Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek-piątek: 7:00 - 15:00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Samorząd / Rada Gminy / Akty prawa miejscowego / Akty prawa miejscowego ustanowione przez radę gminy Tomice – kadencja 2014-2018

Akty prawa miejscowego ustanowione przez radę gminy Tomice – kadencja 2014-2018

ROK 2017

01.06.2017

XXVII/208/2017

Uchwała w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Tomice instrumentem płatniczym.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 23.06.2017 poz. 4166
01.06.2017

XXVII/205/2017

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Tomice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 23.06.2017 poz. 4165
01.06.2017

XXVII/204/2017

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w Tomicach oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 23.06.2017 poz. 4164
01.06.2017

XXVII/203/2017

Uchwała w sprawie zmiany statutu Żłobka Gminnego w Tomicach

zmiana uchwałą XXVII/203/2017


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 23.06.2017 poz. 4163
28.04.2017

XXVI/193/2017

Uchwała w sprawie zmiany uchwały ustalającej zasady udzielania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tomice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 16.05.2017 poz. 3559
28.04.2017

XXVI/192/2017

Uchwała w sprawie zmiany "Regulaminu udzielania stypendiów za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum".Dz. U. Woj. Małop. z dnia 16.05.2017 poz. 3558
28.04.2017

XXVI/191/2017

Uchwała w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Tomicach.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 16.05.2017 poz. 3557
28.04.2017

XXVI/190/2017

Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Tomice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 24.05.2017 poz. 3660
31.03.2017

XXV/183/2017

Uchwała w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tomice, liczby punktów za każde kryterium i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 21.04.2017 poz. 2641
31.03.2017

XXV/182/2017

Uchwała w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tomice, liczbę punktów za każde kryterium i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 21.04.2017 poz. 2940
31.03.2017

XXV/181/2017

Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r..Dz. U. Woj. Małop. z dnia 12.04.2017 poz. 2699
10.02.2017

XXIV/176/2017

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nadającej statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tomicach.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 15.02.2017 poz. 1205
10.02.2017

XXIV/175/2017

Uchwała w sprawie określenia tygodniowo obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wspomagających w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tomice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 15.02.2017 poz. 1204
25.01.2017

XXIII/172/2017

Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 14.02.2017 poz. 1134
25.01.2017

XXIII/171/2017

Uchwała w sprawie zwolnienia w części za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 14.02.2017 poz. 1133

ROK 2016

23.12.2016

XXII/167/2016

Uchwała w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tomice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 30.12.2016 poz. 8042
23.12.2016

XXII/166/2016

Uchwała Budżetowa Gminy Tomice na rok 2017.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 10.01.2017 poz. 253
23.12.2016

XXII/162/2016

Uchwała w sprawie zmian uchwały określającej wysokość stawek podatku od nieruchomości

zmiana uchwałą XXII/162/2016


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 30.12.2016 poz. 8040
23.12.2016

XXII/160/2016

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 30.12.2016 poz. 8039
23.12.2016

XXII/158/2016

Uchwała w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Tomice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 30.12.2016 poz. 8038
18.11.2016

XXI/155/2016

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 05.12.2016 poz. 7034
18.11.2016

XXI/146/2016

Uchwała w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnej Gminy Tomice oraz nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Tomicach.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 05.12.2016 poz. 7033
14.10.2016

XX/142/2016

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nadającej statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tomicach.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 20.10.2016 poz. 5925
14.10.2016

XX/141/2016

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/160/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 23.11.2012 r. w sprawie podziału Gminy Tomice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 20.10.2016 poz. 5924
02.09.2016

XIX/140/2016

Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminy Tomice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 07.09.2016 poz. 5095
22.07.2016

XVIII/129/2016

Uchwała w sprawie założenia Przedszkola w Witanowicach oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witanowicach.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 01.08.2016 poz. 4596
Dz. U. Woj. Małop. z dnia 12.01.2017 poz. 464
24.06.2016

XVII/125/2016


Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tomice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 07.07.2016 poz. 4123
24.06.2016

XVII/124/2016


Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania opadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Tomice i zagospodarowania tych odpadów.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 07.07.2016 poz. 4122
24.06.2016

XVII/123/2016


Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tomice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 07.07.2016 poz. 4121
03.06.2016

XVI/119/2016


Uchwała w sprawie zmiany "Regulaminu udzielania stypendiów za wyniki w nauce oraz za szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum".Dz. U. Woj. Małop. z dnia 08.06.2016 poz. 3479
30.03.2016

I/2016


Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tomice za 2015 rok.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 23.06.2016 poz. 3709
23.03.2016

XIV/106/2016


Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tomicach.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 30.03.2016 poz. 2048
26.02.2016

