logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
wtorek, 20 lutego 2024
A+ A-
bip epuap facebook youtube
Tomice / Samorząd / Urząd Gminy / Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu Gminy

Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu Gminy

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W TOMICACH

Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu Gminy

Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu Gminy w Tomicach stanowi zbiór wartości i zasad, którymi powinni kierować się pracownicy Urzędu przy realizacji swoich obowiązków służbowych.
Postanowienia Kodeksu opierają się na fundamentalnych wartościach: sprawiedliwości, uczciwości, godności, lojalności, skromności, szacunku, prawdzie i odpowiedzialności. Obejmuje on wszystkich pracowników posiadających statut pracownika samorządowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.

§ 1

Pracownik samorządowy traktuje pracę jako służbę publiczną i przy realizacji swoich zadań, kierując się obowiązującym prawem, ma zawsze na względzie dobro wspólnoty samorządowej i ochronę uzasadnionego interesu każdego członka tej wspólnoty, a w szczególności:
1) przedkłada dobro publiczne nad interesy własne i swojego środowiska,
2) pamięta o służebnym charakterze swojej pracy, wykonuje ją z poczuciem własnej godności i poszanowaniem godności innych,
3) lojalnie i rzetelnie realizuje cele wspólnoty samorządowej bez względu na własne przekonania i poglądy polityczne,
4) nie manifestuje publicznie swoich poglądów i sympatii politycznych.

§ 2

Pracownik samorządowy wykonuje swoje obowiązki rzetelnie i profesjonalnie w sposób nie budzący wątpliwości etycznych, zwiększając zaufanie mieszkańców do władz samorządowych, a w szczególności:
1) pracuje sumiennie dążąc do osiągnięcia jak najlepszych rezultatów swojej pracy,
2) działa niezależnie i uczciwie przestrzegając zasady równego traktowania interesantów,
3) jest twórczy w podejmowaniu zadań, nie uchyla się od podejmowania trudnych rozstrzygnięć,
4) nie unika przyznania się do własnej pomyłki, jest gotowy do poniesienia odpowiedzialności za własny błąd oraz do natychmiastowego naprawienia skutków niewłaściwej decyzji lub zachowania,
5) zgodnie z prawem racjonalnie, oszczędnie i efektownie gospodaruje majątkiem gminy.

§ 3

Pracownik samorządowy dba o rozwój własnych kompetencji, a w szczególności:
1) dąży do pełnej znajomości obowiązujących go przepisów,
2) rozwija wiedzę zawodową w celu jak najlepszego wykonywania pracy,
3) jest zawsze przygotowany do prawnego i merytorycznego uzasadnienia swoich decyzji lub sposobu postępowania.

§ 4

Pracownik samorządowy dokłada wszelkich starań, aby jego działania były jawne, zrozumiałe, akceptowane przez wspólnotę samorządową i wolne od podejrzeń o interesowność, a w szczególności:
1) w trakcie prowadzonego postępowania ma obowiązek udzielania interesantom wyczerpujących informacji,
2) nie przyjmuje żadnych korzyści materialnych lub osobistych ani obietnic tych korzyści,
3) nie podejmuje żadnych prac ani zajęć, które kolidują z obowiązkami służbowymi,
4) jest życzliwy, taktowny i uprzejmy względem interesantów i współpracowników,
5) nie wykorzystuje kontaktów służbowych dla własnych korzyści.

§ 5

Pracownik samorządowy dba o dobre stosunki międzyludzkie, przestrzega zasad dobrego wychowania właściwych człowiekowi o wysokiej kulturze osobistej w miejscu pracy i poza nim.

§ 6

1. Tekst Kodeksu otrzymują wszyscy pracownicy Urzędu. Nowo przyjmowani pracownicy Urzędu mają obowiązek zapoznania się z jego postanowieniami.
2. Wszyscy pracownicy Urzędu zobowiązani są do stosowania postanowień Kodeksu Etycznego.

§ 7

Niniejszy Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu Gminy w Tomicach wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2006 roku po wyczerpaniu procesu konsultacji z pracownikami Urzędu.