Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Samorząd / Projekty gminne / Projekty w trakcie realizacji

Projekty w trakcie realizacji

pr00SZKOLNY KLUB SPORTOWY

Nazwa programu: Wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży
Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Sportu i Turystyki za pośrednictwem Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 08.12.2022 r.
Wartość projektu ogółem: 33.600,00 zł
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 1.920,00 zł
Numer umowy: —-
Data zawarcia umowy: 01.02.2023 r.
Opis projektu: Projekt przewiduje umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej dzieci i młodzieży realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Zakłada on przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy (8 grupy – 136 osób) w dwóch edycjach: wiosennej i jesiennej w okresie od 01.02.2023 r. do 15.12.2023 r. Stanowi on narzędzie stymulowania podejmowania aktywności fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym.
Data otrzymania środków: …….. r.

pr00MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W RADOCZY

Nazwa programu: Program Modernizacji boisk i miejsc rekreacji w oparciu o pomoc finansową jst „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS”
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —
Data złożenia wniosku: 17.03.2022 r.
Wartość projektu ogółem: 229.972,94 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 57.400,00 zł
Numer umowy: II/297/SI/3086/22
Data zawarcia umowy: 25.08.2022 r.
Opis projektu: Projekt zakłada modernizację wielofunkcyjnego boiska sportowego, polegającą na rozebraniu zniszczonej nawierzchni boiska, wykonaniu odwodnienia oraz wykonaniu nowej nawierzchni bezpiecznej. Dodatkowo zamontowane zostaną nowe elementy do gry w siatkówkę, koszykówkę i piłkę ręczną oraz zostaną wymalowane linie.
Data otrzymania środków:

pr00E-URZĄD W GMINIE TOMICE

Nazwa programu: Oś 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-Administracja i otwarte zasobu, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: RPMP.02.01.01-12-0158/19
Data złożenia wniosku: 26.07.2019 r.
Wartość projektu ogółem: 1.095.782,40 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 821.836,79 zł
Numer umowy: RPMP.02.01.01-12-0158/19-00/XVII/13/FE/22
Data zawarcia umowy: 11.02.2022 r.
Opis projektu: Projekt przewiduje rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji oraz zwiększenie dostępu mieszkańców do cyfrowych usług publicznych poprzez m.in. modernizację serwerowni, zakup gminnego portalu interesanta, modernizację strony www, zakup geoportalu, zakup niezbędnych licencji oraz utworzenie stanowiska potwierdzenia profilu zaufanego.
Data otrzymania środków:

pr00CYFROWA GMINA W GMINIE TOMICE

Nazwa programu: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2022
Instytucja wdrażająca: Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 16.11.2021 r.
Wartość projektu ogółem: 246.690,00 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 246.690,00 zł
Numer umowy: 3290/1/2021
Data zawarcia umowy: 23.12.2021 r.
Opis projektu: W koncepcję realizacji grantu wpisują się wprowadzone do wniosku elementy dotyczące cyfryzacji Urzędu Gminy związane z zakupem sprzętu IT, doposażeniem i modernizacją serwerowni, zakupem oprogramowania oraz licencji niezbędnych do realizacji e-usług oraz pracy zdalnej, a także tworzeniem środowisk zapewniających ciągłość działania kluczowych systemów informatycznych w Urzędzie. Priorytetowym działaniem dla wzmocnienia odporności na zagrożenia jest również zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych Urzędu Gminy. W tym celu obowiązkowo zostanie przeprowadzona techniczna diagnoza cyberbezpieczeństwa przez podmiot zewnętrzny posiadający wymagane certyfikaty. Wszystkie wymienione elementy wpisują się w szeroko pojętą koncepcję rozwoju cyfrowego Gminy oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Data otrzymania środków:

pr00„RODZINNE PIKNIKI RYBNE – CZYLI ORGANIZACJA WYDARZEŃ PROMUJĄCYCH DZIEDZICTWO KULTUROWE DOLINY KARPIA”

Nazwa programu: Program Operacyjny “Rybactwo i Morze”
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia
Wnioskodawca: Ośrodek Kultury Gminy Tomice
Nr wniosku: 1/5/2020
Data złożenia wniosku: 22.06.2020 r.
Wartość projektu ogółem: 30.180,00 zł
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 25.000,00 zł
Numer umowy: 00069-6523.2-SW0610024/21
Data zawarcia umowy: 01.03.2021 r.
Opis projektu:Projekt zakłada organizację 6 wydarzeń (pikników). 3 zostaną zorganizowanych w roku 2021, a 3 w roku 2022. Na każdym pikniku będą prowadzone animacje, rodzinne turnieje, mini spektakle oraz wspólne biesiadowanie przy dobrej muzyce w wykonaniu animatorów. Nie zabraknie także zabawy na zamku dmuchanym oraz degustacji ryb. Podczas poszczególnych wydarzeń ważną rolę odegra promocja oraz upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury.
Data otrzymania środków: ………. r.

