Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Długa debata o szkolnictwie

Długa debata o szkolnictwie

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

W środę (25.01) w Ośrodku Kultury Gminy Tomice odbyła się pierwsza w tym roku sesja Rady Gminy Tomice. Podczas obrad radni wysłuchali i przyjęli przez aklamację informację Wójta Witolda Grabowskiego z funkcjonowania Gminy w okresie międzysesyjnym oraz rozpatrzyli sześć projektów uchwał.

Radni, obecni na XXIII sesji, dokonali zmian w uchwale dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tomice w związku z występowaniem na niewielkim obszarze sołectwa udokumentowanego złoża surowców ilastych „Wadowice-Łazówka”. Wyrazili także zgodę na nieodpłatne nabycie działki w Zygodowicach z przeznaczeniem pod drogę gminną – ul. Ogrodowa, przyjęli „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tomice” (utraciła moc uchwała z kwietnia 2016 r.) oraz dokonali zmian w uchwale budżetowej na 2017 r.

Z ślad za uchwaleniem nowych stawek za odbiór odpadów komunalnych i deklaracją Wójta Gminy Witolda Grabowskiego na poprzedniej, grudniowej sesji, radnym został przedstawiony, a następnie przez nich przyjęty, projekt uchwały dotyczącej zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne posiadające Kartę Dużej Rodziny. Zgodnie z uchwałą zwolnienie w wysokości 50%, przysługiwać będzie każdemu dziecku w rodzinie, które posiada Kartę Dużej Rodziny oraz które zamieszkuje na terenie nieruchomości. Niezbędnym warunkiem będzie złożenie przez właściciela nieruchomości NOWEJ deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, której wzór radni również przyjęli na sesji. Deklaracje będzie można składać już po upływie 14 dni od dnia ukazania się uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Podczas obrad najwięcej emocji wzbudził jednak punkt dotyczący informacji o niezbędnych zmianach w funkcjonowaniu szkół prowadzonych przez gminę Tomice w związku z wejściem w życie przepisów ustawy – Prawo oświatowe i przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowego. Podczas prezentacji, w której Wójt Witold Grabowski przedstawił główne założenia i reformy oświaty, poinformował, że w chwili obecnej rozważane są dwa warianty dotyczące nowej sieci szkół: włączenie Gimnazjum do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tomicach w jednym z trzech terminów (1.09.2017, 1.09.2018, 1.09.2019) lub też wygaszenie Gimnazjum z dniem 31.08.2019 r. Dodał, że na podjęcie decyzji jest czas tylko do 17 lutego, gdyż do tego dnia należy przekazać projekt uchwały o sieci szkół podstawowych do zaopiniowania przez Kuratorium Oświaty. Podczas długiej i ożywionej merytorycznej dyskusji, w której wzięli również licznie zgromadzeni na sali nauczyciele oraz dyrektorzy jednostek oświatowych, radni mogli wysłuchać obaw związanych z nową reformą oświaty, likwidacją Gimnazjum i możliwością zwolnień wśród nauczycieli oraz argumentów „za i przeciw” związanych z wyborem jednego z proponowanych wariantów.