Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z 10.02.2017 r.

Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z 10.02.2017 r.

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Na posiedzeniu Rady Gminy Tomice w dniu 10 lutego br. Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski przedstawił radnym informację o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, tj. od 25 stycznia 2017 r. do 10 lutego 2017 r.

1.Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego Gmina Tomice otrzyma 1.999.056,01 zł na realizację projektu pt. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tomice, którego całkowita wartość wynosi netto 3.141.687,90 zł, w wyniku naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek Gminy Tomice został wysoko oceniony i znalazł się na 21 pozycji wśród 128 zgłoszonych w naborze, który trwał od 18 października do 16 grudnia 2016 r. W wyniku realizacji projektu zostanie wybudowana sieć kanalizacyjna o długości 7,044 km dla co najmniej 312 osób.
2. W trybie zapytania ofertowego wybrano ofertę Zakładu Kanalizacyjnego „KAZMAR” z Roczyn na wykonanie zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radocza, odcinek SH/1-SH/11 za cenę brutto 78.611,62 zł.
3. Gmina Tomice otrzymała pozytywną opinię o Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tomice, wydaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, niezbędną przy ubieganiu się o dofinansowanie ze środków UE projektów związanych z obniżeniem poziomu niskiej emisji w ramach ogłoszonych konkursów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
4. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pt. Wymiana kotłów węglowych na ekologiczne kotły węglowe w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Tomice, w ramach Poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, który przewiduje zastąpienie 53 starych kotłów węglowych ekologicznymi kotłami na paliwa stałe.
5. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pt. Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Tomice, w ramach Poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, który przewiduje zastąpienie 13 starych kotłów węglowych ekologicznymi kotłami gazowymi.
6. Został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tomice w roku 2017, w ramach którego przyznano organizacjom pozarządowym dofinansowanie w kwocie 113.000,00 zł.
7. Został ogłoszony i zakończony nabór ofert w trybie zapytania ofertowego na organizację i przeprowadzenie Kursu Podstawowego Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla 26 osób i Kursu Unifikacyjnego Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla 12 osób – członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
8. Gmina zawarła porozumienie z Małopolskim Związkiem Sportowym w sprawie realizacji w gimnazjum i w szkołach podstawowych programu „Szkolny Klub Sportowy”, który jest finansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

9. Wójt uczestniczył:
1) w 3 posiedzeniach Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, związanych z wyborem projektów w ramach ogłoszonych przez Stowarzyszenie 4 naborów wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
2) w połączonym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Edukacji i Kultury, z udziałem dyrektorów szkół i przedstawicieli ZNP, dotyczącym wprowadzenia przepisów ustawy Prawo oświatowe,
3) w zebraniu sprawozdawczym OSP Lgota i OSP Woźniki,
4) w zebraniu sprawozdawczym Orkiestry Dętej w Zygodowicach,
5) w XIX Powiatowym Turnieju Halowym Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych im. Druha Piotra Galasa w Witanowicach.