Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z 28.04.2017 r.

Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z 28.04.2017 r.

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Na posiedzeniu Rady Gminy Tomice w dniu 28 kwietnia br. Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski przedstawił radnym informację o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, tj. od 31 marca 2017 r. do 28 kwietnia 2017 r.

1. Gmina Tomice zawarła porozumienia:
1) z Gminą Brzeźnica w sprawie opracowania dokumentacji projektowej i budowy części sieci wodociągowej przesyłającej wodę do SUW w Witanowicach,
2) z Gminą Brzeźnica i WPWiK w Wadowicach w sprawie budowy drugiej części sieci wodociągowej przesyłającej wodę do SUW w Witanowicach;

2. Zostały podpisane umowy:
1) z Pracownią Projektową Marcin Pyrek z Kalwarii Zebrzydowskiej na wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej na ul. Widokowej i ul. Lipowej w Radoczy za kwotę 17.835,00 zł,
2) z firmą ARCHITOM Usługi Projektowe Tomasz Marek z Tomic na budowę sieci kanalizacji sanitarnej
w Radoczy przy ul. Spacerowej za kwotę 7.995,00 zł,
3) z firmą HUTMAR z Woźnik na przygotowanie i utwardzenie terenu przy Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Radoczy za kwotę 13 500,48 zł,
4) z firmą BAU MIX z Bachowic na remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy za kwotę 27 060,00 zł,
5) z Pracownią Projektową dr inż. Macieja Kozaka z Piasku k/Pszczyny na wykonanie ekspertyzy hydrologicznej dotyczącej potencjalnej zmiany stanu wody na gruncie w Tomicach – za kwotę 3.700,00 zł.

3. Zlecono i wykonano 3 projekty zmiany stałej organizacji ruchu lokalizacji lustra drogowego w celu poprawy warunków widoczności na ul. Nadbrzeżnej w Woźnikach, ul. Św. Anny w Lgocie, ul. Azaliowej w Tomicach za kwotę 1 050,00 zł.
4. Zlecono i wykonano projekt zmiany organizacji ruchu przy gimnazjum w Tomicach za kwotę 3 000,00 zł.
5. Wykonano kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót dla 22 odcinków dróg gminnych za kwotę 8 800,00 zł.
6. Rozpisano zapytanie ofertowe na zakup i dostawę 4 wiat przystankowych oraz 2 wiat stadionowych.
7. W trybie zapytania ofertowego został zakupiony traktor ogrodowy za kwotę 11.000,00 zł (w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Woźniki).
8. Gmina podpisała 28 umów z właścicielami nieruchomości o udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 140 000,00 zł.
9. Gmina wystąpiła do Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie o wykonanie dokumentacji technicznej dla przebudowy urządzeń wodnych na potoku Zygodówka w Woźnikach, w tym budowę tzw. kanału ulgi, z uwzględnieniem możliwości współfinansowanie dokumentacji przez Gminę.
10. Gmina otrzymała od Wojewody Małopolskiego dotację na utworzenie i funkcjonowania w 2017 r. żłobka
w Tomicach w wysokości 131 960,00 zł w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” i zawarła umowę z wojewodą na kwotę 127 960,00 zł przeznaczoną na wydatki inwestycyjne związane z budową żłobka.
11. Gmina otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie w kwocie 1 500,00 zł na zakup odzieży specjalnej dla jednostek OSP w ramach Programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak”.
12. Gmina nie otrzymała dofinasowania na projekt pt. Remont boksów garażowych i zaplecza socjalnego
w budynku remizy OSP Radocza w ramach konkursu Małopolskie Remizy 2017.
13. Zakończyły się konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Tomice w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Tomice, a wyniki zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.
14. Przeprowadzono i zatwierdzono konkursy na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej w Radoczy, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witanowicach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tomicach.

15. Urząd Gminy wsparł finansowo:
1) sprzątanie rzeki Skawy zorganizowane przez firmę „Kajaki-na-Skawie” wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Tomickiej,
2) X Turniej Wiedzy o Gminie Tomice zorganizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Witanowicach,
3) Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych zorganizowany przez Komendę Powiatową Policji w Wadowicach,
4) XII Turniej „I Ty możesz zostać ratownikiem” dla uczniów szkół gimnazjalnych zorganizowany przez Komendę Powiatową Policji w Wadowicach,
5) Gminny Konkurs Muzyczno-Wokalny dla Przedszkolaków pn. „Festiwal Piosenki Wiosennej.

16. Urząd Gminy wydał folder pt. „700 lat wsi i parafii Witanowice” za kwotę 1.260,00 zł.

17. Wójt zorganizował i uczestniczył:
1) w spotkaniu z mieszkańcami Tomic ws. zmiany organizacji ruchu na ul. Starowiejskiej,
2) w naradzie z sołtysami w sprawie robót drogowych w 2017 r.,
3) w naradach z dyrektorami szkół w sprawie projektów organizacyjnych na rok szkolny 2017/2018.

18. Wójt uczestniczył:
1) w Zgromadzeniu Wspólników WPWIK w Wadowicach,
2) w X Międzypokoleniowym Turnieju Siatkówki w LKS „Orkan” Radocza,
3) w zebraniu rodziców klas 1-3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach,
4) w posiedzeniach Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Edukacji i Kultury oraz Komisji Finansów
i Infrastruktury Rady Gminy,
5) w imprezie „Tradycja Stołu Wielkanocnego”, zorganizowanej w remizie OSP w Witanowicach przez Ośrodek Kultury Gminy Tomice wraz z kołami gospodyń wiejskich,
6) w X Turnieju Wiedzy o Gminie Tomice Gminny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Witanowicach.