Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Poszukiwany specjalista

Poszukiwany specjalista

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach poszukuje specjalisty (osoby, stowarzyszenia, fundacje) w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi (dziecka).

WYMAGANIA NIEZBĘDNE: (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, Dz.U. z 2005 Nr 189, poz.1598 ze zm.):

1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu:
– Pracownika socjalnego
– Logopedy
– Psychologa
– Pedagoga
– Terapeuty zajęciowego
– Pielęgniarki
– Asystenta osoby niepełnosprawnej
– Opiekunki środowiskowej
– Specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej
– Fizjoterapeuty

2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek:
1) szpitalu psychiatrycznym;
2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
4) ośrodku terapeutyczno- edukacyjno- wychowawczym;
5) zakładzie rehabilitacji;
6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1- 5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3. Osoby świadczące usługi z zakresu psychologii, terapii zajęciowej i pedagogiki muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:
1) umiejętność kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;
2) kształtowanie nawyków celowej aktywności;
3) prowadzenie treningów zachowań społecznych.

WYMAGANIA DODATKOWE:
– Umiejętność komunikowania się,
– Umiejętność organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta,
– Odporność na stres,
– Prawo jazdy kategorii B.

 

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania osoby – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz.1598 ze zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:
– Aktualne CV,
– List motywacyjny,
– Ofertę cenową za wykonanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych (załącznik nr 1 do ogłoszenia),
– Dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
– Oświadczenie o niekaralności,
– Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
– Oświadczenie o stanie zdrowia o treści: „Oświadczam, iż znajduję się w stanie zdrowia pozwalającym mi na wykonywanie pracy na stanowisku specjalisty w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.
– Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182 ze zm.).

FORMA ZATRUDNIENIA: umowa zlecenie

Usługi opiekuńcze będą  odbywać się w miejscu zamieszkania klienta, od poniedziałku do piątku, liczba godzin świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach umowy zlecenia do uzgodnienia.

Dokumenty należy składać lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach, 34-100 Tomice ul. Wadowicka  49 do dnia 20 września 2019r. w kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko  w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (33) 82 326 47.

Ogłoszenie o naborze pracownika może zostać w każdym momencie odwołane przez Kierownika GOPS w Tomicach bez podania przyczyny. Z uwagi na szczególną specyfikę wykonywania usług Kierownik GOPS może ostatecznie nie wyłonić żadnego kandydata do wykonywania pracy na niniejszym stanowisku.

Wyniki oraz lista kandydatów spełniających wymogi naboru zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach oraz na stronie Urzędu Gminy Tomice.

Oferty kandydatów, wraz z załączonymi dokumentami, którzy nie zostaną zatrudnieni, podlegają zwrotowi do rąk własnych, a nieodebrane po dwóch miesiącach od dnia zakończenia naboru, podlegają zniszczeniu z wyłączeniem oryginałów dokumentów załączonych do aplikacji, które zostaną przesłane listownie za pokwitowaniem na adres zwrotny.

Kierownik GOPS Tomice
Maria Szydło

Załączniki:

Nabór – SUO-3 (1)-2 wzór oferty cenowej