logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
wtorek, 23 kwietnia 2024
A+ A-
bip epuap facebook youtube
Tomice / Samorząd / Rada Gminy / Akty prawa miejscowego / Akty prawa miejscowego ustanowione przez radę gminy Tomice – kadencja 2014-2018

Akty prawa miejscowego ustanowione przez radę gminy Tomice – kadencja 2014-2018

ROK 2018

16.10.2018

XLI/344/2018

Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

traci moc uchwałą XIV/145/2019

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 2.11.2018 poz. 7436
16.10.2018

XLI/343/2018

Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tomice i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

traci moc uchwałą XIV/141/2019

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 25.10.2018 poz. 7226
16.10.2018

XLI/342/2018

Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tomice

traci moc uchwałą XIV/140/2019

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 2510.2018 poz. 7225
16.10.2018

XLI/341/2018

Uchwała w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 25.10.2018 poz. 7224
28.09.2018

XL/337/2018

Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Tomice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 18.10.2018 poz. 6909
28.09.2018

XL/336/2018

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Radocza - obszar 1.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 18.10.2018 poz. 6908
27.08.2018

XXXIX/332/2018

Uchwała w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tomice

zmiana uchwałą Nr XXXV/297/2021

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 07.09.2018 poz. 5916
27.08.2018

XXXIX/326/2018

Uchwała w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Tomice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 07.09.2018 poz. 5914
27.08.2018

XXXIX/325/2018

Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Tomice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 07.09.2018 poz. 5913
27.08.2018

XXXIX/324/2018

Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminy Tomice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 13.09.2018 poz. 6122
26.07.2018

XXXVIII/323/2018

Uchwała w sprawie zmiany uchwały przyjmującej Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 03.08.2018 poz. 5471
26.07.2018

XXXVIII/318/2018

Uchwała w sprawie zmiany statutu Żłobka Gminnego w Tomicach.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 03.08.2018 poz. 5469
26.07.2018

XXXVIII/317/2018

Uchwała w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 03.08.2018 poz. 5468
15.06.2018

XXXVII/301/2018

Uchwała w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tomice

zmiana uchwałą Nr XLVIII/384/2022


zmiana uchwałą Nr XI/113/2019

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 21.06.2018 poz. 4442
15.06.2018

XXXVII/299/2018

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Radocza - obszar 3.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 22.06.2018 poz. 4460
18.05.2018

XXXVI/294/2018

Uchwała w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tomice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 05.06.2018 poz. 3992
18.05.2018

XXXVI/293/2018

Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzi zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Tomice

traci moc uchwałą XLVIII/385/2022

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 05.06.2018 poz. 3991
18.05.2018

XXXVI/292/2018

Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tomice.

traci moc uchwałą XLVIII/386/2022

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 05.06.2018 poz. 3990
21.03.2018

I/2018

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tomice za 2017 rok.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 31.07.2018 poz. 5362
02.03.2018

XXXV/288/2018

Uchwała w sprawie zmiany "Regulaminu udzielania stypendiów za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum".Dz. U. Woj. Małop. z dnia 16.03.2018 poz. 2043
02.03.2018

XXXV/287/2018

Uchwała w sprawie zmiany uchwały określającej wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tomice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 16.03.2018 poz. 2042
02.03.2018

XXXV/283/2018

Uchwała w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organu lub osoby uprawnione do udzielania tych ulg.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 16.03.2018 poz. 2040
02.03.2018

XXXV/282/2018

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/282/2018 z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, fla których Gmina Tomice jest organem rejestrującym, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, orz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 16.03.2018 poz. 2039
02.03.2018

XXXV/277/2018

Uchwała w sprawie podziału Gminy Tomice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 16.03.2018 poz. 2038
02.03.2018

XXXV/276/2018

Uchwała w sprawie podziału Gminy Tomice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 16.03.2018 poz. 2037
02.03.2018

XXXV/275/2018

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Radocza.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 16.03.2018 poz. 2036
02.02.2018

XXXIV/273/2018

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/146/2016 Rady Gminy Tomice z dnia 18 listopada 2016 r .w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Tomice oraz nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Tomicach.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 09.02.2018 poz. 1176
02.02.2018

XXXIV/272/2018

Uchwała w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tomice

traci moc uchwałą XI/114/2019


zmiana uchwałą XXXV/287/2018


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 09.02.2018 poz. 1175
02.02.2018