pr00DZIEDZICTWO PRZYRODNICZO-KULTUROWE GMINY TOMICE I MIASTA TRSTENA

Nazwa programu: Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020
Instytucja wdrażająca: Stowarzyszenie „Region Beskidy”
Wnioskodawca: Ośrodek Kultury Gminy Tomice
Nr wniosku: INT/EB/BES/1/VI/A/0228
Data złożenia wniosku: 05.08.2020 r.
Wartość projektu ogółem: 22.167.22 euro
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 18.833,63 euro
Numer umowy: 66/BES/PL-SK
Data zawarcia umowy: 21.01.2021 r.
Opis projektu: Projekt przewiduje wydanie materiałów promujących dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe gminy tomice i Miasta Trstena tj. wydanie albumu fotograficznego promującego dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe gminy Tomice oraz jej partnera, druk pocztówek promujących miejscowości z gminy Tomice i miasta partnerskiego i aktywizacja i zainteresowanie najmłodszych poprzez wydanie karty memory, prezentujących ptaki tomickich stawów i dziedzictwo kulturowe gm. Tomice oraz puzzli z przyrodniczą fotografią oraz zorganizowanie plenerowej wystawy fotograficznej z wernisażem i konkursu plastycznego dla lokalnej społeczności.
Data otrzymania środków: ………. r.

pr00RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – UTWORZENIE TRZECH PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W GMINIE TOMICE

Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: RPMP.09.02.01-12-0691/19
Data złożenia wniosku: 26.07.2019 r.
Wartość projektu ogółem: 1.939.654,52 zł
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 1.722.374,52 zł
Numer umowy: RPMP.09.02.01-12-0691/19-00
Data zawarcia umowy: 21.05.2020 r.
Opis projektu: Celem głównym projektu jest zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa oraz wspieranie rodziny poprzez działania obejmujące zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie 120 dzieci (50 dziewcząt, 70 chłopców), w tym 3 dzieci z niepełnosprawnościami (1dz, 2ch), 7 dzieci (1dz, 6ch) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 80 dzieci (30dz, 50ch) z rodzin dysfunkcyjnych, 12 dzieci (6dz, 6ch) z rodzin pobierających świadczenia z pomocy społecznej oraz ich rodziców tj. 60 os (45 kobiet, 15 mężczyzn), poprzez utworzenie trzech placówek wsparcia dziennego w gminie Tomice tj. 2 placówek w Tomicach oraz 1 placówki w Woźnikach, organizację zajęć dostosowanych do zdiagnozowanych potrzeb dzieci, oraz rozwinięcie kompetencji kluczowych w terminie do 30.05.2023 r. Celem nadrzędnym jest wspieranie rodzin dysfunkcyjnych w prawidłowym wypełnianiu obowiązków opiekuńczo-wychowawczych. Realizacja projektu pozwoli na stworzenie skutecznego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną, sprzyjający prawidłowemu jej rozwojowi. Rodzice nabędą umiejętności w zakresie pełnienia ról opiekuńczo -wychowawczych w celu poprawy umiejętności rodzicielskich. Wsparcie kierowane jest do 100 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,tj. do 120 dzieci (50dz, 70ch) w wieku 6-18 lat, w tym 3 dzieci (1dz, 2ch) z niepełnosprawnościami oraz do ich 60 rodziców (45 K, 15 M). Wsparcie kierowane jest również do 3 nowo utworzonych placówek wsparcia dziennego tj. dwóch placówek w Tomicach oraz jednej placówki w Woźnikach w Gminie Tomice. Zadania w proj. będą realizowane od 01.06.2020 r do 30.05.2023 r.
Data otrzymania środków: …..

pr00WDRAŻANIE PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO – MAŁOPOLSKA W ZDROWEJ ATMOSFERZE – PROJEKT ZINTEGROWANY LIFE

Nazwa programu: LIFE – IP Małopolska / LIFE 14 IPE PL021
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice za pośrednictwem Województwa Małopolskiego
Nr wniosku: —
Data złożenia wniosku: 08.06.2016 r.
Wartość projektu ogółem: 90.009,00 euro (70.000.000,00 zł)
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 53.946,00 euro (42.000.000,00 zł)
Numer umowy: IXA/784/SR/16
Data zawarcia umowy: 05.12.2016 r.
Opis projektu: Projekt przewiduje przyspieszenie wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza na terenie województwa małopolskiego poprzez podjęcie działań m.in. utworzenie sieci Eko-doradców w gminach w Małopolsce, którzy będą wspierać wdrażanie Programu ochrony powietrza, będą pozyskiwać środki zewnętrzne na działania ograniczające emisję zanieczyszczeń oraz mobilizować mieszkańców do włączenia się w te działania,doradztwo dla mieszkańców Małopolski w zakresie najbardziej efektywnych sposobów ograniczenia emisji i źródeł finansowania, w tym zapobieganie ubóstwu energetycznemu poprzez działania służące oszczędności kosztów energii, utworzenie Centrum Kompetencji na poziomie regionalnym, obejmujące szkolenia i bazę wiedzy dla wszystkich samorządów lokalnych, aby wspomóc gminy w realizacji prowadzonych działań, a także wzmocnienie doradztwa i obsługi administracyjnej dla mieszkańców Krakowa w zakresie likwidacji starych pieców i kotłów na paliwa stałe, w tym uruchomienie punktów informacyjnych, w których udzielana będzie pomoc osobom zainteresowanym ubieganiem się o dofinansowanie przedsięwzięć oszczędzających energię.
Data otrzymania środków: …..