Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Samorząd / Urząd Gminy / Współpraca z UR / Prace dyplomowe studentów wydziału inżynierii środowiska i geodezji

Prace dyplomowe studentów wydziału inżynierii środowiska i geodezji

doc141) Adamski Grzegorz. Wykorzystanie formatu SVG do wykonania mapy drogowej gminy Tomice. Praca inżynierska, Kraków 2012. Głównym założeniem pracy było przedstawienie formatu SVG jako potencjalnego uniwersalnego formatu grafiki wektorowej. W tym celu wykonana została mapa drogowa gminy Tomice za pomocą wolnego oprogramowania graficznego INKSCAPE.

doc142) Adamski Grzegorz. Opracowanie mapy tematycznej z wykorzystaniem formatu SVG. Praca magisterska, Kraków 2013. Głównym celem pracy było opracowanie mapy tematycznej gminy Tomice. Nacisk położony został, na wykorzystany w tym procesie, format grafiki wektorowej SVG. Praca składa się z dwóch części. Pierwsza z nich obejmuje podstawowe informację teoretyczne dotyczące prezentacji obrazu komputerowego, redakcji map tematycznych, systemów informacji przestrzennych oraz języków znaczników. Druga część pracy obejmuje szczegółowy opis prac wykonanych w ramach redakcji mapy drogowo-turystycznej gminy Tomice. Przedstawiono możliwości darmowego oprogramowania na licencji OpenSource – Inkscape obsługującego format dokumentów SVG. Część ta zawiera również obraz wykonanej mapy stanowiący integralny załącznik do niniejszej pracy.

doc143) Antosik Izabela. Analiza porównawcza polityki przestrzennej w gminie podmiejskiej i rolniczej. Praca inżynierska, Kraków 2014. Praca dostępna w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu. Przedmiotem pracy było porównanie charakterystyki przestrzennej gminy Tomice i Sułoszowa, z których jedna jest typowo rolniczą, druga zaś podmiejską. Przedstawiono analizę struktury obszarowej miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin, a także długość i rozmieszczenie obszarów zajętych pod drogi.

doc144) Chmaj Karolina. Metody prezentacji danych statystycznych przy użyciu narzędzi GIS – gmina Tomice na tle powiatu wadowickiego. Praca inżynierska, Kraków 2012. Praca dostępna w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu. Przedmiotem pracy było ukazanie różnych metod prezentacji danych statystycznych przy użyciu narzędzi GIS na przykładzie powiatu wadowickiego ze szczególnym uwzględnieniem gminy Tomice. W efekcie końcowym otrzymano pięć map zawierających różnorodne metody prezentacji kartograficznej.

doc145) Haśkiewicz Gabriela. Obliczanie linii trendu zabudowy i zainwestowania terenu na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Tomice. Praca inżynierska, Kraków 2013. Celem pracy była analiza ilościowa oraz przestrzenna procesu zmian w zagospodarowaniu i zabudowie terenów w gminie Tomice, z wykorzystaniem programu Quantum GIS. Opracowanie obrazuje rodzaj ekspansji zabudowy występujący w gminie, z rozbiciem na poszczególne sołectwa i ich rozwój na przestrzeni lat. W efekcie powstała mapa cyfrowa przestrzennej klasyfikacji budynków w gminie.

doc146) Hernik Katarzyna. Analiza obszarów budowlanych w aspekcie elementów zainwestowania terenu na przykładzie gminy Tomice. Praca inżynierska, Kraków 2012. Celem pracy było zebranie danych, wykonanie analiz przestrzennych z wykorzystaniem oprogramowania Quantum GIS i wskazanie problemów związanych z rozwojem sieci infrastruktury technicznej na terenie gminy Tomice. Wykonanie analiz statystycznych i przestrzennych pozwoliło na zaprezentowanie gminy pod kątem inwestycji na tle powiatu i podregionu, oraz wyznaczenie obszarów najkorzystniejszych do lokalizacji inwestycji w zależności od odległości od sieci infrastruktury technicznej. Przeprowadzone analizy pozwoliły określić, iż dokumenty planistyczne obowiązujące w gminie zawierają racjonalne rozwiązania dotyczące lokalizacji terenów przeznaczonych pod zabudowę, natomiast gmina Tomice stanowi atrakcyjny teren dla lokalizacji inwestycji.

