Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Obwieszczenie Wójta Gminy Tomice z dnia 21 lipca 2017 roku

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomice z dnia 21 lipca 2017 roku

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023) Wójt Gminy Tomice informuje, iż w związku z uchwałą Nr XXVII/2016/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tomice na lata 2017-2023 rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tomice na lata 2017-2023.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 28.07.2017 r. do dnia 29.08.2017 r. na obszarze rewitalizacji (wyznaczonego uchwałą Nr XXVI/190/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Tomice) w formie:

1. Spotkania warsztatowego organizowanego dla mieszkańców obszaru rewitalizacji obejmującego tereny jednostki Tomice Wschód oraz wszystkich interesariuszy rewitalizacji, na których omówione zostaną założenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tomice na lata 2017-2023 oraz zapisanych w nim przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Warsztaty mają na celu zwiększenie udziału interesariuszy w przygotowaniu i realizacji gminnego programu rewitalizacji. Spotkanie warsztatowe odbędzie się w dniu 03.08.2017 o godzinie 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Tomice, ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice – sala sesyjna – pok. nr 3.
2. Zbierania uwag za pomocą formularza zgłoszeniowego propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tomice na lata 2017-2023 i ankiety, zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Tomice – www.tomice.pl (zakładka „REWITALIZACJA”). Wypełnione (opatrzone czytelnym podpisem) formularze i ankiety można dostarczyć od dnia 28.07.2017 r. do dnia 29.08.2017 r. do Urzędu Gminy Tomice drogą korespondencyjną (ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice) oraz elektroniczną na adres: gmina@tomice.pl, a także złożyć bezpośrednio na dziennik podawczy Urzędu.
3. Debaty publicznej dla obszaru rewitalizacji oraz wszystkich interesariuszy rewitalizacji Gminy Tomice. Debata odbędzie się w dniu 28.08.2017 r. godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy Tomice, ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice – sala sesyjna – pok. nr 3.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji, projekt uchwały wraz z załącznikami, formularz zgłoszeniowy propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych (uwag oraz propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych) do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tomice na lata 2017-2023 oraz ankieta będą dostępne od dnia 28.07.2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej i stronie internetowej Urzędu Gminy Tomice – wwww.tomice.pl (zakładka „REWITALIZACJA”) oraz w pokoju nr 14 Urzędu Gminy Tomice – w godzinach pracy Urzędu. Formularz zgłoszeniowy oraz ankietę będzie można również pobrać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Tomice w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Tomice
/-/ Witold Grabowski