Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Zawiadomienie – XIV sesja rady gminy Tomice VII kadencji

Zawiadomienie – XIV sesja rady gminy Tomice VII kadencji

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Zygmunt Szymczak zwołuje na dzień 23 marca 2016 r. (środa) o godz. 14.15 XIV sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2014-2018. Obrady odbędą się w budynku Ośrodka Kultury Gminy Tomice w Tomicach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad.
2. Złożenie ślubowania przez radnego wybranego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Tomice.
3. Informacja o zagrożeniach pożarowych i innych miejscowych zagrożeniach na terenie Gminy Tomice w roku 2015.
4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016-2018 na terenie Gminy Tomice”,
b) zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tomicach,
c) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działek nr 1260/1, 828/3 i 786/3 w miejscowości Lgota, z przeznaczeniem pod drogę gminną,
d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wadowickiemu na modernizację dróg powiatowych w 2016 r.,
e) zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
f) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2023.
5. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku.
6. Informacja o funkcjonowaniu Gminy Tomice w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wnioski sołtysów.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski sołtysów.
10. Przyjęcie protokołu XIII sesji Rady Gminy Tomice.
11. Sprawy bieżące.
12. Zakończenie obrad.