Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tomice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Stosownie do art. 11, pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz stosownie do art. 39, ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) a także stosownie do Uchwały Rady Gminy Tomice XV/111/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tomice, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tomice (uchwalonego Uchwałą Nr 94/XIII/2000 Rady Gminy Tomice z dnia 24 marca 2000 roku, zmienionego uchwałą Nr XV/118/2012 z dnia 25 maja 2012 roku, zmienionego uchwałą Nr XXVIII/219/2013 z dnia 25 października 2013 roku) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zmiana nr 3 studium obejmuje przeznaczenie terenu położonego w Witanowicach, pod lokalizację usług komercyjnych i rozwoju aktywności gospodarczej.

Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko jest ocena oddziaływań na środowisko w wyniku realizacji zmiany nr 3 studium.

Projekt zmiany nr 3 studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępnione będą w dniach od 3 listopada 2016 r. do 2 grudnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Tomice w godzinach od 10.00 do 12.00, w pokoju nr 5.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany nr 3 studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2 grudnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Tomice, o godz. 10.00.

Uwagi i wnioski do projektu zmiany nr 3 studium może wnosić każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany nr 3 studium wyłożonym do publicznego wglądu. Uwagi i wnioski do projektu zmiany nr 3 studium należy składać na piśmie, w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub opatrzonej podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP a także za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej do Wójta Gminy Tomice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 grudnia 2016 r.

Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 grudnia 2016 r.

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Tomice.

                                                                                                                                             Wójt Gminy Tomice
(-) Witold Grabowski

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU ZMIANY NR 3

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO - MAPAZMIANA NR 3 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TOMICE

KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGOUWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO