logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
wtorek, 23 kwietnia 2024
A+ A-
bip epuap facebook youtube
Tomice / Dla mieszkańców / Edukacja / Nauka zawodu

Nauka zawodu

Informacja dla pracodawców dotycząca warunków dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie w wysokości:
1. w przypadku nauki zawodu – 8.081,00 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia.
2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254,00  zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.
3. Kwoty dofinansowanie wyszczególnione w pkt. 1 i 2 podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w okresie w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania wynosi co najmniej 105%.
4.
Zgodnie z § 3a Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 232) pracodawca zawiadamia Wójta Gminy Tomice właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego (wzór zawiadomienia w załączeniu). Zgodnie ze znowelizowanym art. 122 ustawy prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:
a) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania
b) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1

 

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Wniosek powyższy składa się odrębnie  dla każdego pracownika młodocianego wraz kompletem wymaganych dokumentów

Do wniosku należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie (potwierdzeniu podlega każda strona odpisu):
– zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej, w przypadku spółek również kopię umowy spółki
– kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę.
– kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie na umowę o pracę osoby prowadzącej szkolenie młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy.
– kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.
– kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika.
– kopię dyplomu, świadectwa lub zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu przez młodocianego,
– kopię dokumentu potwierdzającego krótszy okres szkolenia (dołączyć w przypadku zmiany umowy).
– umowy o pracę i świadectwa pracy poprzedniego pracodawcy (dołączyć w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki).

Ponadto:

W związku z tym iż  art. 122 ust. 11 ustawy prawo oświatowe traktuje dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1407/2013 z dn. 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013s.1) lub  rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013)

Każdy wnioskodawca, oprócz w/w dokumentów, jest zobowiązany na podstawie art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 362 z późn. zm.) do przedłożenia dodatkowych dokumentów :
wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (wzór w załączeniu);
formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o  pomoc de minimis wg wzoru stanowiącego  załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 roku nr 53, poz. 311 z p. zm.). wraz z wyszczególnieniem poniesionych na kształcenie młodocianego kosztów (wzory w załączeniu).

W razie niezłożenia przez wnioskodawcę wymienionych dokumentów Kierownik ZEAS Tomice nie będzie mógł udzielić takiemu pracodawcy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika (art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej – t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 362 z późn. zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 232) w § 3a zobowiązuje pracodawców do zawiadomienia Kierownika ZEAS Tomice o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem (wzór w załączeniu).

Podstawa prawna:
1.Art. 122. ustawy prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).
2.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 232)
3.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnienie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób nie mających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób nie mających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1808).
4.
Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1644).
5.
Rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843 z późn. zm.).
6.
Rozporządzenie MEN z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2017 poz.89).
7.
Rozporządzenie MEN z dnia 13grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2016 poz.2094)
8. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej( t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 362 z późn. zm.)
9. R
ozporządzeniu Komisji (WE) nr 1407/2013 z dn. 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013s.1) lub  rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013)
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.(Dz. U. nr 53 poz. 311z p . zm.)

załączniki:

1. Zawiadomienie o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem.
2. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego.
3. Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
5. Oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis.
6. Oświadczenie o wartości poniesionych kosztów.
7. Oświadczenie o wysokości refundacji z OHP.
8. Oświadczenie o stażu pracy w zawodzie.
9. Informacja Administratora o przetwarzaniu Danych Osobowych.