Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z 28.02.2020 r.

Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z 28.02.2020 r.

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Na posiedzeniu Rady Gminy Tomice w dniu 28 lutego br. Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski przedstawił radnym informację o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, tj. od 31 stycznia 2020 r. do 28 lutego 2020 r.

1. Gmina Tomice uzyskała dofinansowanie w kwocie 21.600,00 zł na realizację programu powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać” realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Realizacja programu rozpoczęła się z dniem 10 lutego 2020 r. Łącznie z zajęć nauki pływania korzysta obecnie 120 uczniów klas I – III uczęszczających do szkół podstawowych.

2. W ramach realizacji programu Gmina zawarła umowy:
a) z Krytą Pływalnią „DELFIN” w Wadowicach w zakresie korzystania z pływalni oraz przeprowadzenia lekcji pływania dla dzieci ze szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tomice. Wartość umowy: 34.880,00 zł;
b) z przewoźnikami świadczącymi usługi przewozu dzieci wraz z opiekunami na pływalnię. Umowy z trzema przewoźnikami o łącznej wartości: 11.600,00 zł;
c) z opiekunami grup dzieci uczestniczących w programie. Umowy z ośmioma opiekunami o łącznej wartości: 9.600,00 zł.

3. Rozliczono dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn.: „Remont drogi gminnej ul. Grudki w miejscowości Woźniki. Całkowity koszt zadania wyniósł 209.012,93 zł. Kwota otrzymanego dofinansowania: 163 245,00 zł.

4. Gmina złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego o przyznanie środków z budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na modernizację dróg rolniczych: ul. Górna w miejscowości Woźniki, Zygodowice, Witanowice oraz ul. Graniczna w miejscowości Witanowice na łączną kwotę 312.010,00 zł.

5. Złożono wniosek do WFOŚ w Krakowie dot. edukacji ekologicznej w SP Woźniki. Łączna wartość zadnia to 58 508 zł.

6. Podpisano umowę na wykonanie inwentaryzacji oraz ekspertyzy technicznej budynku dawnej szkoły w miejscowości Zygodowice z firmą „Stabim” z Gołuchowic. Wartość umowy: 7.995,00 zł.

7. Podpisano umowy na realizację zadań publicznych Gminy Tomice w 2020 roku na łączną kwotę 139 600,00 zł.

8. W ramach funduszu sołeckiego:
a) zlecono wykonanie chłodni w budynku OSP w Lgocie za kwotę 9.795,72 zł,
b) ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie projektu sieci oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Krakowskiej w Witanowicach, ul. Krokusowej i ul. Różanej w Tomicach.

9. Wykonano następujące prace remontowe na drogach gminnych:
a) Remont zabezpieczenia rowu przy ul. Sąsiedzkiej w miejscowości Witanowice. Wartość wykonanych robót: 7.613,70 zł;
b) Remont drogi gminnej k. Najducha w miejscowości Tomice. Wartość wykonanych robót: 28.027,48 zł;
c) Remont odwodnienia przy ul. Przygórze w miejscowości Woźniki. Wartość wykonanych robót: 4 500,00 zł.

10. W ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:
a) dostarczono mieszkańcom nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych informację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
b) dostarczono mieszkańcom 5 sołectw i przedsiębiorcom nowe kody kreskowe do oznaczania worków i pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych;
c) trwa składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z wprowadzoną ulgą dla osób kompostujących bioodpady w kompostownikach przydomowych. Aktualnie wpłynęło ok. 1 600 deklaracji.

11. W ramach realizacji przez Gminę Tomice projektu LIFE pn.: „Wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” przeprowadzono kampanię informacyjno – edukacyjną na rzecz czystego powietrza w Małopolsce pn.: „W Twoim domu mieszka złodziej”.

12. Przeprowadzono kontrole dotyczące przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej dla Małopolski (m.in. kontrole palenisk domowych, sposobu segregacji odpadów).

13. Gmina Tomice złożyła uwagi do propozycji aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

14. Rozpoczęto kontrole nieruchomości z zakresu wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych.

15. Nieodpłatnie przejęto na rzecz Gminy działki 865/18 i 1414/4 pod drogę gminną – ul. Sadowa w Tomicach.

16. Komisje Rady Gminy Tomice obradowały:
a) 21 lutego – Komisja Finansów i Infrastruktury. Przedmiotem obrad było rozpatrzenie projektów uchwał na XVII sesję Rady Gminy Tomice;
b) 24 lutego – Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Przedmiotem obrad było rozpatrzenie bieżących wniosków i petycji skierowanych do Rady Gminy Tomice;
c) 28 lutego – Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej, Edukacji i Kultury. Przedmiotem obrad było:
– rozpatrzenie projektów uchwał na XVII sesję Rady Gminy Tomice;
– zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Tomice za 2019r;
– zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji zadań Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
– zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach za 2019 rok.
– zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok.
– analiza możliwości Gminy Tomice na budowę ścieżek rowerowych i tras nordic walking na terenie całej gminy.

17. Wydarzenia w okresie międzysesyjnym z udziałem Wójta Gminy Tomice:
a) 1 lutego – zebrania sprawozdawcze OSP Woźniki oraz LKS Orzeł Radocza;
b) 2 lutego – XIII Turniej piłki nożnej halowej o Puchar Biskupa Guzdka w Tomicach;
c) 7 lutego – spotkanie Wojewody z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego w temacie m.in. dofinansowania remontu dróg z Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 r.;
d) 8 lutego – zebranie sprawozdawcze OSP Tomice oraz Walne Zebranie Orkiestry Dętej w Zygodowicach;
e) 9 lutego – Walne Posiedzenie Stowarzyszenia Dolina Karpia;
f) 12 lutego – Spotkanie Forum Małopolski Zachodniej;
g) 14 lutego – Festiwal piosenki obcojęzycznej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radoczy. Impreza towarzysząca wydarzeniu – gala rozdania nagród w konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych „Z ANGIELSKIM PRZEZ ŚWIAT”;
h) 15 lutego – zebranie sprawozdawcze OSP Witanowice;
i) 19 lutego w Radzie sołeckiej w Woźnikach;
j) 20 lutego – Spotkanie wójtów, burmistrzów z przedstawicielami Krakowskiego Parku Technologicznego;
k) 22 lutego – zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Lgota;
l) 24 lutego – drugim spotkaniu z organizacjami pozarządowymi, radą sołecką i radnymi, OKGT ws budowy nowej remizy w Tomicach.