logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
wtorek, 20 lutego 2024
A+ A-
bip epuap facebook youtube
Tomice / Samorząd / Rada Gminy / Akty prawa miejscowego / Akty prawa miejscowego ustanowione przez radę gminy Tomice – kadencja 2010-2014

Akty prawa miejscowego ustanowione przez radę gminy Tomice – kadencja 2010-2014

 

ROK 2014


13.11.2014

XXXVI/294/2014


Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 21.11.2014 r. Poz. 6666
13.11.2014

XXXVI/293/2014


Uchwała w sprawie zmiany uchwały określającej szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomści i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 21.11.2014 r. Poz. 6665
03.10.2014

XXXV/288/2014


Uchwała w sprawie zmiany uchwały określającej zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Tomice

uchylenie uchwałą
IX/64/2015


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 13.10.2014 r. Poz. 5734
03.10.2014

XXXV/286/2014


Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tomice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 13.10.2014 r. Poz. 5733
29.08.2014

XXXIV/281/2014


Uchwała w sprawie zmiany uchwały o zarządzeniu poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

uchylenie uchwałą XXXV/288/2014


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 09.09.2014 r. Poz. 4956
29.08.2014

XXXIV/280/2014

Uchwała w sprawie zmiany uchwały o zarządzeniu podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

traci moc
uchwałą
IX/63/2015


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 09.09.2014 r. Poz. 4955
29.08.2014

XXXIV/279/2014


Uchwała w sprawie uchwalenia programu osłonowego w zakresie wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych w ramach projektu "Pierwszy dzwonek".Dz. U. Woj. Małop. z dnia 15.09.2014 r. Poz. 5010
29.08.2014

XXXIV/277/2014


Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Tomice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 15.09.2014 r. Poz. 5009
28.03.2014

I/2014


Sprawozdanie Wójta Gminy Tomice z wykonania budżetu Gminy Tomice za 2013 rok.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 27.01.2015 r. Poz. 430
28.03.2014

XXXII/264/2014


Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tomice

zmiana uchwałą
Nr XXXIX/6122/2018


zmiana uchwałą
Nr XIX/140/2016

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 11.04.2014 r. Poz. 2176
28.03.2014

XXXII/263/2014


Uchwała w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tomice

zmiana uchwałą XI/118/2019


t.j. uchwałą
IX/61/2015


zmiana uchwałą XXVI/193/2017

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 11.04.2014 r. Poz. 2175
28.03.2014

XXXII/256/2014


Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tomice w 2014 roku.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 16.04.2014 r. Poz. 2283
24.01.2014

XXXI/251/2014


Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

traci moc uchwałą Nr II/10/2018


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 07.02.2014 r. Poz. 818
24.01.2014

XXXI/250/2014


Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

traci moc uchwałą Nr II/9/2018


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 07.02.2014 r. Poz. 817
24.01.2014

XXXI/249/2014


Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawiającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

traci moc uchwałą Nr II/81/2018


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 07.02.2014 r. Poz. 816
24.01.2014

XXXI/248/2014


Uchwała w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie Prawo energetyczne.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 07.02.2014 r. Poz. 815

ROK 2013


30.12.2013

XXX/245/2013


Uchwała Budżetowa Gminy Tomice na rok 2014.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 31.03.2014 r. Poz. 1880
30.12.2013

XXX/242/2013


Uchwała w sprawie zniesienia ochrony z siedmiu drzew wchodzących w skład grupy drzew uznanej za pomnik przyrody.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 14.01.2013 r. Poz. 221
30.12.2013

XXX/241/2013


Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/224/2010 Rady Gminy Tomice z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tomice

traci moc uchwałą Nr XXXVII/301/2018


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 14.01.2014 r. Poz. 220
30.12.2013

XXX/240/2013


Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Tomice

traci moc uchwałą Nr X/73/2015


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 14.01.2014 r. Poz. 219
29.11.2013

XXIX/236/2013


Uchwała w sprawie zwolnień w podatku rolnym i podatku leśnym.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 11.12.2013 r. Poz. 7330
29.11.2013

XXIX/231/2013


Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Tomice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 17.12.2013 r. Poz. 7644
25.10.2013

XXVIII/227/2013

Uchwała w sprawie zmiany uchwały określającej wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tomice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 05.11.2013 r. Poz. 6307
25.10.2013

XXVIII/226/2013

Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminy Tomice

t.j. uchwałą XXXII/264/2014


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 05.11.2013 r. Poz. 6306
25.10.2013

XXVIII/225/2013

Uchwała w sprawie warunków i trybu sprawiania pogrzebu przez Gminę Tomice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 05.11.2013 r. Poz. 6305
29.08.2013

XXVII/217/2013


Uchwała w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tomice

traci moc uchwałą XXII/167/2016
zmiana uchwałą XIII/100/2016


zmiana uchwałą XXVIII/227/2013


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 30.08.2013 r. Poz. 5312
07.06.2013

