Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Zawiadomienie – XVI sesja rady gminy Tomice VII kadencji

Zawiadomienie – XVI sesja rady gminy Tomice VII kadencji

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Zygmunt Szymczak zwołuje na dzień 3 czerwca 2016 r. (piątek) o godz. 15.00 XVI sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2014-2018. Obrady odbędą się w budynku Szkoły Podstawowej w Radoczy przy ul. Dębowej 49.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja o funkcjonowaniu Gminy Tomice w okresie międzysesyjnym.
3. Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Tomice za 2015 rok.
4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach za rok 2015.
5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za rok 2015.
6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury Gminy Tomice za rok 2015.
7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Tomice za 2015 rok,
b) sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tomice z tytułu wykonania budżetu Gminy Tomice za 2015 rok,
c) zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
d) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2023.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wnioski sołtysów.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski sołtysów.
11. Przyjęcie protokołu XV sesji Rady Gminy Tomice.
12. Sprawy bieżące.
13. Zakończenie obrad.