doc147) Knap Antoni. Zasięg oddziaływania usług społecznych na przykładzie gminy Tomice. Praca inżynierska, Kraków 2012. Celem pracy było ukazanie oddziaływań usług społecznych występujących na terenie gminy Tomice na jej mieszkańców oraz scharakteryzowanie obrębu na podstawie ilości oraz istotności usług tam występujących. Do przeprowadzania analiz posłużono się narzędziami GIS. W efekcie opracowano cyfrową mapę rozmieszczenia usług społecznych w gminie.

doc148) Kołtuniuk Karol. Publikowanie danych przestrzennych za pomocą HTML. Praca inżynierska, Kraków 2012. Praca dotyczy problematyki udostępniania danych przestrzennych w Internecie. Przedstawiony jest w niej proces powstawania aplikacji internetowej umożliwiającej publikację danych przestrzennych w sposób prosty a zarazem atrakcyjny dla odbiorcy. Do stworzenia opracowania wykorzystano technologię GIS. Obszarem badań był fragment miejscowości Tomice. Głównym celem pracy było udowodnienie, iż darmowe oprogramowanie jest wystarczające do wygenerowania interaktywnej mapy internetowej.

doc149) Mrowiec Alicja. Analiza terenów inwestycyjnych w latach 2009-2013. Praca inżynierska, Kraków 2013. Celem pracy było wykazanie, iż następujące w kolejnych latach opracowania planistyczne w gminie Tomice coraz bardziej powiększają tereny inwestycyjne i mieszkaniowe. Praca miała za zadanie ukazanie rodzajów terenów, które rozwinęły się najbardziej oraz tych najmniej rozwiniętych. Przedstawić miała również relacje w tej tematyce pomiędzy poszczególnymi sołectwami.

doc1410) Patron Karol. Analiza i ocena systemu drogowego w gminie Tomice. Praca inżynierska, Kraków 2014. Celem pracy było wykazanie, że za pomocą Systemu Informacji Przestrzennej możliwe jest utworzenie szeregu warstw wektorowych, które w efekcie pozwoliły na przeprowadzenie analiz i statystyk dotyczących sieci drogowej w gminie Tomice. Na mapach cyfrowych zaprezentowane zostały parametry sieci drogowej. Przeprowadzone analizy dotyczyły podziału dróg na kategorie, a także pod względem nawierzchni jaka je pokrywa. Ponadto sklasyfikowano urządzenia infrastruktury drogowej oraz zaprezentowano statystykę dotyczącą średniej liczby zjazdów z kilometra drogi, z podziałem na ich kategorie.

doc1411) Pompka Damian. Empiryczne oszacowanie wartości nieruchomości w gminie Tomice. Praca inżynierska, Kraków 2012. Praca dostępna w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu. Celem pracy było wygenerowanie cyfrowej mapy, zawierającej oszacowane empiryczne wartości jednostkowe nieruchomości. Obszar opracowania obejmował gminę Tomice. Do osiągnięcia celu wykorzystano technologie GIS. Oprogramowaniem użytym do opracowania był Quantum GIS. W efekcie uzyskano wektorową mapę zawierającą informacje o średnich wartościach nieruchomości na terenie gminy Tomice.

doc1412) Półchłopek Łukasz. Opracowanie ekwidystant czasowych komunikacji zbiorowej w gminie. Praca inżynierska, Kraków 2014. Celem pracy było wykazanie, że warstwa tematyczna Systemu Informacji Przestrzennej może przygotować kompletne rozwiązanie dostępu do komunikacji zbiorowej oraz wykonać szereg analiz. Przedstawiono w ujęciu teoretycznym pojęcia związane z funkcjonowaniem i dostępnością transportu. Dokonano kategoryzacji dróg wraz z przystankami w gminie Tomice. Przy użyciu programu Quantum Gis wygenerowano warstwę wynikową, która była podstawą analizy. Określono ilość budynków potencjalnych klientów znajdującą się w jednej z trzech ekwidystant czasowych komunikacji zbiorowej. Dokonano również oceny dostępności komunikacyjnej sołectwa Radocza.

