Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Nabór do Żłobka Gminnego w Tomicach

Nabór do Żłobka Gminnego w Tomicach

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Wójt Gminy Tomice ogłasza pierwszy nabór do Żłobka Gminnego w Tomicach przy ul. Floriańskiej 16.

Szanowni Rodzice i Mieszkańcy Gminy Tomice!

Władze samorządowe, widząc potrzebę rodziców, przystąpiły do adaptacji pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tomicach na żłobek. Ma się ona zakończyć jeszcze przed dniem 1 września 2017 r.

Rada Gminy Tomice na sesji w dniu 28 kwietnia br. podjęła uchwałę o utworzeniu z dniem 1 września 2017 r. Żłobka Gminnego w Tomicach. Do tego czasu należy podjąć czynności formalne związane z jego uruchomieniem.

Jednym  z najważniejszych zadań jest przeprowadzenie naboru dzieci do żłobka na rok żłobkowy 2017/2018. Liczba przewidzianych miejsc wynosi  20. W przypadku zgłoszenia mniej niż 10 dzieci żłobek nie zostanie uruchomiony.

Wnioski o przyjęcie dziecka do żłobka można składać w Urzędzie Gminy w Tomicach przy ul. Wadowickiej 51 w terminie od 1 do 20 czerwca 2017 r.

Wzór wniosku oraz wzory składanych z wnioskiem oświadczeń zostały określone zarządzeniem Nr 61/2017 Wójta Gminy Tomice z dnia 22 maja 2017 r., stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Należy zwrócić uwagę, że:

 1. Do żłobka przyjmowane będą dzieci, które łącznie spełniają następujące warunki:
  • w dniu 1 września 2017 r. będą w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat;
  • rodzice dziecka mają stałe lub czasowe miejsce zamieszkania na terenie Gminy Tomice.
 2. Dzieci przyjmowane będą do żłobka według kolejności zgłoszeń.
 3. W przypadku, gdy liczba wniosków przekroczy ilość wolnych miejsc w Żłobku, decyzję o przyjęciu podejmie wójt uwzględniając zasadę pierwszeństwa określoną w pkt. 4.
 4. Pierwszeństwo w przyjęciu do żłobka mają:
  • dzieci obojga rodziców pracujących zawodowo lub uczących się;
  • dzieci rodzica samotnie wychowującego dziecko (w rozumieniu art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3).
 5. Dokumenty uprawniające do skorzystania z pierwszeństwa w przyjęciu do żłobka należy dostarczyć razem z wnioskiem o przyjęcie dziecka do żłobka.
 6. W przypadku posiadania przez żłobek wolnych miejsc po zakończeniu rekrutacji, do żłobka mogą zostać przyjęte dzieci spoza terenu Gminy Tomice.

Rodzice są zobowiązani dołączyć do wniosku dokumenty (wymienione we wniosku) dotyczące samotnego wychowywania dziecka w rodzinie, a także oświadczenie obojga rodziców albo rodzica samotnie wychowującego kandydata  o pozostawaniu w zatrudnieniu  lub prowadzeniu działalności gospodarczej albo byciu uczniem, studentem lub słuchaczem szkół, uczelni lub kolegiów w systemie stacjonarnym.

Rodzice powinni w zaklejonej kopercie dołączyć do wniosku wszystkie niezbędne informacje o dziecku (np. stan zdrowia, rozwój psychofizyczny, orzeczenie lub opinia o niepełnosprawności orzeczenie o niepełnosprawności dziecka, potrzeba szczególnej opieki, stosowana dieta, zalecenia lekarskie, itp.). W dniu, w którym po raz pierwszy dziecko stawi się w żłobku, rodzice przedkładają zaświadczenie wystawione przez lekarza o braku przeciwwskazań do pobytu dziecka w danej grupie.

Żłobek jest placówką publiczną, ale rodzice są zobowiązani do ponoszenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobku (art. 23 ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3). W dniu 1 czerwca br. Rada Gminy Tomice podejmie uchwalę w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze Żłobka Gminnego w Tomicach. Szczegółowy zakres i zasady odpłatności za wyżywienie i pobyt dziecka w żłobku określi umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem żłobka a rodzicami dziecka. Niepodpisanie umowy cywilnoprawnej przez rodzica będzie równoznaczne z rezygnacją z uczęszczania dziecka do żłobka, skreśleniem go z listy przyjętych i przyjęciem kolejnego dziecka z rezerwowej listy oczekujących na miejsce w żłobku.

W imieniu samorządu gminnego żywię nadzieję, że żłobek spełni Państwa oczekiwania i przyczyni się do powstania zróżnicowanych form opieki nad małymi dziećmi w naszej Gminie, a tym samym umożliwi rodzicom podjęcie aktywności zawodowej i wszechstronny rozwój dzieci.

Wójt Gminy Tomice
(-) Witold Grabowski

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka
Załącznik do wniosku – oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
Załącznik do wniosku – oświadczenie o zatrudnieniu i nauce