Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Budżet na 2020 r. przyjęty jednogłośnie

Budżet na 2020 r. przyjęty jednogłośnie

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

W poniedziałek (30.12) odbyła się ostatnia w 2019 r. XV sesja Rady Gminy Tomice. Podczas obrad radni wysłuchali informacji Wójta Witolda Grabowskiego o funkcjonowaniu gminy Tomice w okresie międzysesyjnym oraz rozpatrzyli 10 projektów uchwał.

Rada Gminy Tomice:

– dokonała zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tomice – wykreślone zostały dwa zapisy dotyczące wymogu dbania o czystość i porządek na terenie nieruchomości, także przez utrzymanie jej należytego stanu sanitarno-higienicznego oraz obowiązku likwidowania śliskości i gołoledzi na chodnikach;

– przyjęła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020;

– dokonała zmiana w statucie Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomicach – zmiana dotyczyła adresu;

– rozpatrzyła pozytywnie petycję dotyczącą modernizacji ul. Granicznej w Radoczy;

– rozpatrzyła petycję dotyczącą zmiany przepisów prawa miejscowego i ogólnego;

– dokonała zmian w uchwale budżetowej na rok 2019;

– ustaliła wykaz wydatków. których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019;

– przyjęli wieloletnią prognozę finansową na lata 2020-2025;

– przyjęli uchwałę budżetową Gminy Tomice na 2020 rok.
Dochody Gminy Tomice zostały ustalone na kwotę 37.849.482,00 zł, a wydatki na kwotę 37.378.482,00 zł, w tym wydatki majątkowe na kwotę 1.199.000,00 zł. Wśród planowanych inwestycji do najważniejszych należy zaliczyć:
– modernizację sieci wodociągowej w Witanowicach – 240.000,00 zł
– remonty dróg gminnych (m.in. ul. Dworską w Tomicach) – 324.000,00 zł
– dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 100.000,00 zł
– budowę kanalizacji sanitarnej w Tomicach (ul. Wspólna) – 130.000,00 zł
– dotacje do wymiany pieców C.O. – 100.000,00 zł
– budowę oświetlenia ulicznego – 200.000,00 zł.
Planowane jest także wykonanie projektu przebudowy budynku dawnej szkoły w Zygodowicach oraz projektu budowy centrum rekreacji w Woźnikach.

Na realizację  funduszu sołeckiego na rok 2020 zaplanowano kwotę 214.422,77 zł, a na dotacje udzielane z budżetu gminy – 1.642.551,00 zł.