowego, dalej jako „BGK”, dotyczącą finansowania zadania inwestycyjnego o numerze Edycja3PGR/2021/4342/PolskiLad. Wartość promesy wstępnej: 588 000,00 zł. Wysokość deklarowanego udziału własnego Gminy Tomice: 12 000,00 zł.

7. Ogłoszono konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Naszej Przyrody w Woźnikach. Termin składania ofert upłynął 28 kwietnia o godz. 13.00. Złożona została jedna oferta.

8. W dniu 19 kwietnia 18 par z gminy Tomice, które w 1971 r. zawarły związek małżeński, otrzymało medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie”.

9. Zweryfikowano i obsłużono dwa zgłoszenia dokonane przez ekointerwencję, dotyczące podejrzenia eksploatacji instalacji lub spalania paliw, które nie spełniają wymagań uchwały antysmogowej oraz spalania odpadów. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

10. Zakończono nabór wniosków dotyczących odbioru zdemontowanych z budynków wyrobów zawierających azbest. Termin składania wniosków upłynął dnia 31 marca 2023 r. W terminie naboru złożono 16 wniosków, natomiast po terminie naboru wpłynął 1 wniosek. Szacowana łączna ilość odpadów zawierających azbest wyniosła 64,25 Mg.

11. W ramach usług podstawowych objętych zamówieniem publicznym pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Tomice w 2022-2023 r.” zakończono jednorazowy odbiór odpadów wielkogabarytowych wzdłuż dróg gminnych. Podczas zbiórki zebrano łącznie 90,16 Mg.

12. W dniach 15 do 22 kwietnia przeprowadzono akcję sprzątania we wszystkich sołectwach Gminy Tomice. Podczas akcji zebrano 1,02 Mg odpadów zmieszanych. Ponadto w dniu 22 kwietnia 2023 r. firma „Kajaki na Skawie” przeprowadziła akcję sprzątania rzeki Skawy.

13. W Urzędzie Gminy Tomice trwa nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi Rady Gminy i dotacji. Do drugiego etapu komisja zakwalifikowała 6 kandydatów.

14. W ramach funkcjonowania Ośrodka Kultury Gminy Tomice w okresie międzysesyjnym odbyły
się następujące wydarzenia:
– Rodzinny Festiwal Tenisa Stołowego w Radoczy,
– wycieczka dla UTW do Muzeum Śląskiego i Browarów w Tychach,
– wykład dla UTW,
– współorganizacja konkursu z okazji Dnia Ziemi,
– współorganizacja konkursu Wiedzy o Gminie Tomice,
– wyjazd na spektakl teatralny,
– organizacja warsztatów rękodzielniczych dla dorosłych (3 spotkania: Tomice, Woźniki, Witanowice),
– organizacja zajęć stałych zgodnie z harmonogramem,
– złożenie wniosku o dofinansowanie w konkursie „Symbole Narodowe”.

15. W ramach funkcjonowania Biblioteki Publicznej wraz z filiami odbyły się następujące wydarzenia:
– organizacja Konkursu Czytelniczego „Od Deski do Deski”,
– organizacja zajęć „W świecie Disneya”,
– złożenie wniosku w programie „Reanimuj się” – szkolenia dla bibliotekarzy,
– utworzenie półeczki z anglojęzycznymi książeczkami dla dzieci (BP Tomice).

16. Komisje stałe Rady Gminy obradowały w następujących terminach:
a) W dniu 11 kwietnia – Komisja Rewizyjna. Przedmiotem obrad Komisji było:
– Kontrola stopnia realizacji budżetu i celowości wydatków za rok 2022.
b) W dniu 11 kwietnia – Komisja Finansów i Infrastruktury. Przedmiotem obrad Komisji było:
– Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok.
c) W dniu 14 kwietnia – Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Przedmiotem obrad Komisji było:
– Rozpatrzenie wniosku z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie używania w uchwała sformułowania „petycja bezzasadna”.
d) W dniu 27 kwietnia – Komisja Finansów i Infrastruktury. Przedmiotem obrad Komisji było:
– Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok;
– Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIII/416/2022 Rady Gminy Tomice z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej;
– Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na częściowe umorzenie pożyczki udzielonej Ludowemu Klubowi Sportowemu „Wikliniarz” w Woźnikach;
– Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania funkcji zarządcy drogi gminnej nr 470390K ul. Topolowa na działkach nr 1369/7, 173/9 i 1369/8 położonej w miejscowości Radocza.
e) W dniu 27 kwietnia – Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej, Edukacji i Kultury. Przedmiotem obrad Komisji było:
– Informacja o działalności Placówek Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Tomice. Organizacja pracy, realizacja programu, ponoszone koszty, efekty pracy;
– Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku.

17. Wójt uczestniczył w następujących spotkaniach i wydarzeniach:
a) W dniu 2 kwietnia w koncercie Pieśni Wielkopostnych w Witanowicach;
b) W dniu 4 kwietnia w Radzie sołeckiej w Tomicach;
c) W dniu 12 kwietnia w zebranie wiejskim w Lgocie;
d) W dniu 13 kwietnia:
a. W dniach otwartych Domów Pomocy Społecznych w powiecie wadowickim;
b. W posiedzenie Rady Społecznej przy ZZOZ w Wadowicach;
e) W dniu 14 kwietnia w posiedzeniu Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Tomicach.
f) W dniu 16 kwietnia w Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Kółka Rolniczego w Radoczy.
g) W dniu 18 kwietnia w Zebraniu Sprawozdawczym Stowarzyszenia „Wioski Naszych Marzeń”.
h) W dniu 19 kwietnia:
a. w Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski
b. w Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego w Tomicach.
i) W dniu 22 kwietnia w otwarciu Sali gimnastycznej przy SP w Tłuczani.
j) W dniu 24 kwietnia w spotkaniu w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie nt. przebiegu VeloSkawa przez gminę Tomice.
k) W dniu 25 kwietnia w spotkaniu z mieszkańcami Lgoty i Witanowic ws projektu kanalizacji.
l) W dniu 27 kwietnia w XV Konkursie wiedzy o Gminie Tomice.