Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Tomice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

Lp.

Położenie nieruchom.

Nr działki

Nr KW nieruchom.

Pow. nieruchom. [ha]

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości brutto[zł]

Opis nieruchom.

1.

Radocza

1444/2

KR1W/00090931/2

0.0035

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Radocza –działka położona jest w jednostce strukturalnej:
26MNU – tereny zabudowy
mieszkaniowo-usługowej
.

1845,00

Działka nr 1444/2 będąca własnością Gminy Tomice stanowi nieruchomość
zagospodarowaną przez właścicieli posesji przyległej.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. Termin ten upływa z dniem 20 października 2022 r.

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tomicach w dniach 8 września do 29 września 2022 r. Ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej, na stronie internetowej www.tomice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Szczegółowych informacji udziela pracownik na Stanowisku ds. Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Tomicach, ul. Wadowicka 51, pok. nr 2 – w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie pod nr 33 823 35 98 wew. 21, e-mail: nieruchmosci.gmina@tomice.pl.