doc1413) Słomska Kamila. Inwentaryzacja wybranych elementów infrastruktury drogowej na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Praca inżynierska, Kraków 2012. Praca dostępna w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu. Praca przedstawia inwentaryzację elementów infrastruktury drogowej (wjazdów na posesje) w sołectwach Lgota i Witanowice. Celem pracy było podkreślenie roli inwentaryzacji elementów stanu istniejącego w celu lepszej analizy uwarunkowań rozwoju dla potrzeb opracowań planistycznych. Wykonana inwentaryzacja stanowiła podstawę do utworzenia systemu informacji przestrzennej dla gminy Tomice. Inwentaryzacja została przeprowadzona przy użyciu GPS. Zinwentaryzowano typ zjazdu, rodzaj nawierzchni, szerokość zjazdu. Odnotowana została informacja dotycząca położenia zjazdu w geodezyjnym układzie odniesienia, oraz fakt czy zjazd jest połączony z przepustem drogowym. W oprogramowaniu Quantum GIS dokonano obróbki danych oraz przedstawiono wyniki inwentaryzacji w formie graficznej.

doc1414) Swolany Katarzyna. Charakterystyka terenów mieszkaniowych gmin Tomice i Sułoszowa w kontekście procesów suburbanizacji. Praca inżynierska, Kraków 2012. Celem opracowania było stworzenie sześciu wskaźników, których porównanie pozwoliło stwierdzić, iż sołectwo Tomice pełni rolę określaną powszechnie „sypialnią miasta”, w tym przypadku Wadowic oraz że jest możliwe określenie charakteru efektów procesów suburbanizacji na danym terenie z wykorzystaniem wyłącznie narzędzi GIS. Opracowano następujące wskaźniki: powierzchnia terenów mieszkaniowych, liczba działek z przeznaczeniem na tereny mieszkaniowe, powierzchnia terenów mieszkaniowych zajęta przez budynki mieszkalne, liczba budynków o funkcji mieszkalnej, liczba budynków o funkcji gospodarczej, powierzchnia terenów rolnych.

doc1415) Szeląg Piotr. Inwentaryzacja obiektów wydłużonych infrastruktury drogowej dla potrzeb planowania przestrzennego w gminie. Praca inżynierska, Kraków 2012. Praca dostępna w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu. Celem pracy było pokazanie na przykładzie gminy Tomice jak duży wpływ ma infrastruktura drogowa na planowanie przestrzenne w gminie. Przebadano reprezentatywną część dróg gmin przy użyciu GPS.W wyniku dokonanych pomiarów inwentaryzacyjnych oraz interpretacji uzyskanych danych otrzymano całościowy obraz stanu infrastruktury drogowej w gminie Tomice.

doc1416) Śnieżek Aleksandra. Opłata planistyczna jako dochód własny gminy na przykładzie gminy Tomice. Praca inżynierska, Kraków 2014. Praca dostępna w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu. Celem pracy była próba symulacji dochodów wynikających z pobierania opłaty planistycznej gminy Tomice z uwzględnieniem obowiązującego na jej terenie planu zagospodarowania przestrzennego. Proces pobierania renty przedstawiono na przykładzie wsi Tomice.

doc1417) Tryka Paweł. Metoda analizy rozwoju strefy mieszkaniowej w gminie Tomice i jej zastosowanie w planowaniu przestrzennym. Praca inżynierska, Kraków 2013. Celem opracowania było stworzenie warstwy wektorowej zawierającej istotne dane na temat budynków dzięki, której możemy ocenić rozwój strefy mieszkaniowej w gminie Tomice. Praca ukazała obecny trend dotyczący lokalizacji nowych domów w ostatnich latach. Założona hipoteza w pracy, iż liczba nowo powstałych budynków mieszkalnych na wsiach znacznie wzrasta od początku XX wieku, została poparta przez dane zawarte w opracowaniu wygenerowane za pomocą programu Quantum GIS. W pracy porównano ilości nowo powstałych budynków w poszczególnych sołectwach oraz przedziałach czasowych.

doc1418) Urbanek Justyna. Gminna ewidencja zabytków jako przykład systemu informacji przestrzennej. Praca inżynierska, Kraków 2012. Celem pracy było utworzenie bazy zabytków nieruchomych na terenie gminy Tomice dla gminnej ewidencji zabytków stanowiącej część składową systemu informacji przestrzennej gminy. Położenie zabytków w terenie ustalono za pomocą urządzenia GPS, pozyskane dane opracowano w programie Quantum Gis i wykonano mapę cyfrową rozmieszczenia zabytków w gminie Tomice.

