Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Samorząd / Projekty gminne / Projekty w trakcie realizacji

Projekty w trakcie realizacji

pr00MODERNIZACJA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W TOMICACH

Nazwa programu: Program Modernizacji boisk i miejsc rekreacji w oparciu o pomoc finansową jst „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS”
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 25.03.2020 r.
Wartość projektu ogółem: 90.986,47 zł
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 48.510,00 zł
Numer umowy: I/1164/TS/1675/20
Data zawarcia umowy: 08.09.2020 r.
Opis projektu: Projekt zakłada modernizację wielofunkcyjnego boiska sportowego polegającą na nałożeniu na istniejącą nawierzchnię asfaltową nowej nawierzchni syntetycznej na podbudowie ET oraz wymianie zniszczonych urządzeń sportowych tj. zestawu do gry w siatkówkę i zestawu do gry w koszykówkę.
Data otrzymania środków:

pr00BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ TOMICE – WITANOWICE

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: 00064-651-UM06000196/19
Data złożenia wniosku: 14.11.2019 r.
Wartość projektu ogółem: 1.942.195,47 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 971.643,00 zł
Numer umowy: IXf/236/FE/20
Data zawarcia umowy: 28.08.2020 r.
Opis projektu: Projekt będzie polegać na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej o łącznej długości 2560 m (w ramach środków zewnętrznych wybudowanych zostanie 2322 m sieci). Budowa wodociągu rozpocznie się w Tomicach od włączenia do istniejącego wodociągu w rejonie skrzyżowania ulic Wadowickiej i Krakowskiej i zostanie poprowadzona do stacji uzdatniania wody w Witanowicach. Nowa inwestycja umożliwi zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy Tomice, podniesie niezawodność funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę, a przede wszystkim zniweluje występujące niedobory wody, zwłaszcza w okresie letnim. W wyniku realizacji inwestycji z ulepszonego systemu zaopatrzenia w wodę skorzysta 2852 mieszkańców Gminy Tomice.
Data otrzymania środków:

pr00RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – UTWORZENIE TRZECH PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W GMINIE TOMICE

Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: RPMP.09.02.01-12-0691/19
Data złożenia wniosku: 26.07.2019 r.
Wartość projektu ogółem: 1.939.654,52 zł
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 1.722.374,52 zł
Numer umowy: RPMP.09.02.01-12-0691/19-00
Data zawarcia umowy: 21.05.2020 r.
Opis projektu: Celem głównym projektu jest zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa oraz wspieranie rodziny poprzez działania obejmujące zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie 120 dzieci (50 dziewcząt, 70 chłopców), w tym 3 dzieci z niepełnosprawnościami (1dz, 2ch), 7 dzieci (1dz, 6ch) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 80 dzieci (30dz, 50ch) z rodzin dysfunkcyjnych, 12 dzieci (6dz, 6ch) z rodzin pobierających świadczenia z pomocy społecznej oraz ich rodziców tj. 60 os (45 kobiet, 15 mężczyzn), poprzez utworzenie trzech placówek wsparcia dziennego w gminie Tomice tj. 2 placówek w Tomicach oraz 1 placówki w Woźnikach, organizację zajęć dostosowanych do zdiagnozowanych potrzeb dzieci, oraz rozwinięcie kompetencji kluczowych w terminie do 30.05.2023 r. Celem nadrzędnym jest wspieranie rodzin dysfunkcyjnych w prawidłowym wypełnianiu obowiązków opiekuńczo-wychowawczych. Realizacja projektu pozwoli na stworzenie skutecznego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną, sprzyjający prawidłowemu jej rozwojowi. Rodzice nabędą umiejętności w zakresie pełnienia ról opiekuńczo -wychowawczych w celu poprawy umiejętności rodzicielskich. Wsparcie kierowane jest do 100 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,tj. do 120 dzieci (50dz, 70ch) w wieku 6-18 lat, w tym 3 dzieci (1dz, 2ch) z niepełnosprawnościami oraz do ich 60 rodziców (45 K, 15 M). Wsparcie kierowane jest również do 3 nowo utworzonych placówek wsparcia dziennego tj. dwóch placówek w Tomicach oraz jednej placówki w Woźnikach w Gminie Tomice. Zadania w proj. będą realizowane od 01.06.2020 r do 30.05.2023 r.
Data otrzymania środków: …..

