Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach ogłasza nabór na stanowisko: wychowawca w placówce opiekuńczo-specjalistycznej w Woźnikach, wychowawca w placówce opiekuńczej w Tomicach w ramach projektu „Razem możemy więcej – utworzenie trzech placówek opiekuńczo-specjalistycznych w Gminie Tomice” na umowę o pracę na czas określony w niepełnym wymiarze czasu pracy – ilość miejsc – 3 (1/2 etatu, praca od poniedziałku do piątku w godz.14.00 do 18.00).

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE NA WSKAZANYM STANOWISKU PRACY:
a) wykształcenie wyższe:
– na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub
– na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,
b) co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
c) Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;
d) Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;
e) Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
g) Kandydat posiada pełną zdolności do czynności prawnych;
h) Kandydat posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
i) Kandydat posiada obywatelstwo polskie.

2. GŁÓWNE OBOWIĄZKI:
Osoba zatrudniona na w/w stanowisku będzie odpowiedzialna za prowadzenie pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą uczęszczającymi do placówki, do jej obowiązków będzie należało:
a) Opieka i prowadzenie pracy wychowawczej z podopiecznymi PWD
b) Realizacja Indywidualnych Planów Działania, prowadzenie dokumentacji świetlicy i podopiecznych,
c) Współpraca z rodzicami i rodzinami podopiecznych, ze szkołą, do której uczęszcza dziecko, z podmiotami leczniczymi, w razie wystąpienia potrzeby, innymi podmiotami ważnymi w zakresie wsparcia dziecka i rodziny.
d) Prowadzenie bezpiecznych i odpowiadających potrzebom i zainteresowaniom dzieci zajęć z grupą, w tym zajęć sportowo-ruchowych, prowadzenie zajęć wychowawczych z dzieckiem, pomaganie w odrabianiu lekcji i nauce.
e) Zapewnienie warunków harmonijnego rozwoju dzieciom i młodzieży
f) Realizacja działań zgodnie z zapisami w projekcie

Wymagane predyspozycje i kompetencje:
empatia, tolerancja, cierpliwość, czujność, wytrwałość i konsekwencja, opiekuńczość, wrażliwość oraz znajomość psychologii.

3. WYMAGANE DOKUMENTY:
a) List motywacyjny,
b) Życiorys – CV,
c) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
e) Kserokopie świadectw pracy,
f) Referencje (w przypadku posiadania takich),
g) Własnoręcznie podpisane oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, klauzula informacyjna RODO dla osób aplikujących na stanowisko wychowawcy (załącznik)
h) Własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa dokonane umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia niezbędne będzie stosowne zaświadczenie),
i) Własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełni władzy rodzicielskiej oraz o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego (w przypadku gdy występują).
j) Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku wychowawcy.

Dokumenty należy składać lub przesłać do: 11 stycznia 2021 r. w godz. pon. od 7-16, wt.-czw. 7-15, pt.7-14, pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach ul. Wadowicka 49 – z dopiskiem „Nabór na stanowisko wychowawcy”., bądź na adres e-mail: kierownik@gopstomice.pl Wybrane osoby zaproszone zostaną na rozmowę rekrutacyjną.

Informacji dodatkowych udziela Kierownik GOPS Tomice – Jadwiga Kwarciak, nr tel. 33/823 26 47.

Inne informacje:
1. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.
2. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy.

Klauzula Informacyjna dla celu przeprowadzenia rekrutacji

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tomicach
Jadwiga Kwarciak