doc1419) Warżała Michał. Opracowanie systemu ewidencji infrastruktury technicznej gminy Tomice przy pomocy narzędzi GIS.Praca inżynierska, Kraków 2012. Praca ukazała proces powstawania geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu w oparciu o narzędzia wykorzystywane w GIS na przykładzie gminy Tomice. Omówione zostały wszystkie etapy tworzenia takiej ewidencji. Szczegółowym analizom poddano proces skanowania map analogowych, następnie kalibracji ich rastrowych odpowiedników, wektoryzacji oraz tworzenia struktury bazy danych wraz z wszystkimi atrybutami i ich wartościami.

doc1420) Wielgus Bartłomiej. Obszarowy udział terenów zainwestowanych przeznaczonych pod różne cele w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Praca inżynierska, Kraków 2013. Celem pracy było utworzenie warstw wektorowych zawierających informacje o sieciach uzbrojenia terenu, które wzbogacają system informacji przestrzennej gminy Tomice. Ukazane zostało praktyczne zastosowanie warstw infrastruktury wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej oraz kanalizacyjnej, które mogą zostać wykorzystane do zarządzania sieciami uzbrojenia terenu planując ich rozbudowę czy też modernizację.

doc1421) Żurek Grzegorz. Ustalenie wskaźników zainwestowania gminy Tomice. Praca inżynierska, Kraków 2012. Celem pracy było utworzenie warstw wektorowych zawierających informacje dotyczące sieci uzbrojenia terenu (na podstawie inwentaryzacji), a następnie poddanie ich analizie zmierzającej do ustalenia wskaźników zainwestowania w sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne i telekomunikacyjne. Stworzone analizy przedstawiają potencjał gminy pod względem uzbrojenia terenu, wskazują jego silne jak i słabe strony.

doc1422) Chmaj Karolina. Interdyscyplinarna analiza wskaźników jakości życia przy zastosowaniu narzędzi GIS. Praca magisterska. Kraków 2014. Celem pracy dyplomowej było ukazanie zróżnicowania przestrzennego poziomu jakości życia mieszkańców gminy Tomice. Zróżnicowanie pokazane zostało z bardzo dużą dokładnością, gdyż zbadano relację każdego budynku mieszkalnego z poszczególnymi punktami usługowymi. Podczas prostych analiz statystycznych możliwe jest jedynie zbadanie poziomu jakości życia dla całej gminy ogółem. Dlatego też stwierdza się bardzo dużą przydatność narzędzi GIS (routing) w badaniach nad jakością życia. Dzięki takiej analizie możliwe jest zweryfikowanie obszarów na terenie gminy, które wymagają utworzenia nowych punktów usługowych. Ponadto analiza ta wskazuje odbiorcy najatrakcyjniejsze tereny pod względem przyszłych inwestycji, czy też możliwości zamieszkania. W przypadku analizy opierającej się na danych statystycznych, możliwe jest jedynie zbadanie sytuacji całej jednostki ogółem. Wówczas niemożliwe jest wytyczenie szczegółowych zaleceń oraz kierunków w celu lepszego zagospodarowania przestrzennego gminy. Ponadto w trakcie opracowania potwierdzono istotną rolę dobrze sporządzonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który odgrywa kluczową rolę w sprawnym i efektywnym funkcjonowaniu gminy.

doc1423) Gajewska Izabela. Aktualizacja systemów informacji przestrzennej na poziomie gminy. Praca magisterska. Kraków 2014. Praca ukazuje proces aktualizacji geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu na poziomie gminy. Obszar opracowania obejmuje gminę Tomice, a dokładnie sołectwa: Radocza, Tomice oraz Witanowice. Proces aktualizacji przeprowadzono w programie Quantum GIS w oparciu o aktualne przepisy prawne. W rozdziale trzecim omówiono ustawy oraz rozporządzenia związane z tematyką pracy. Rozdział czwarty zawiera wyjaśnienie najważniejszych pojęć dotyczących systemów informacji przestrzennej. W kolejnym rozdziale opisano wszystkie etapy procesu aktualizacji, począwszy od zeskanowania map analogowych i ich kalibrację, aż po otrzymanie cyfrowej wersji ewidencji GESUT. Ostatni rozdział pracy zawiera wnioski wyciągnięte podczas opracowywania projektu.

