Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Zawiadomienie – XXI sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji

Zawiadomienie – XXI sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Zygmunt Szymczak zwołuje na dzień 18 listopada 2016 r. (piątek) o godz. 14.15 XXI sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2014-2018. Obrady odbędą się w Ośrodku Kultury Gminy Tomice przy ul. Dworskiej 9.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja o funkcjonowaniu Gminy Tomice w okresie międzysesyjnym.
3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Tomice w roku szkolnym 2015/2016.
4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Tomice oraz nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Tomicach,
b) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki nr 634/10 położonej w miejscowości Tomice, z przeznaczeniem pod drogę gminną,
c) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki nr 638/17 położonej w miejscowości Tomice, z przeznaczeniem pod drogę gminną,
d) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki nr 626/9 położonej w miejscowości Tomice, z przeznaczeniem pod drogę gminną,
e) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki nr 726/129 położonej w miejscowości Tomice, z przeznaczeniem pod drogę gminną,
f) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki nr 726/128 położonej w miejscowości Tomice, z przeznaczeniem pod drogę gminną,
g) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Tomice dla odbiorców usług świadczonych przez Gminny Zakład Komunalny w Tomicach,
h) ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Tomice dla odbiorców usług świadczonych przez Gminny Zakład Komunalny w Tomicach,
i) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Tomice dla odbiorców usług świadczonych przez Gminny Zakład Usług Wodnych,
j) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
k) Programu współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok,
l) zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
5. Informacja o realizacji obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego przez osoby obowiązane do składania oświadczeń majątkowych.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wnioski sołtysów.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski sołtysów.
9. Przyjęcie protokołu XX sesji Rady Gminy Tomice.
10. Sprawy bieżące.
11. Zakończenie obrad.