logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
czwartek, 22 lutego 2024
A+ A-
bip epuap facebook youtube
Tomice / Samorząd / Projekty gminne / Projekty w trakcie realizacji

Projekty w trakcie realizacji

pr00RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – UTWORZENIE TRZECH PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W GMINIE TOMICE

Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: RPMP.09.02.01-12-0691/19
Data złożenia wniosku: 26.07.2019 r.
Wartość projektu ogółem: 1.939.654,52 zł
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 1.722.374,52 zł
Numer umowy: RPMP.09.02.01-12-0691/19-00
Data zawarcia umowy: 21.05.2020 r.
Opis projektu: Celem głównym projektu jest zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa oraz wspieranie rodziny poprzez działania obejmujące zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie 120 dzieci (50 dziewcząt, 70 chłopców), w tym 3 dzieci z niepełnosprawnościami (1dz, 2ch), 7 dzieci (1dz, 6ch) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 80 dzieci (30dz, 50ch) z rodzin dysfunkcyjnych, 12 dzieci (6dz, 6ch) z rodzin pobierających świadczenia z pomocy społecznej oraz ich rodziców tj. 60 os (45 kobiet, 15 mężczyzn), poprzez utworzenie trzech placówek wsparcia dziennego w gminie Tomice tj. 2 placówek w Tomicach oraz 1 placówki w Woźnikach, organizację zajęć dostosowanych do zdiagnozowanych potrzeb dzieci, oraz rozwinięcie kompetencji kluczowych w terminie do 30.05.2023 r. Celem nadrzędnym jest wspieranie rodzin dysfunkcyjnych w prawidłowym wypełnianiu obowiązków opiekuńczo-wychowawczych. Realizacja projektu pozwoli na stworzenie skutecznego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną, sprzyjający prawidłowemu jej rozwojowi. Rodzice nabędą umiejętności w zakresie pełnienia ról opiekuńczo -wychowawczych w celu poprawy umiejętności rodzicielskich. Wsparcie kierowane jest do 100 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,tj. do 120 dzieci (50dz, 70ch) w wieku 6-18 lat, w tym 3 dzieci (1dz, 2ch) z niepełnosprawnościami oraz do ich 60 rodziców (45 K, 15 M). Wsparcie kierowane jest również do 3 nowo utworzonych placówek wsparcia dziennego tj. dwóch placówek w Tomicach oraz jednej placówki w Woźnikach w Gminie Tomice. Zadania w proj. będą realizowane od 01.06.2020 r do 30.05.2023 r.
Data otrzymania środków: …..

pr00WDRAŻANIE PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO – MAŁOPOLSKA W ZDROWEJ ATMOSFERZE – PROJEKT ZINTEGROWANY LIFE

Nazwa programu: LIFE – IP Małopolska / LIFE 14 IPE PL021
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice za pośrednictwem Województwa Małopolskiego
Nr wniosku: —
Data złożenia wniosku: 08.06.2016 r.
Wartość projektu ogółem: 90.009,00 euro (70.000.000,00 zł)
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 53.946,00 euro (42.000.000,00 zł)
Numer umowy: IXA/784/SR/16
Data zawarcia umowy: 05.12.2016 r.
Opis projektu: Projekt przewiduje przyspieszenie wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza na terenie województwa małopolskiego poprzez podjęcie działań m.in. utworzenie sieci Eko-doradców w gminach w Małopolsce, którzy będą wspierać wdrażanie Programu ochrony powietrza, będą pozyskiwać środki zewnętrzne na działania ograniczające emisję zanieczyszczeń oraz mobilizować mieszkańców do włączenia się w te działania,doradztwo dla mieszkańców Małopolski w zakresie najbardziej efektywnych sposobów ograniczenia emisji i źródeł finansowania, w tym zapobieganie ubóstwu energetycznemu poprzez działania służące oszczędności kosztów energii, utworzenie Centrum Kompetencji na poziomie regionalnym, obejmujące szkolenia i bazę wiedzy dla wszystkich samorządów lokalnych, aby wspomóc gminy w realizacji prowadzonych działań, a także wzmocnienie doradztwa i obsługi administracyjnej dla mieszkańców Krakowa w zakresie likwidacji starych pieców i kotłów na paliwa stałe, w tym uruchomienie punktów informacyjnych, w których udzielana będzie pomoc osobom zainteresowanym ubieganiem się o dofinansowanie przedsięwzięć oszczędzających energię.
Data otrzymania środków: …..