XXV/215/2013


Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tomice

traci moc uchwałą XXXVI/202/2018

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 14.06.2013 r. Poz. 4202
07.06.2013

XXV/213/2013


Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tomice za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

traci moc uchwałą III/21/2018

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 14.06.2013 r. Poz. 3970
27.03.2013

I/2013


Sprawozdanie Wójta Gminy Tomice z wykonania budżetu Gminy Tomice za 2012 rok.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 26.07.2013 r. Poz. 4804
27.03.2013

XXIII/196/2013

Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminy Tomice

t.j. uchwałą XXXII/264/2014

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 10.04.2013 r. Poz. 2858
27.03.2013

XXIII/195/2013


Uchwała w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach

zmiana uchwałą XIX/190/2020

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 10.04.2013 r. Poz. 2857
27.03.2013

XXIII/194/2013


Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tomice w roku 2013.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 10.04.2013 r. Poz. 2856
01.03.2013

XXII/191/2013


Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zaqgospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 08.03.2013 r. Poz. 1938
01.03.2013

XXII/190/2013


Uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Tomice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tomice, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 08.03.2013 r. Poz. 1937
25.01.2013

XXI/185/2013


Uchwała Budżetowa Gminy Tomice na 2013 rok.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 21.02.2013 r. Poz. 1562
25.01.2013

XXI/183/2013


Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

traci moc
uchwałą
IV/19/2015


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 31.01.2013 r. Poz. 1096
25.01.2013

XXI/182/2013


Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tomice

traci moc
uchwałą
XVII/125/2016

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 01.02.2013 r. Poz. 1111
25.01.2013

XXI/181/2013


Uchwała w sprawie ustalenia miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tomice

traci moc uchwałą XXII/160/2016

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 31.01.2013 r. Poz. 1095
25.01.2013

XXI/180/2013


Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomści opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

zmiana uchwałą XXII/191/2013
zmiana uchwałą
XXXVI/293/2014


traci moc
uchwałą
XVII/124/2016

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 31.01.2013 r. Poz. 1094
25.01.2013

XXI/179/2013


Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tomice

traci moc
uchwałą
XVII/123/2016

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 31.01.2013 r. Poz. 1093
25.01.2013

XXI/178/2013


Uchwała w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 31.01.2013 r. Poz. 1092

ROK 2012


28.12.2012

XX/174/2012


Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/157/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Tomice

uchylenie uchwałą
IX/64/2015


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 04.01.2013 r. Poz. 80
28.12.2012

XX/170/2012


Uchwała w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Tomice, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 04.01.2013 r. Poz. 69
23.11.2012

XIX/163/2012


Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 03.12.2012 r. Poz. 6429
23.11.2012

XIX/162/2012


Uchwała w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 04.12.2012 r. Poz. 6527
23.11.2012

XIX/160/2012


Uchwała w sprawie podziału Gminy Tomice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

traci moc uchwałą XXXV/277/2018


zmiana uchwałą XX/141/2016


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 03.12.2012 r. Poz. 6428
23.11.2012

XIX/157/2012


Uchwała w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Tomice

uchylenie uchwałą
IX/64/2015


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 04.12.2012 r. Poz. 6526
23.11.2012

XIX/156/2012


Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Tomice

traci moc uchwałą XXX/240/2014


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 04.12.2012 r. Poz. 6525
23.11.2012

XIX/155/2012


Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tomice

traci moc uchwałą X/70/2015


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 13.12.2012 r. Poz. 7176
23.11.2012

XIX/154/2012


Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2013 r..Dz. U. Woj. Małop. z dnia 03.12.2012 r. Poz. 6427
23.11.2012

XIX/153/2012


Uchwała w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Tomice, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

uchylenie uchwałą XX/170/2012


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 04.12.2012 r. Poz. 6524
23.11.2012

XIX/152/2012


Uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tomice

traci moc uchwałą XXII/160/2016

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 04.12.2012 r. Poz. 6523
23.11.2012

XIX/151/2012


Uchwała w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gmiyn Tomice

traci moc uchwałą
LVIII/449/2023

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 04.12.2012 r. Poz. 6522
23.11.2012

XIX/150/2012


Uchwała w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tomice do roku 2023".Dz. U. Woj. Małop. z dnia 04.12.2012 r. Poz. 6521
05.10.2012

XVIII/143/2012


Uchwała w sprawie określenia zasad najmowania lokali mieszkalnych od innych właścicieli oraz ich podnajmowania w celu zapewnienia lokali socjalnych na terenie Gminy Tomice

zmiana uchwałą
Nr XXXIX/6122/2018


zmiana uchwałą
Nr XXIX/268/2021

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 12.11.2012 r. Poz. 5840
05.10.2012

XVIII/141/2012


Uchwała w sprawie podziału Gminy Tomice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

traci moc uchwałą XXXV/276/2018

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 22.10.2012 r. Poz. 5181
05.10.2012

XVIII/140/2012


Uchwała w sprawie zniesienia formy ochrony - drzewa uznanego za pomnik przyrody.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 12.10.2012 r. Poz. 5041
10.08.2012