doc1424) Hernik Katarzyna. Metoda benchmarketingu w ocenie warunków rozwoju gminy Tomice. Praca magisterska. Kraków 2014. Praca polegała na ocenie warunków rozwoju gminy Tomice przy wykorzystaniu metody benchamrketingu. Analiza benchmarketingowa umożliwiła wskazanie pozycji Tomic na tle analizowanych gmin ościennych uznanych za podobne, przy użyciu wskaźników opracowanych na potrzeby tej pracy. Pozwoliło to wskazać alternatywne kierunki rozwoju gminy uwzględniające jej atuty i problemy oraz otoczenie konkurencyjne. Identyfikacja zakresu i dynamiki podejmowanych działań pozwoliła wskazać ich rolę w kreowaniu własnej przedsiębiorczości jako czynnika sprawczego rozwoju. Opracowane na podstawie danych statystycznych i ankiet zestawienie zbiorcze oraz kartodiagramy posłużyły do porównania sytuacji analizowanych gmin i wskazania obszarów, które gmina Tomice powinna w przyszłości wykorzystać. Przekształcanie pomysłów rozwojowych gminy w produkty i usługi oferowane mieszkańcom należy opierać o własne zasoby, a aby być konkurencyjnym, trzeba je odpowiednio wykorzystać. Wdrażając innowacyjną metodę benchmarketingu na płaszczyźnie samorządów lokalnych, dostosowując się do turbulentnego otoczenia oraz podejmując przemyślane działania, gmina ma szansę uzyskać przewagę nad innymi. Uwzględniając powyższe, w przypadku Tomic za istotne uznano zwrócenie uwagi m.in. na wizerunek gminy oraz promocję, istotną w dobie wzmożonej konkurencji, a biorąc pod uwagę zasoby gminy oraz otoczenie, za segment mogący przyczynić się do stabilnego rozwoju uznano turystykę i agroturystykę.

doc1425) Uniwersał Paulina. Wyznaczenie hipotetycznych obszarów oddziaływania opłaty adiacenckiej i renty planistycznej w gminie Tomice. Praca magisterska. Kraków 2014. Opracowanie obejmuje analizę i ocenę hipotetycznych obszarów oddziaływania opłaty adiacenckiej i renty planistycznej w Gminie Tomice. Stworzono system pozwalający na określenie takich obszarów oraz poszczególnych działek obarczonych tytułowymi opłatami. Dla opłaty adiacenckiej wykonano analizy dla sieci: gazowej, elektroenergetycznej, kanalizacyjnej i wodociągowej. W projekcie zamieszczono szczegółowy opis działań w trakcie tworzenia analiz a także ich wyniki. Wymienione zostały również kryteria, jakimi posługiwano się podczas wyboru poszczególnych obszarów. Dla każdego efektu zamieszczona mapę wynikową. Syntezą dla całego opracowania jest fakt, iż większość działek objętych opracowaniem została obarczona jedną lub dwiema różnymi opłatami. Ponadto udowodniono, że analizy tego typu pozwalają na lepsze planowanie w stosunku do opłaty adiacenckiej i renty planistycznej, a co za ty idzie zwiększyłoby to dochody wewnętrzne gminy.

doc1426) Brzęk Klaudia. Znaczenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kształtowaniu atrakcyjności inwestycyjnej gminy Tomice. Praca magisterska. Kraków 2014. Celem pracy była analiza obszaru gminy Tomice pod kątem atrakcyjności inwestycyjnej. W tym celu określono zestaw czynników wpływających na zjawisko atrakcyjności inwestycyjnej, a następnie obliczono mierniki syntetyczne dla każdej z miejscowości należącej do gminy za pomocą metody Gołembskiego i porównano z rozwojem obrębów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Jednostka ewidencyjna Tomice usytuowana jest w południowej części Polski, w województwie małopolskim, pomiędzy ośrodkiem miejskim Wadowice oraz Zator. Wartości przyjętych do badań czynników obrazują stan na rok 2013. Przeanalizowano dwadzieścia dziewięć cech, zgrupowano je kolejno w trzy następujące sfery: rozwój infrastruktury, charakterystyka ludnościowa oraz środowisko przyrodnicze. Polem podstawowej oceny były poszczególne miejscowości gminy Tomice. W pracy przedstawiono znaczenie MPZP w kształtowaniu atrakcyjności inwestycyjnej na tym obszarze. Pokazano, że wpływ oby tych czynników na siebie jest znaczący. Do najbardziej rozwiniętych miejscowości należą Tomice oraz Radocza, natomiast pozostałe miejscowości mają zbliżony wskaźnik rozwoju, kształtujący się na znacznie niższym poziomie.