Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Gmina Tomice ogłasza nabór wniosków w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”.

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Wnioski o udział w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Tomice (pokój nr 15) w terminie do 25 października 2021 r. (w godzinach pracy urzędu).

Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie oświadczenia wskazującego, że:
a) dziecko zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej (w przypadku Tomic – GOSPODARSTWO PRZEMYSŁOWO ROLNE KRAKÓW, GOSPODARSTWO SZKOLNE W BAZANOWICACH, GOSPODARSTWO SZKOLNE W BAZANOWICACH, GPR KRAKÓW),
b) dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) Pani/Pana, który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości wskazanej w liście dokumentacji konkursowej,
c) dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:
a) sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami,
b) ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego,
c) usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Informacje dodatkowe:
– informacje szczegółowe można uzyskać na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr,
– zgodnie z zapisami umowy komputery są udostępniane w ramach umowy użyczenia na 2 lata,
– program nie przewiduje wypłaty środków pieniężnych,
– dokumenty należy składać kompletne łącznie z zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz nieobligatoryjnym poświadczeniem potwierdzających dany fakt zatrudnienia w danych PPGR.

Niezbędne druki do pobrania:
a) Regulamin konkursu
b) Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego
c) Wzór oświadczenia osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu (dotyczy beneficjentów końcowych, pobierających nauki w roku szkolnym 2021/2022 którzy ukończyli 18 rok życia)
d) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – druk
e) Klauzula informacyjna RODO