XVII/132/2012


Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomicach

zmiana uchwałą XV/151/2019

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 20.09.2012 r. Poz. 4622
25.05.2012

XV/117/2012


Uchwała w sprawie ustelnia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tomice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 19.07.2012 r. Poz. 3531
25.05.2012

XV/116/2012


Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Tomice oraz określenia granic ich obwodów.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 18.07.2012 r. Poz. 3488
25.05.2012

XV/115/2012


Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Zespolu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Tomicach

traci moc uchwałą XXI/146/2016

Dz. U. Woj. Małop. z dnia 24.07.2012 r. Poz. 3627
30.03.2012

XIV/108/2012


Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tomice w roku 2012.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 14.05.2012 r. Poz. 2210
30.03.2012

XIV/105/2012

Uchwała w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Zygodowicach podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej w Woźnikach.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 14.05.2012 r. Poz. 2209
30.03.2012

XIV/104/2012

Uchwała w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Lgocie podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Witanowicach.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 14.05.2012 r. Poz. 2208
19.03.2012

I/2012


Sprawozdanie Wójta Gminy Tomice z wykonania budżetu Gminy Tomice za 2011 rok.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 03.10.2011 r. Poz. 4852

ROK 2011


29.12.2011

XII/93/2011


Uchwała Budżetowa Gminy Tomice na rok 2012.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 28.02.2012 r. Poz. 770
29.12.2011

XII/88/2011


Uchwała w sprawie zmiany uchwały XI/79/2011 Rady Gminy Tomice z dnia 30 listopada 2011 r. określającej wzory podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego

traci moc uchwałą Nr X/72/2015


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 16.01.2012 r. Poz. 158
29.12.2011

XII/87/2011


Uchwała w sprawie zmiany uchwały XI/78/2011 Rady Gminy Tomice z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tomice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 16.01.2012 r. Poz. 140
30.11.2011

XI/81/2011


Uchwała w sprawie podatku od środków transportowych

traci moc uchwałą XIX/156/2012


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 13.12.2011 r. Nr 581, poz. 6561
30.11.2011

XI/80/2011


Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego w 2012 r..Dz. U. Woj. Małop. z dnia 13.12.2011 r. Nr 581, poz. 6560
30.11.2011

XI/79/2011


Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

traci moc uchwałą Nr X/72/2015


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 13.12.2011 r. Nr 581, poz. 6559
30.11.2011

XI/78/2011


Uchwała w sprawie podatku od środków od nieruchomości

traci moc uchwałą XIX/155/2012


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 13.12.2011 r. Nr 581, poz. 6558
03.10.2011

IX/70/2011


Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/63/2011 Rady Gminy Tomice z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tomice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 27.10.2011 r. Nr 504, poz. 4920
26.08.2011

VIII/64/2011


Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VII/52/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Zygodowice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 01.12.2011 r. Nr 556, poz. 5902
26.08.2011

VIII/63/2011


Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tomice

traci moc uchwałą XXVII/217/2013


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 01.12.2011 r. Nr 556, poz. 5901
26.08.2011

VIII/60/2011


Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminy Tomice

t.j. uchwałą XXXII/264/2014


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 01.12.2011 r. Nr 556, poz. 5900
17.06.2012

I/2011


Sprawozdanie Wójta Gminy Tomice z wykonania budżetu Gminy Tomice za 2010 rok.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 16.09.2011 r. Br 442, poz. 4151
17.06.2011

VII/52/2011


Uchwała w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Zygodowice

zmiana uchwałą VIII/64/2011


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 28.07.2011 r. Nr 375, poz. 3298
17.06.2011

VII/51/2011


Uchwała w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Woźniki.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 28.07.2011 r. Nr 375, poz. 3297
17.06.2011

VII/50/2011


Uchwała w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Witanowice.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 28.07.2011 r. Nr 375, poz. 3296
17.06.2011

VII/49/2011


Uchwała w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Lgota.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 28.07.2011 r. Nr 375, poz. 3295
17.06.2011

VII/48/2011


Uchwała w sprawie nadania nazw ulic w miescowości Radocza.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 28.07.2011 r. Nr 375, poz. 3294
01.04.2011

VI/36/2011


Uchwała w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

traci moc uchwałą XIX/157/2012


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 15.04.2011 r. Nr 199, poz. 1614
01.04.2011

VI/35/2011


Uchwała w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

traci moc
uchwałą
IX/63/2015


Dz. U. Woj. Małop. z dnia 15.04.2011 r. Nr 199, poz. 1613
28.02.2011

V/29/2011


Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru, na którym nastąpiło uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 13.05.2011 r. Nr 247, poz. 2001
28.01.2011

IV/24/2011


Uchwała Budżetowa na 2011 rok.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 04.07.2011 r. Nr 337, poz. 2799

ROK 2010


29.12.2010

III/15/2010


Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomicach.Dz. U. Woj. Małop. z dnia 24.02.2011 r. Nr 86, poz. 672