Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Zawiadomienie – XVIII sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji

Zawiadomienie – XVIII sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Zygmunt Szymczak zwołuje na dzień 22 lipca 2016 r. (piątek) o godz. 14.15 XVIII sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2014-2018. Obrady odbędą się w Ośrodku Kultury Gminy Tomice w Tomicach przy ul. Dworskiej 9.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja o funkcjonowaniu Gminy Tomice w okresie międzysesyjnym.
3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Tomice na lata 2016-2025,
b) założenia Przedszkola Publicznego w Witanowicach oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witanowicach,
c) ustalenia opłaty za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnej zlokalizowanej na oczyszczalni ścieków w Radoczy,
d) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1008/4, 1008/1, 1008/2, 1008/3, 1008/7, 1141/3, położonych w miejscowości Tomice, z przeznaczeniem pod drogę gminną,
e) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki nr 242/5 położonej w miejscowości Zygodowice, z przeznaczeniem pod drogę gminną,
f) zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
g) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2023.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Wnioski sołtysów.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski sołtysów.
7. Przyjęcie protokołu XVII sesji Rady Gminy Tomice.
8. Sprawy bieżące.
9. Zakończenie obrad.