XXXIV/271/2018

Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tomice

traci moc uchwałą XXXVI/292/2018

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 09.02.2018 poz. 1174
02.02.2018

XXXIV/270/2018

Uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowanie przedszkolnego i szkół, dla których Gmina Tomice jest organem rejestrującym, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania, oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji

zmiana uchwałą XXXV/282/2018


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 09.02.2018 poz. 1173

ROK 2017

27.12.2017

XXXIII/266/2017

Uchwała Budżetowa Gminy Tomice na rok 2018.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 30.01.2018 poz. 796
27.12.2017

XXXIII/263/2017

Uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, ma których zamieszkują rodziny wielodzietne

traci moc uchwałą XIV/144/2019

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 29.12.2017 poz. 9303
27.12.2017

XXXIII/262/2017

Uchwała w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

traci moc uchwałą Nr II/11/2018

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 29.12.2017 poz. 9302
27.12.2017

XXXIII/257/2017

Uchwała w sprawie nadania imion drzewom w grupie drzew uznanej za pomnik przyrody w Witanowicach.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 29.12.2017 poz. 9300
16.11.2017

XXXI/254/2017

Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Tomice

traci moc uchwałą
XXXVI/304/2021

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 24.11.2017 poz. 7710
16.11.2017

XXXI/248/2017

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

traci moc uchwałą Nr XIII/128/2019

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 24.11.2017 poz. 7708
26.10.2017

XXX/242/2017

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr IX/63/2015 z dnia 2.10.2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

traci moc uchwałą
XL/332/2022

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 06.11.2017 poz. 6964
26.10.2017

XXX/238/2017

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tomice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 06.11.2017 poz. 6962
29.09.2017

XXIX/233/2017

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w Tomicach

trac moc uchwałą VII/80/2019

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 06.10.2017 poz. 6190
29.09.2017

XXIX/232/2017

Uchwała w sprawie zmiany statutu Żłobka Gminnego w Tomicach.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 06.10.2017 poz. 6189
25.08.2017

XXVIII/227/2017

Uchwała w sprawie zmiany uchwały przyjmującej Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 30.08.2017 poz. 5413
25.08.2017

XXVIII/222/2017

Uchwała w sprawie zmiany uchwały dostosowującej sieć szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r..Dz. U. Woj. Małop. z dnia 30.08.2017 poz. 5411
25.08.2017

XXVIII/218/2017

Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Tomice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

trac moc uchwałą XLI/343/2018

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 30.08.2017 poz. 5410
25.08.2017

XXVIII/217/2017

Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tomice

trac moc uchwałą XLI/342/2018

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 30.08.2017 poz. 5409
01.06.2017

XXVII/205/2017

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Tomice

traci moc uchwałą Nr XIII/131/2019

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 23.06.2017 poz. 4165
01.06.2017

XXVII/204/2017

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w Tomicach oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku

trac moc uchwałą VII/80/2019


zmiana uchwałą XXIX/233/2017

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 23.06.2017 poz. 4164
01.06.2017

XXVII/203/2017

Uchwała w sprawie zmiany statutu Żłobka Gminnego w Tomicach

zmiana uchwałą XXVII/203/2017


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 23.06.2017 poz. 4163
28.04.2017

XXVI/193/2017

Uchwała w sprawie zmiany uchwały ustalającej zasady udzielania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tomice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 16.05.2017 poz. 3559
28.04.2017

XXVI/192/2017

Uchwała w sprawie zmiany "Regulaminu udzielania stypendiów za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum".Dz. U. Woj. Małop. z dnia 16.05.2017 poz. 3558
28.04.2017

XXVI/191/2017

Uchwała w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Tomicach

zmiana uchwałą XXXVIII/318/2018


zmiana uchwałą XXIX/232/2017

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 16.05.2017 poz. 3557
28.04.2017

XXVI/190/2017

Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Tomice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 24.05.2017 poz. 3660
31.03.2017

XXV/183/2017

Uchwała w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tomice, liczby punktów za każde kryterium i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 21.04.2017 poz. 2641
31.03.2017

XXV/182/2017

Uchwała w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tomice, liczbę punktów za każde kryterium i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

traci moc uchwałą XVII/171/2020

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 21.04.2017 poz. 2940
31.03.2017

