logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
środa, 22 maja 2024
A+ A-
bip epuap facebook youtube
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Uwaga! Obszar zapowietrzony – zgnilec amerykański pszczół

Uwaga! Obszar zapowietrzony – zgnilec amerykański pszczół

Uwaga! Obszar zapowietrzony – zgnilec amerykański pszczół

Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu oświęcimskiego i wadowickiego

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, pkt 3 lit. b, pkt 4, pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1967) oraz § 7 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2, ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół (Dz. U. z 2016 r. poz. 1123) zarządza się co następuje:

§ 1.

1. Za obszar zapowietrzony zgnilcem amerykańskim pszczół, zwany dalej obszarem zapowietrzonym, uznaje się teren miejscowości: Piotrowice w gm. Przeciszów, Graboszyce, Grodzisko, Laskowa, Łowiczki, Rudze, Trzebieńczyce, Zator w gm. Zator, Bachowice w gm. Spytkowice, Tomice, Woźniki, Radocza, Zygodowice w gm. Tomice, Frydrychowice, Gierałtowice, Gierałtowiczki, Przybradz w gm. Wieprz.
2. Mapę obszaru zapowietrzonego stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2.

1. Nakazuje się oznakować obszar zapowietrzony poprzez ustawienie tablic ostrzegawczych z trwałym i widocznym napisem „Uwaga. Zgnilec amerykański pszczół. Obszar zapowietrzony.”
2. Tablice, o których mowa w ust. 1 powinno się umieścić na zewnętrznej granicy tego obszaru na wszystkich drogach wjazdowych.

§ 3.

W obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 właściwy miejscowo Powiatowy Lekarz Weterynarii przeprowadzi przegląd rodzin pszczelich w pasiekach.

§ 4.

Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 zakazuje się:
1) przemieszczania rodzin pszczelich, matek pszczelich, czerwia, pszczół, pni pszczelich, produktów pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece – bez zgody właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii;
2) organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół.

§ 5.

Do realizacji niniejszego rozporządzenia zobowiązuje się posiadaczy pszczół z obszaru określonego w § 1, Burmistrza Zatora, Wójta Gminy Przeciszów, Wójta Gminy Spytkowice, Wójta Gminy Tomice, Wójta Gminy Wieprz, właściwych miejscowo Powiatowych Lekarzy Weterynarii – do czasu uchylenia rozporządzenia.

§ 6.

Rozporządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 7.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wojewoda Małopolski
Piotr Ćwik

Uwaga! Obszar zapowietrzony – zgnilec amerykański pszczół