pr00MOJE PIERWSZE PŁYWANIE

Nazwa programu: Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”
Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Sportu i Turystyki
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: 10876004
Data złożenia wniosku: 16.11.2019 r.
Wartość projektu ogółem: 54.480,00 zł
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 21.600,00 zł
Numer umowy: 2020/0208/2249/ZSdU/DS/357/DW
Data zawarcia umowy: 25.03.2020 r.
Opis projektu: Projekt obejmuje naukę pływania w ramach zajęć pozalekcyjnych, którą objętych zostanie 120 uczniów klas I-III, nie umiejących pływać, uczęszczających do czterech szkół podstawowych na terenach wiejskich. Naukę pływania prowadzić będą wykwalifikowani instruktorzy pod nadzorem ratowników na Krytej Pływalni Delfin w Wadowicach. Gmina Tomice zapewni uczniom przewóz na pływalnię oraz trwającą 3 godziny opiekę w czasie przewozu i podczas pobytu na pływalni, sprawowaną przez nauczycieli w ramach zajęć pozalekcyjnych.
Data otrzymania środków:

pr00SZKOLNY KLUB SPORTOWY

Nazwa programu: Wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży
Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Sportu i Turystyki za pośrednictwem Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 05.12.2019 r.
Wartość projektu ogółem: 23.680,00 zł
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 22.400,00 zł
Numer umowy: 122/2020
Data zawarcia umowy: 15.01.2020 r.
Opis projektu: Projekt przewiduje umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej dzieci i młodzieży realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Zakłada on przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy (8 grup – 151 osób) w dwóch edycjach wiosennej 15.01.2020-21.06.2020 i jesiennej 1.09.2020-12.12.2020. Stanowi on narzędzie stymulowania podejmowania aktywności fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym.
Data otrzymania środków: …..

pr00MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE II

Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice za pośrednictwem Województwa Małopolskiego
Nr wniosku: —
Data złożenia wniosku: 25.11.2016 r.
Wartość projektu ogółem: 51.251,20 zł (26.036.215,27 zł)
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 46.126,08 zł (32.431.942,07 zł)
Numer umowy: IXH/62/EK/17
Data zawarcia umowy: 20.04.2017 r.
Opis projektu: Projekt przewiduje utworzenie i prowadzenie w gimnazjum Szkolnego Punktu Informacji i Kariery, dzięki czemu 188 uczniom zostanie przygotowany indywidualny plan działań.
Data otrzymania środków: …..

pr00WDRAŻANIE PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO – MAŁOPOLSKA W ZDROWEJ ATMOSFERZE – PROJEKT ZINTEGROWANY LIFE

Nazwa programu: LIFE – IP Małopolska / LIFE 14 IPE PL021
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice za pośrednictwem Województwa Małopolskiego
Nr wniosku: —
Data złożenia wniosku: 08.06.2016 r.
Wartość projektu ogółem: 90.009,00 euro (70.000.000,00 zł)
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 53.946,00 euro (42.000.000,00 zł)
Numer umowy: IXA/784/SR/16
Data zawarcia umowy: 05.12.2016 r.
Opis projektu: Projekt przewiduje przyspieszenie wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza na terenie województwa małopolskiego poprzez podjęcie działań m.in. utworzenie sieci Eko-doradców w gminach w Małopolsce, którzy będą wspierać wdrażanie Programu ochrony powietrza, będą pozyskiwać środki zewnętrzne na działania ograniczające emisję zanieczyszczeń oraz mobilizować mieszkańców do włączenia się w te działania,doradztwo dla mieszkańców Małopolski w zakresie najbardziej efektywnych sposobów ograniczenia emisji i źródeł finansowania, w tym zapobieganie ubóstwu energetycznemu poprzez działania służące oszczędności kosztów energii, utworzenie Centrum Kompetencji na poziomie regionalnym, obejmujące szkolenia i bazę wiedzy dla wszystkich samorządów lokalnych, aby wspomóc gminy w realizacji prowadzonych działań, a także wzmocnienie doradztwa i obsługi administracyjnej dla mieszkańców Krakowa w zakresie likwidacji starych pieców i kotłów na paliwa stałe, w tym uruchomienie punktów informacyjnych, w których udzielana będzie pomoc osobom zainteresowanym ubieganiem się o dofinansowanie przedsięwzięć oszczędzających energię.
Data otrzymania środków: …..