Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Zawiadomienie – XIII sesja rady gminy Tomice VII kadencji

Zawiadomienie – XIII sesja rady gminy Tomice VII kadencji

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Zygmunt Szymczak zwołuje na dzień 26 lutego 2016 r. (piątek) o godz. 15.00 trzynastą sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2014-2018. Obrady odbędą się w budynku Ośrodka Kultury Gminy Tomice w Tomicach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Tomice w 2015 roku.
3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Tomice.
4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Tomice,
b) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Lgota,
c) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Witanowice,
d) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Tomice na lata 2016-2021,
e) przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Tomice na lata 2016-2021,
f) przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Tomice na lata 2016-2018,
g) przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tomice w 2016 roku,
h) zmiany uchwały określającej kryteria dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Tomice,
i) zmiany uchwały wprowadzającej zwolnienia w podatku od nieruchomości,
j) przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy Tomice za rok 2015.
5. Informacja o funkcjonowaniu Gminy Tomice w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wnioski sołtysów.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski sołtysów.
9. Przyjęcie protokołu XII sesji Rady Gminy Tomice.
10. Sprawy bieżące.
11. Zakończenie obrad.