Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / NGO's / Zarządzenie Wójta Gminy Tomice

Zarządzenie Wójta Gminy Tomice

Opublikowano w dniu: w kategorii: NGO's  

Zarządzenie nr 0050.31A.2021 Wójta Gminy Tomice z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zlecić organizacji pozarządowej „Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Lgota” realizację zadania publicznego pod nazwą: Opracowanie i wydanie publikacji „Z dziejów parafii Witanowice”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej w dniu 5 marca 2021 r., z pominięciem otwartego konkursu ofert.
2. Przekazać na realizację zadania publicznego, o którym mowa w ust. 1, kwotę dotacji w wysokości 2.500,00 zł.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Tomice, a także poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tomice.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Tomice
Witold Grabowski