Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / NGO's / Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice z dnia 11 lipca 2019 roku

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice z dnia 11 lipca 2019 roku

Opublikowano w dniu: w kategorii: NGO's  

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tomice w 2019 roku

Załącznik do zarządzenia Nr 80/2019
Wójta Gminy Tomice z dnia 11 lipca 2019 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice z dnia 11 lipca 2019 roku

Wójt Gminy Tomice ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku:
1) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
a) wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,

I. Informacje ogólne:
1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz.688, z późn.zm.) Wójt Gminy Tomice zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert realizowanych w trybie ww. ustawy.
2. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków komisji konkursowych reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych.
3. Udział w pracach komisji konkursowych jest nieodpłatny.

II. Wymagania stawiane kandydatom:
W skład komisji konkursowych wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:
1) nie reprezentują organizacji pozarządowych/podmiotów biorących udział w konkursie;
2) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

III. Zadania komisji konkursowych:
Komisje konkursowe opiniują oferty składane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688, z późn.zm.) w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. ogłaszanych przez Wójta Gminy Tomice.
IV. Powołanie komisji konkursowych:

Komisje konkursowe zostaną powołane zarządzeniem Wójta Gminy Tomice. W skład każdej komisji konkursowej Wójt powoła swoich przedstawicieli oraz po jednej osobie zgłoszonej przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Spośród członków komisji Wójt powoła przewodniczącego.

V. Miejsce i termin zgłaszania kandydatów:
Zgłoszenia – na załączonym formularzu (podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej/podmiotu) – można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Tomice, ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice, w terminie do dnia 18 lipca 2019r. (za termin dokonania zgłoszenia uznaje się datę wpływu zgłoszenia do Urzędu).

FORMULARZ ZGŁOSZENIA