Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z 31.03.2017 r.

Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z 31.03.2017 r.

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Na posiedzeniu Rady Gminy Tomice w dniu 31 marca br. Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski przedstawił radnym informację o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, tj. od 10 lutego 2017 r. do 31 marca 2017 r.

1. Gmina podpisała umowę z Zakładem Inżynieryjnym „KAZMAR” Smyrak Kazimierz z Roczyn na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radocza, odcinek SH1-SH11 za kwotę 78 611,62 zł.
2. Zlecono wykonanie kosztorysów i przedmiarów robót dla 19 odcinków dróg gminnych za kwotę 7 600,00 zł.
3. Rozpisano zapytanie ofertowe i wyłoniono wykonawcę na budowę oświetlenia ulicznego w m. Radocza, ul. Jagiellońska i Tomice, ul. Patria za łączną kwotę 92 885,39 zł.
4. Został wykonany audyt energetyczny oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tomice z rekomendacją wymiany na oświetlenie LED i zastosowania systemu sterowania oświetleniem.
5. Projekt pt. Akademia kompetencji kluczowych w Gminie Tomice został pozytywnie oceniony i wybrany do dofinansowania w ramach konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10.Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne. Przy całkowitej wartości projektu 404 536,25 zł Gmina Tomice otrzyma dofinansowanie w wysokości 384 309,25 zł.
6. Gmina złożyła wniosek do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania pt. Budowa siłowni zewnętrznej oraz modernizacja dwóch boisk sportowych w ramach zagospodarowania terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach w ramach Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej 2017. Całkowity koszt zadania wynosi 621 606 zł, a wnioskowana kwota dofinansowania 310 803,00 zł.
7. Został złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o dofinansowanie projektu pt. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Tomice, zakładającego zastąpienie w budynkach mieszkalnych 40 szt. starych kotłów węglowych nowymi wysokosprawnymi i ekologicznymi kotłami węglowymi i gazowymi. Koszt całkowity zadania wynosi 396 000, 00 zł, a wnioskowania kwota dotacji 198 000,00 zł.
8. Gmina złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie projektu pt. Remont boksów garażowych i zaplecza socjalnego w budynku remizy OSP Radocza w ramach konkursu Małopolskie Remizy 2017. Koszt całkowity projektu wynosi 132 328,00 zł, a wnioskowana kwota dotacji 50 000,00 zł.
9. Gmina złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o dofinansowanie zadania pt. Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i odzieży specjalnej dla jednostek OSP z terenu Gminy Tomice, realizowanego w ramach Programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak”. Całkowity koszt zadania wynosi 20 600 zł, a wnioskowana kwota dotacji 10 300,00 zł.
10. Została zawarta umowa z Urzędem Marszałkowskim i rozpoczęła się realizacja małopolskiego projektu nauki pływania pn. Już pływam. Koszt całkowity projektu wynosi 46 358,00 zł, a kwota dotacji 13 300,00 zł.
11. Przeprowadzono edukację ekologiczną w czterech szkołach, w klasach od I- VI na temat zanieczyszczeń powietrza.
12. Ogłoszono konkursy na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej w Radoczy, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witanowicach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tomicach.
13. Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Tomice w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Tomice w formie: debaty publicznej, która odbyła się 28.03.2017 r., oraz możliwości przedstawienia do 13.04.2017 r. uwag za pomocą formularza zgłaszania uwag i wypełnienia ankiety adresowanej do mieszkańców i interesariuszy Gminy Tomice.

14. Wójt uczestniczył:
a) w konwencie Burmistrzów, Wójtów i Starosty Wadowickiego,
b) w Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski,
c) w posiedzeniach Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia,
d) w zebraniach sprawozdawczych OSP Radocza i OSP Witanowice,
e) w Halowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Biskupa,
f) w Zgromadzeniu Wspólników WPWIK w Wadowicach,
g) w spotkaniach z przedstawicielami Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w sprawie konserwacji potoków i finansowania i wykonania dokumentacji projektowej dot. tzw. kanału ulgi na Zygodówce w Woźnikach,
h) w zebraniach sprawozdawczych: Blisko Skawy w Witanowicach, LKS Skawa w Witanowicach, Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Lgota,
i) w spotkaniu z Małopolskim Kuratorem Oświaty w Krakowie,
j) w wizycie na Węgrzech w dniach 20-3 marca w sprawie nawiązania współpracy pomiędzy szkołami w Woźnikach i Kecskemet,
k) w obchodach Jubileuszu 70-leciu LKS „Dąb” Tomice,
l) w posiedzeniach rad sołeckich w Witanowicach, Radoczy i Tomicach,
m) w zebraniach wiejskich we wszystkich sołectwach,
n) w Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Radoczy,
o) w Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Tomicach.