XIII/101/2016


Uchwała w sprawie zmiany uchwały wprowadzającej zwolnienia w podatku od nieruchomości.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 04.03.2016 poz. 1523
26.02.2016

XIII/100/2016


Uchwała w sprawie zmiany uchwały określającej kryteria dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Tomice.DZ. U. Woj. Małop. z dnia 04.03.2016 poz. 1522
26.02.2016

XIII/93/2016


Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Tomice.DZ. U. Woj. Małop. z dnia 11.03.2016 poz. 1664

ROK 2015

29.12.2015

XII/90/2015


Uchwała Budżetowa Gminy Tomice na rok 2016.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 04.03.2016 r. poz. 1473
29.12.2015

XII/86/2015


Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Tomice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 31.12.2015 r. poz. 8615
29.12.2015

XII/84/2015


Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr X/72/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 12 listopada 2015 r. określającej wzory formularzy informacji i deklaracji niezbędnych do wymiary i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 31.12.2015 r. Poz. 8614
29.12.2015

XII/82/2015


Uchwała w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tomice, obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum

traci moc uchwałą XXV/183/2017

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 31.12.2015 r. Poz. 8601
12.11.2015

X/73/2015


Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 23.11.2015 r. Poz. 6855
12.11.2015

X/72/2015


Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzu informacji i deklaracji niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

zmiana
uchwałą
XII/84/2015

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 24.11.2015 r. Poz. 6868
12.11.2015

X/71/2015


Uchwała w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

zmiana uchwałą XIII/101/2016

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 23.11.2015 r. Poz. 6853
12.11.2015

X/70/2015


Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

traci moc uchwałą XXII/155/2016

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 23.11.2015 r. Poz. 6853
02.10.2015

IX/64/2015


Uchwała w sprawie uchylenia uchwały określającej zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Tomice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 16.10.2015 r. Poz. 6020
02.10.2015

IX/63/2015


Uchwała w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 16.10.2015 Poz. 6019
02.10.2015

IX/62/2015


Uchwała w sprawie zmiany "regulaminu udzielania stypendiów za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum".Dz. U. Woj. Małop. z dnia 16.10.2015 r. Poz. 6018
02.10.2015

IX/61/2015


Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tomice..Dz. U. Woj. Małop. z dnia 20.10.2015 r. Poz. 6041
02.10.2015

IX/60/2015


Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 16.10.2015 r. Poz. 6017
02.10.2015

IX/59/2015


Uchwała w sprawie zniesienia ochrony z części pomnika obejmującego grupę drzew na działce ewidencyjnej nr 71 w miejscowości Radocza.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 16.10.2015 r. Poz. 6016
31.07.2015

VIII/48/2015


Uchwała w sprawie zmiany uchwały ustalającej zasady udzielania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tomice

t.j. uchwałą
IX/61/2015


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 11.08.2015 r. Poz. 4838
31.07.2015

VIII/47/2015


Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 10.08.2015 r. Poz. 4830
31.07.2015

VIII/46/2015


Uchwała w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 10.08.2015 r. Poz. 4829
31.07.2015

VIII/45/2015


Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tomicach.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 10.08.2015 r. Poz. 4828
11.06.2105

VII/40/2015


Uchwała w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę ustalającą zasady udzielania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tomice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 11.06.2015 r. Poz. 3585
02.06.2015

VII/39/2015


Uchwała w sprawie przyjęcia lokalnego programu osłonowego pod nazwą "Pierwszy dzwonek" polegającego na udzieleniu wsparcia na rok szkolny 2015/2016 uczniom z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkujących w Gminie Tomice w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 11.06.2015 r. Poz. 3584
24.04.2015

VI/32/2015


Uchwała w sprawie zmiany uchwały ustalającej zasady udzielania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tomice

uchylona uchwałą Nr VII/40/2015


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 04.05.2015 r. Poz. 2698
24.04.2015

VI/31/2015


Uchwała w sprawie zmiany uchwały określającej kryteria dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Tomice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 04.05.2015 r. Poz. 2697
20.03.2015

I/2015


Sprawozdanie Wójta Gminy Tomice z wykonania budżetu Gminy Tomice za 2014 rok.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 12.08.2015 r. Poz. 4852
06.02.2015

IV/19/2015


Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

traci moc uchwałą XXIII/172/2017

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 12.02.2015 r. Poz. 775
06.02.2015

III/17/2015


Uchwała w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznych prowadzonych przez Gminę Tomice

traci moc uchwałą XXV/182/2017


zmiana uchwałą VI/31/2015
zmiana uchwałą XIII/100/2016


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 12.02.2015 r. Poz. 774

ROK 2014


30.12.2014

III/15/2014


Uchwała Budżetowa Gminy Tomice na rok 2015.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 02.03.2015 r. Poz. 1049