XXV/181/2017

Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

zmiana uchwałą
XXVIII/222/2017

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 12.04.2017 poz. 2699
10.02.2017

XXIV/176/2017

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nadającej statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tomicach.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 15.02.2017 poz. 1205
10.02.2017

XXIV/175/2017

Uchwała w sprawie określenia tygodniowo obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wspomagających w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tomice

traci moc uchwałą XXXVI/292/2018

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 15.02.2017 poz. 1204
25.01.2017

XXIII/172/2017

Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy

traci moc uchwałą XIV/145/2019

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 14.02.2017 poz. 1134
25.01.2017

XXIII/171/2017

Uchwała w sprawie zwolnienia w części za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

traci moc uchwałą XXXIII/263/2017

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 14.02.2017 poz. 1133

ROK 2016

23.12.2016

XXII/167/2016

Uchwała w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tomice

traci moc uchwałą XXXIV/271/2018

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 30.12.2016 poz. 8042
23.12.2016

XXII/166/2016

Uchwała Budżetowa Gminy Tomice na rok 2017.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 10.01.2017 poz. 253
23.12.2016

XXII/162/2016

Uchwała w sprawie zmian uchwały określającej wysokość stawek podatku od nieruchomości

zmiana uchwałą XXII/162/2016


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 30.12.2016 poz. 8040
23.12.2016

XXII/160/2016

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

traci moc uchwałą XXXIII/262/2017

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 30.12.2016 poz. 8039
23.12.2016

XXII/158/2016

Uchwała w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Tomice

zmiana uchwałą IV/43/2019

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 30.12.2016 poz. 8038
18.11.2016

XXI/155/2016

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

traci moc uchwałą XXXI/248/2017

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 05.12.2016 poz. 7034
18.11.2016

XXI/146/2016

Uchwała w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnej Gminy Tomice oraz nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Tomicach

traci moc uchwałą XXXIV/273/2018

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 05.12.2016 poz. 7033
14.10.2016

XX/142/2016

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nadającej statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tomicach.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 20.10.2016 poz. 5925
14.10.2016

XX/141/2016

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/160/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 23.11.2012 r. w sprawie podziału Gminy Tomice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 20.10.2016 poz. 5924
02.09.2016

XIX/140/2016

Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminy Tomice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 07.09.2016 poz. 5095
22.07.2016

XVIII/129/2016

Uchwała w sprawie założenia Przedszkola w Witanowicach oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witanowicach.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 01.08.2016 poz. 4596
Dz. U. Woj. Małop. z dnia 12.01.2017 poz. 464
24.06.2016

XVII/125/2016


Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tomice

traci moc uchwałą Nr II/13/2018


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 07.07.2016 poz. 4123
24.06.2016

XVII/124/2016


Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania opadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Tomice i zagospodarowania tych odpadów

traci moc uchwałą
XXVIII/218/2017

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 07.07.2016 poz. 4122
24.06.2016

XVII/123/2016


Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tomice

traci moc uchwałą
XXVIII/217/2017

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 07.07.2016 poz. 4121
03.06.2016

XVI/119/2016


Uchwała w sprawie zmiany "Regulaminu udzielania stypendiów za wyniki w nauce oraz za szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum".Dz. U. Woj. Małop. z dnia 08.06.2016 poz. 3479
30.03.2016

I/2016


Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tomice za 2015 rok.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 23.06.2016 poz. 3709
23.03.2016

XIV/106/2016


Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tomicach.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 30.03.2016 poz. 2048
26.02.2016

XIII/101/2016


Uchwała w sprawie zmiany uchwały wprowadzającej zwolnienia w podatku od nieruchomości.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 04.03.2016 poz. 1523
26.02.2016

XIII/100/2016


Uchwała w sprawie zmiany uchwały określającej kryteria dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Tomice.DZ. U. Woj. Małop. z dnia 04.03.2016 poz. 1522
26.02.2016

XIII/93/2016


Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Tomice.DZ. U. Woj. Małop. z dnia 11.03.2016 poz. 1664

ROK 2015

29.12.2015

XII/90/2015


Uchwała Budżetowa Gminy Tomice na rok 2016.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 04.03.2016 r. poz. 1473
29.12.2015

XII/86/2015


Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Tomice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 31.12.2015 r. poz. 8615
29.12.2015

