logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
poniedziałek, 17 czerwca 2024
A+ A-
bip epuap facebook youtube
Tomice / Samorząd / Dolina Karpia

Dolina Karpia

dolina_karpia

Gminy: Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Spytkowice, Brzeźnica, Zator, Tomice

Przystąpienie gminy Tomice do stowarzyszenia „Dolina Karpia”

UCHWAŁA NR XVII/112/2008 RADY GMINY TOMICE
Z DNIA 05 WRZEŚNIA 2008 R.
W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA GMINY TOMICE DO STOWARZYSZENIA DOLINA KARPIA

Na podstawie art. 10, art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 15 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz.427 ze zmianami) Rada Gminy Tomice uchwala, co następuje:

§ 1

Gmina Tomice przystępuje do Stowarzyszenia Dolina Karpia, działającego jako Lokalna Grupa Działania, obejmującego obszar gmin: Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Spytkowice, Tomice i Zator.

§ 2

Na przedstawiciela Gminy w Stowarzyszeniu i na Walnym Zebraniu Członków wyznacza się Wójta Gminy Tomice lub osobę przez niego upoważnioną.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tomice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Szymczak