XII/84/2015


Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr X/72/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 12 listopada 2015 r. określającej wzory formularzy informacji i deklaracji niezbędnych do wymiary i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 31.12.2015 r. Poz. 8614
29.12.2015

XII/82/2015


Uchwała w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tomice, obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum

traci moc uchwałą XXV/183/2017

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 31.12.2015 r. Poz. 8601
12.11.2015

X/73/2015


Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

traci moc uchwałą XXXI/254/2017

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 23.11.2015 r. Poz. 6855
12.11.2015

X/72/2015


Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzu informacji i deklaracji niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

zmiana
uchwałą
XII/84/2015

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 24.11.2015 r. Poz. 6868
12.11.2015

X/71/2015


Uchwała w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

zmiana uchwałą XIII/101/2016

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 23.11.2015 r. Poz. 6853
12.11.2015

X/70/2015


Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

traci moc uchwałą XXII/155/2016

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 23.11.2015 r. Poz. 6853
02.10.2015

IX/64/2015


Uchwała w sprawie uchylenia uchwały określającej zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Tomice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 16.10.2015 r. Poz. 6020
02.10.2015

IX/63/2015


Uchwała w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

traci moc uchwałą
XL/332/2022


zmiana uchwałą VI/71/2019


zmiana uchwałą XXX/242/2017

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 16.10.2015 Poz. 6019
02.10.2015

IX/62/2015


Uchwała w sprawie zmiany "regulaminu udzielania stypendiów za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum".Dz. U. Woj. Małop. z dnia 16.10.2015 r. Poz. 6018
02.10.2015

IX/61/2015


Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tomice..Dz. U. Woj. Małop. z dnia 20.10.2015 r. Poz. 6041
02.10.2015

IX/60/2015


Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice

zmiana uchwałą XVII/172/2020


zmiana uchwałą XI/117/2019


zmiana uchwałą XXXVIII/323/2018


zmiana uchwałą
XXVIII/227/2017

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 16.10.2015 r. Poz. 6017
02.10.2015

IX/59/2015


Uchwała w sprawie zniesienia ochrony z części pomnika obejmującego grupę drzew na działce ewidencyjnej nr 71 w miejscowości Radocza.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 16.10.2015 r. Poz. 6016
31.07.2015

VIII/48/2015


Uchwała w sprawie zmiany uchwały ustalającej zasady udzielania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tomice

t.j. uchwałą
IX/61/2015


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 11.08.2015 r. Poz. 4838
31.07.2015

VIII/47/2015


Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 10.08.2015 r. Poz. 4830
31.07.2015

VIII/46/2015


Uchwała w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 10.08.2015 r. Poz. 4829
31.07.2015

VIII/45/2015


Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tomicach.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 10.08.2015 r. Poz. 4828
11.06.2105

VII/40/2015


Uchwała w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę ustalającą zasady udzielania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tomice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 11.06.2015 r. Poz. 3585
02.06.2015

VII/39/2015


Uchwała w sprawie przyjęcia lokalnego programu osłonowego pod nazwą "Pierwszy dzwonek" polegającego na udzieleniu wsparcia na rok szkolny 2015/2016 uczniom z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkujących w Gminie Tomice w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 11.06.2015 r. Poz. 3584
24.04.2015

VI/32/2015


Uchwała w sprawie zmiany uchwały ustalającej zasady udzielania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tomice

uchylona uchwałą Nr VII/40/2015


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 04.05.2015 r. Poz. 2698
24.04.2015

VI/31/2015


Uchwała w sprawie zmiany uchwały określającej kryteria dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Tomice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 04.05.2015 r. Poz. 2697
20.03.2015

I/2015


Sprawozdanie Wójta Gminy Tomice z wykonania budżetu Gminy Tomice za 2014 rok.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 12.08.2015 r. Poz. 4852
06.02.2015

IV/19/2015


Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

traci moc uchwałą XXIII/172/2017

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 12.02.2015 r. Poz. 775
06.02.2015

III/17/2015


Uchwała w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznych prowadzonych przez Gminę Tomice

traci moc uchwałą XXV/182/2017


zmiana uchwałą VI/31/2015
zmiana uchwałą XIII/100/2016


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 12.02.2015 r. Poz. 774

ROK 2014


30.12.2014

III/15/2014


Uchwała Budżetowa Gminy Tomice na rok 2015.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 02.03.2015 r. Poz. 1049